Seminariet
Studieavsnitt 24: Dag 1; 3 Nephi 1


Studieavsnitt 24: Dag 1

3 Nephi 1

Inledning

Innan profeten Nephi (Helamans son) lämnade landet gav han uppteckningarna till sin äldste son Nephi. De icke troende planerade att döda de trofasta om profetiorna om Jesu Kristi födelse inte hade gått i uppfyllelse till en viss dag. När Nephi vädjade till Herren för de troendes skull, kom Herrens röst till honom och sade att tecknet på hans födelse skulle ges den natten. När solen gick ner blev det inte mörkt och en ny stjärna visade sig. Därmed gick lamaniten Samuels profetia i uppfyllelse. Större delen av folket omvändes till Herren trots Satans försök att omintetgöra deras tro (se 3 Nephi 1:22).

3 Nephi 1:1–26

Profetior om Jesu Kristi födelse går i uppfyllelse och många nephiter omvänds

Bild
I morgon kommer jag till världen

Tänk på personer i skrifterna eller kyrkans historia som har offrat livet för Jesu Kristi evangelium. Varför tror du att de var villiga att göra det offret?

I 3 Nephi 1 måste en grupp trofasta nephiter besluta om de är villiga att ge sitt liv för att stå fast vid sin tro. Kapitlet börjar med att Nephi överlämnar de heliga uppteckningarna till sin son Nephi och sedan lämnar landet (se 3 Nephi 1:1–3). Det skildrar sedan hur tron hos många nephiter sattes på prov.

Läs 3 Nephi 1:4–9 och var uppmärksam på den svåra situation som trofasta nephiter stod inför. Hur skulle du känna dig om du var Nephi och dagen hade kommit när de troende skulle förgöras? Begrunda varför somliga kanske har svårt att förbli trofasta i en sådan situation.

Läs 3 Nephi 1:10–12 och ta reda på vad Nephi gjorde i denna kritiska situation. Läs Herrens svar till Nephi i 3 Nephi 1:13–14. Markera gärna orden i 3 Nephi 1:13 som uttrycker den här principen: Herren uppfyller allt som han låter sina heliga profeter säga.

 1. Försök föreställa dig hur Nephi kan ha känt sig när tecknet på Frälsarens födelse gavs. Skriv i din studiedagbok hur du tror att du hade reagerat om du hade varit där vid det tillfället. Hur tror du att du hade känt dig om du var Nephi och tecknet just hade getts?

Läs 3 Nephi 1:4, 14–15, 19–21 och leta efter fler uttryck som betonar att Herren alltid uppfyller sina profeters ord. Markera dem gärna i dina skrifter. När du läser 3 Nephi 1:14, tänk då på att den som talar har två roller och att han talar ur båda synvinklarna: som Jehova (som är Fadern genom gudomligt förlänad auktoritet) och som Jesus Kristus, som snart skulle bli Guds jordiske Son.

För att du ska se hur profetiorna om Frälsarens födelse gick i uppfyllelse skriver du lamaniten Samuels profetia i vänstra kolumnen i följande uppställning. Skriv därefter versen i 3 Nephi 1 i högra kolumnen och en kort beskrivning av hur den gick i uppfyllelse.

Lamaniten Samuels profetior:

Uppfyllelse

1:a profetian (Helaman 14:3–4):

3 Nephi 1:

2:a profetian (Helaman 14:5):

3 Nephi 1:

3:e profetian (Helaman 14:6):

3 Nephi 1:

4:e profetian (Helaman 14:7):

3 Nephi 1:

När du läser 3 Nephi 1:16–18, lägg då märke till hur de ogudaktiga reagerade när tecknen gavs. Markera gärna några av deras reaktioner i dina skrifter. Vi får veta i 3 Nephi 1:18 att några bland folket ”började frukta på grund av sin ondska och sin otro”. Begrunda följande fråga: På vilket sätt leder synd och otro till fruktan?

Läs 3 Nephi 1:22–23 och ta reda på vad djävulen försökte göra efter det att tecknen på Herrens födelse hade getts. Avsluta följande mening så att den uttrycker principen som står i vers 22: När vi ställs inför Satans lögner kan vi välja att .

Biskop Richard C. Edgley, som verkade i presiderande biskopsrådet, har gett oss råd om hur vi kan reagera när vår egen tro sätts på prov. Markera ord eller uttryck som uppmuntrar dig att välja att tro trots de tvivel som Satan kan tänkas fresta dig med:

”På grund av de konflikter och utmaningar vi möter i världen i dag vill jag föreslå ett enda val – välj frid och beskydd, ett val som lämpar sig för alla. Det är att välja att tro. Var medveten om att tro inte är en gratis gåva som ges utan eftertanke, önskan eller ansträngning … Frälsaren sade ’kom till mig’ (Matt. 11:28) och ’bulta och ni [skall få]’ (Matt. 7:7). Det här är verb – kom, bulta. De är val. Så jag säger: Välj att tro. Välj tro i stället för tvivel, välj tro framför rädsla, välj tro framför det okända och osedda, och välj tro i stället för pessimism …

När logik, förnuft eller personligt intellekt står i strid med heliga lärdomar och lärosatser, eller när motstridiga budskap angriper dina trosuppfattningar … välj då att inte kasta ut fröet ur ditt hjärta genom otro. Kom ihåg att vi inte får någon förvissning förrän efter det att vår tro har prövats (se Ether 12:6)” (”Tro – valet är ditt”, Liahona, nov. 2010, s. 31–33).

 1. Vilka lögner och bedrägerier kommer djävulen med i vår tid för att få människor att förhärda sina hjärtan mot sanningen? Skriv i din studiedagbok vad du kan göra för att bevara din tron på Jesus Kristus och hans återställda evangelium även när djävulen försöker få dig att tvivla på din tro.

Läs 3 Nephi 1:24–25 och urskilj ytterligare en svårighet som några av de troende ställdes inför. Begrunda vad du kan lära dig av hur de här personerna reagerade när de fick veta att de hade fel.

3 Nephi 1:27–30

Nephitiska avfällingar och unga lamaniter ansluter sig till Gadiantons rövare

Några år efter att tecknen på Jesu Kristi födelse hade getts började nephitiska avfällingar inverka på de troendes förmåga att stå fasta i evangeliet. Hur står du fast i evangeliet även vid angrepp på kyrkan i vår tid? Läs 3 Nephi 1:27–30 och ta reda på om ”det uppväxande släktet” bland lamaniterna hade en positiv eller negativ inverkan på andras tro.

Lägg märke till att många unga lamaniter ”rådde sig själva” (3 Nephi 1:29) och vände sig bort från evangeliet. Syster Kathleen H. Hughes, som tillhörde Hjälpföreningens generalpresidentskap, har tolkat uttrycket ”de rådde sig själva” på följande sätt: ”Det antyder för mig att de såg till sig själva först och hängav sig åt sådant som profeterna hade varnat dem för. De gav efter för Satans frestelser och lockelser” (”Växa upp åt Herren”, Liahona, feb. 2010, s. 42).

Skriv gärna den här principen i dina skrifter bredvid 3 Nephi 1:29–30 eller i din studiedagbok: Om vi ger efter för frestelser kan vårt exempel få en negativ inverkan på andras tro och rättfärdighet.

 1. För att du ska förstå hur den här principen gäller för ditt liv besvarar du följande frågor i din studiedagbok:

  1. När har du sett exempel på ovanstående princip? Hur kan du förbli trofast även om din omgivning inte är det?

  2. Även om det är viktigt att veta att om vi föregår med dåligt exempel kan det ha en negativ inverkan på andra, är det också viktigt att komma ihåg att vårt goda exempel kan stärka någon annan. När har du sett att ”det uppväxande släktet” eller ungdomar i kyrkan i vår tid har haft en positiv inverkan på andras tro?

 2. Skriv i din studiedagbok några sätt att ha en positiv inverkan på andras tro i din egen familj, din församling eller gren eller bland dina kamrater. Välj två saker som du har skrivit och vad du tänker göra konkret för att åstadkomma det.

 3. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 3 Nephi 1 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: