Seminariet
Studieavsnitt 29: Dag 2; Mormon 9


Studieavsnitt 29: Dag 2

Mormon 9

Inledning

Moroni avslutade sin fars uppteckning med att uppmana dem som inte tror på Jesus Kristus att vända sig till Herren genom omvändelse. Han lärde att Gud är en underverkens Gud och att han är oföränderlig. Han undervisade också att underverk bara upphör när vi slutar att tro. Han uppmanade hela mänskligheten att be till Fadern i Jesu Kristi namn om det de behöver.

Mormon 9:1–6

Moroni kallar dem som inte tror på Jesus Kristus till omvändelse

Vad skulle du tänka och känna om du stod inför Gud i dag? Hur tror du att onda människor skulle känna sig om de stod inför honom? Läs Mormon 9:1–5 och lägg märke till att Moroni beskrev det som slutligen kommer att hända när personer som väljer att inte tro förs fram för att stå inför Gud.

President Joseph Fielding Smith förklarade att många felaktigt tror att de kommer att känna sig väl till mods inför Gud trots att de inte har omvänt sig från sina synder:

”Ingen kan bli frälst utan omvändelse. En människa i ett syndfullt tillstånd kan inte komma in i Guds rike. Det vore verkligen mycket inkonsekvent om en människa i sina synder skulle kunna närma sig Fadern och vistas i hans närhet.

Det finns många människor på jorden, och åtminstone en del av dem är medlemmar i kyrkan, som tror att de kan leva som de behagar och bryta Guds bud och ändå återvända till hans närhet. De tror att de kommer att omvända sig, kanske i andevärlden.

De borde läsa Mormons ord: ’Tror ni att ni skall bo hos honom [Kristus] medvetna om er skuld? Tror ni att ni skulle kunna glädjas åt att bo hos denna heliga Varelse, när er själ plågas av skuldkänslor för att ni ständigt har överträtt hans lagar?

Se, jag säger er att det skulle vara eländigare för er att bo hos en helig och rättvis Gud, medvetna om er orenhet inför honom, än att bo bland de fördömda själarna i helvetet. Ty se, när ni förs fram för att se er nakenhet inför Gud, och även Guds härlighet och Jesu Kristi helighet, kommer detta att inom er tända en låga av outsläcklig eld’ [Mormon 9:3–5]” (Frälsningens lära, sammanst. av Bruce R. McConkie, 3 delar, 2:168–169).

  1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Varför tycker du att det är fel att vänta med att omvända sig i det här livet, att förutsätta att man kan omvända sig i nästa liv? (Du kan använda det du lär dig i Mormon 9:1–5; Alma 12:14; och Alma 34:32–34 i ditt svar.)

Läs Mormon 9:6 och var uppmärksam på det som de ”icke troende” måste göra för att undvika det kval som Moroni beskrev. Du kan markera orden i Mormon 9:6 som beskriver tillståndet för dem som vänder sig till Gud och ber honom om förlåtelse. Den här versen kan lära oss att om vi omvänder oss och åkallar Gud ska vi befinnas vara obefläckade när vi kommer inför honom. Skriv gärna den här principen i dina skrifter eller i din studiedagbok.

  1. Skriv några meningar i din studiedagbok om hur du tror att det skulle kännas att stå inför Gud om du visste att du hade renats och blivit obefläckad genom Frälsarens försoning.

Genom att omvända dig och leva rättfärdigt kan du förbereda dig så att du känner dig väl till mods i Herrens närhet. Begrunda det viktigaste som du kan göra nu för att förbereda dig för att möta Gud.

Mormon 9:7–20

Moroni förkunnar att Gud utför underverk och besvarar de trofastas böner

Bild

Har du sett eller upplevt ett underverk? Skriv ner din definition av ordet underverk:

Slå upp ordet underverk i Handledning för skriftstudier för att förtydliga eller lägga till aspekter i din definition. Varför tror du att en del människor i dag inte tror på underverk?

Du kan läsa i Mormon 9:7–8 att Moroni skrev till människor i våra dagar som skulle förneka att Gud lever, att han ger uppenbarelser och att han skänker gåvor till de trofasta. Moroni lärde på ett övertygande sätt att det finns en Gud och att han är ”densamme i går, i dag och i evighet” (Mormon 9:9). Han fortsätter att utföra underverk bland trofasta människor i alla tidsåldrar. Läs Mormon 9:9–11, 15–19 och se vad Moroni lärde om Guds natur för att hjälpa människor tro på att Gud fortfarande utför underverk.

  1. Anteckna i din studiedagbok det du lärt dig av Mormon 9:9–11, 15–19 om Guds natur. Skriv också ner ditt svar på den här frågan: Vad kan dessa verser lära dig om Guds villighet och förmåga att utföra underverk i människors liv i dag?

Läs Mormon 9:20 och sök efter orsaker till varför en del inte upplever underverk.

Moronis ord i Mormon 9:9–19 lär följande princip: Eftersom Gud är oföränderlig så utför han underverk alltefter sina barns tro. Du kan skriva den här principen intill Mormon 9:19–20 i dina skrifter.

Vi kan uppleva Guds mirakulösa makt i vårt liv på olika sätt. Syster Sydney S. Reynolds, som verkat i generalpresidentskapet för Primär, nämnde några stora underverk som vi kan läsa om i skrifterna och sade sedan:

”Lika viktiga som dessa ’mäktiga underverk’ är de mindre, ’personliga underverken’ som lär oss att tro på Herren. Sådana under sker när vi känner igen och hörsammar Andens maningar i vårt dagliga liv …

Jag tror att vi alla kan vittna om dessa små under. Vi känner till barn som ber om hjälp att hitta en borttappad sak, och de hittar den. Vi känner till ungdomar som tar mod till sig och står som vittnen om Gud, och som upplever hans stödjande hand. Vi känner till vänner som betalar sitt tionde med sina sista slantar och som sedan genom ett under finner att de kan betala terminsavgiften eller hyran eller på något sätt skaffa mat till familjen. Vi kan berätta för varandra om böner som besvarats och om prästadömsvälsignelser som gett oss mod och tröst eller återställt hälsan. Dessa dagliga under gör oss bekanta med Herrens hand i vårt liv” (”En Gud som gör under”, Liahona, juli 2001, s. 13).

  1. Återge i din studiedagbok ett tillfälle när du eller någon du känner upplevde något som bekräftar att Gud fortfarande är en underverkens Gud i dag.

Mormon 9:21–37

Moroni undervisar om bönen och om syftet med den nephitiska uppteckningen

Bild

Har du någonsin känt att din himmelske Fader gav dig hjälpen du behövde eftersom du bad om den? Läs Mormon 9:21 och se vad Moroni lär om att be till vår himmelske Fader om hjälp.

Läs följande uttalande och var uppmärksam på vad det innebär att be i Kristi namn: ”Vi ber i Kristi namn när vårt sinne är Kristi sinne och våra önskningar Kristi önskningar – när hans ord förblir i oss (Joh. 15:7). Då ber vi om sådant som det är möjligt för Gud att bevilja. Många böner förblir obesvarade eftersom de inte alls är i Kristi namn. De utgör inte på något vis hans sinne utan har sitt ursprung i människans själviska hjärta” (Bible Dictionary, ”Prayer”; se också Handledning för skriftstudier, ”Bön”).

Jämför dina egna böner med det som du precis läste. Vad kan du göra för att bli bättre på att be i Jesu Kristi namn?

För att ge oss ett exempel på ett folk som trodde på Frälsaren och som kunde utföra underverk citerade Moroni det som Jesus Kristus undervisade sina nephitiska lärjungar om. Det står i Mormon 9:22–25 att Frälsaren befallde sina lärjungar att gå ut i hela världen och predika evangeliet och han lovade att förunderliga ”tecken skall följa dem som tror” (Mormon 9:24). Moroni fortsatte sedan att undervisa om bönen.

  1. Läs Mormon 9:27–29 och ta reda på vad Moroni lärde om hur vi bör be med tro. Skriv sakerna du hittar i din studiedagbok. Skriv sedan några meningar som beskriver hur du med hjälp av en av dessa lärdomar kan förbättra dina egna böner.

Skriv gärna följande princip i dina skrifter bredvid Mormon 9:27: Om vi ber med tro till vår himmelske Fader i Jesu Kristi namn ger han oss välsignelser som hjälper oss att arbeta på vår egen frälsning.

Innan Moroni avslutade beskrev han den oro han kände över att en del människor i de sista dagarna skulle förkasta Mormons bok på grund av ofullkomligheter hos dem som skrev den (se Mormon 9:30–34). Läs Mormon 9:35–37 och se vad Moroni sade om syftet med Mormons bok.

Fundera över hur framkomsten av Mormons bok är ett till bevis på att Gud är en underverkens Gud och att han besvarar böner.

  1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

    Jag har studerat Mormon 9 och blev klar med lektionen den (datum).

    Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: