Seminariet
Studieavsnitt 7: Dag 1; 2 Nephi 11–16


Studieavsnitt 7: Dag 1

2 Nephi 11–16

Inledning

Profeten Jesaja levde omkring 100 år före Nephis tid. (Jesaja började profetera någon gång före 740 f.Kr. och fortsatte att profetera i över 40 år till 701 f.Kr.; se Handledning för skriftstudier, ”Jesaja”.) Nephi kan i många avseenden ha hyst samma beundran för och kärlek till Jesaja som vi för profeten Joseph Smith i vår tid. Vi vet att han gladdes åt Jesajas ord (se 2 Nephi 11:2). I 2 Nephi 12–16 citerar Nephi från Jesajas skrifter på mässingsplåtarna. Jesaja beskrev forntida Israels högmod och ogudaktighet och de straffdomar som väntade dem. Han såg Herren i en syn i vilken han renades från sina synder.

2 Nephi 11:1–8

Nephi gläds över Jesajas vittnesbörd om Jesus Kristus

Tänk på ett tillfälle när någons vittnesbörd om Jesus Kristus gjorde djupt intryck på dig. Läs 2 Nephi 11:2–3 och ta reda på vad som förenade Nephi, Jakob och Jesaja i fråga om Jesus Kristus.

Herren kallar profeter för att vittna om honom. Genom att studera vittnens vittnesbörd om Jesus Kristus kan vi stärka vår tro på Jesus Kristus och glädjas över honom.

 1. Skriv i din studiedagbok varför du tror att det är viktigt att flera profeter har vittnat om Jesus Kristus.

Leta i 2 Nephi 11:4–6 efter de fyra gånger Nephi sade ”min själ gläds”. Markera dem gärna i dina skrifter.

 1. Skriv minst tre meningar i din studiedagbok som börjar med orden ”Min själ gläds”. Ta med sådant i evangeliet som gör dig glad och förklara varför du gläder dig åt dem.

Läs 2 Nephi 11:8 och skriv vad Nephi hoppas ska bli följden av ditt studium av Jesajas skrifter.

2 Nephi 12:1–5

Jesaja profeterar att ett tempel ska stå grundat i de sista dagarna

Föreställ dig ett högt berg. På vad sätt kan ett tempel jämföras med ett berg?

Läs 2 Nephi 12:2–3, 5 och ta reda på vad Gud lovade att grunda i de sista dagarna. ”Herrens hus” betyder ett Herrens tempel. Vilka välsignelser ska enligt de här verserna ”utgå” från Herrens hus i de sista dagarna?

Bild
Salt Lake-templets spiror

Skriv gärna följande eller något liknande i dina skrifter: Gud har grundat tempel för att undervisa oss om sina vägar och för att hjälpa oss att vandra på hans stigar (se 2 Nephi 12:3).

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur hjälper tempel oss att vandra på Herrens stigar?

  2. Hur kan du förbereda dig för att komma in i templet?

2 Nephi 12–15

Den här lektionen ger inte detaljerad hjälp för förståelsen av 2 Nephi 12–15. Men när du läser och begrundar de här kapitlen, var då uppmärksam på följderna av högmod och synd. Följande förklaringar är till hjälp när du läser:

2 Nephi 12:6–18. Var särskilt uppmärksam när det talas om avgudadyrkan eller när ord eller symboler används som har att göra med högmod, som högdragna, högdragenhet, högmodiga, upphöjda och höga. Det hjälper dig att förstå varför dessa personer skulle drabbas av straffdomar.

2 Nephi 12:9–11. ”Den enkla människan” (vers 9) syftar på folk i allmänhet. Både den ”enkla människan” och den ”store mannen” ska ödmjukas vid Jesu Kristi andra ankomst (se vers 11).

2 Nephi 12:12–13. ”Herrens dag” syftar på en domens dag. Jesu Kristi andra ankomst blir en ”Herrens dag” då de ogudaktiga förgörs.

2 Nephi 13–14. I 2 Nephi 13 fortsätter Jesaja att gå in på vad som ska hända om israeliterna fortsätter att framhärda i sin ogudaktighet. Jesaja kallade de israelitiska kvinnorna ”Sions döttrar” (vers 16) och säger därmed att de är förbundsbarn. Han jämför dem med en högdragen kvinna som har förbannats av Herren och berövas sina smycken och prydnader (se 2 Nephi 13:16–26). I 2 Nephi 14 skildrar Jesaja å andra sidan vad som sker om Sions döttrar ödmjukar och omvänder sig och kommer till Herren. Om du har tillgång till kyrkans utgåva av King James version av Bibeln [engelska], kan fotnoterna till Isaiah 3 hjälpa dig att förstå 2 Nephi 13:16–26.

Bild
Jesaja

2 Nephi 15:8–22. Ordet ve syftar på ett tillstånd av djup sorg. Jesaja använder ordet sex gånger i de här verserna när han talar om israeliternas synder. Jesaja visste att om israeliterna inte omvände sig skulle följderna av deras synder leda till djup sorg för deras del, särskilt vid domen. Om Jesaja var profet på jorden i dag, skulle han då upptäcka samma slags synder som dem han iakttog bland israeliterna?

 1. Läs 2 Nephi 15:20. Skriv i din studiedagbok exempel på hur människor i dag kallar det goda ont eller det onda gott.

2 Nephi 16:1–8

Jesaja kallas att verka som profet

Jesajas skrifter är rika på symboler. Det är ett av Herrens sätt att undervisa om evangeliets principer. I 2 Nephi 16 skildrar Jesaja hur han såg Herren i en syn. När du läser 2 Nephi 16 tänk då på följande symboler och vad de kan betyda:

Serafer: Änglar som vistas i Guds närhet. Profeten Joseph Smith sade: ”En Guds ängel har aldrig vingar” (History of the Church, 3:392). Änglarnas vingar symboliserar deras förmåga att förflytta sig och handla.

Rök: Kan tyda på Herrens närvaro (se Upp. 15:8).

Orena läppar: Ovärdighet.

Glödande kol (eld): Reningsmedel, som den Helige Andens renande kraft.

Altare: Altaret var den plats där man förrättade offer. Här kan det syfta på Jesu Kristi offer för vår skull – försoningen.

 1. Läs 2 Nephi 16:1–7 och besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad sade en av seraferna om Härskarornas Herre?

  2. Vad tror du Jesaja menade när han sade: ”Jag förgås eftersom jag är en man med orena läppar”? Vad var det som fick honom att känna så? (3 Nephi 27:19 kan vara en nyckel.)

  3. Vad hände som förvandlade Jesajas känsla av ovärdighet?

  4. Hur förberedde den här upplevelsen Jesaja för att gå ut bland folket och predika omvändelse?

En viktig sanning vi lär oss av kallelsen av Jesaja är att vi kan bli renade från vår ovärdighet genom Jesu Kristi försoning. Begrunda ett tillfälle när du kände försoningens renande kraft i ditt liv.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 2 Nephi 11–16 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: