Seminariet
Studieavsnitt 9: Dag 1; 2 Nephi 32


Studieavsnitt 9: Dag 1

2 Nephi 32

Inledning

Efter att ha undervisat sitt folk om den ”trånga och smala stigen som leder till evigt liv” (2 Nephi 31:18) märkte Nephi att hans folk undrade vad de skulle göra efter att ha börjat gå den stigen. Han besvarade deras fråga genom att uppmuntra dem att ”mätta [sig] med Kristi ord” och ”alltid be” (se 2 Nephi 32:3, 9). Han försäkrade dem att om de gjorde det här skulle den Helige Anden hjälpa dem att veta vad de skulle göra.

2 Nephi 32:1–7

Nephi råder oss att söka gudomlig vägledning genom Jesu Kristi ord

Tänk på ett tillfälle när någon beskrev för dig hur du skulle ta dig från en plats till en annan. Var det lätt eller svårt att förstå vägbeskrivningen? Varför är det viktigt att få en tydlig vägbeskrivning?

I förra lektionen studerade du ”vägbeskrivningen” eller den vägledning som Nephi gav sitt folk. Efter att ha gett dem ”vägbeskrivningen” sade han: ”Detta är vägen” (2 Nephi 31:21). Gå snabbt igenom 2 Nephi 31:17–18 på nytt om hur man kommer in på stigen till evigt liv. Läs sedan 2 Nephi 32:1 och var uppmärksam på en fråga som folket hade i hjärtat angående vad Nephi hade undervisat dem om. Beskriv folkets fråga med egna ord:

Läs 2 Nephi 32:2–3 och ta reda på vad Nephi sade att vi behöver göra efter att ha gått in på stigen. President Boyd K. Packer, president i de tolv apostlarnas kvorum, har sagt att detta att tala med änglars tunga ”helt enkelt betyder att du kan tala genom den Helige Andens kraft” (”Den Helige Anden gåva: Vad varje medlem bör veta”, Liahona, aug. 2006, s. 21).

Markera gärna uttrycket ”mätta er med Kristi ord” i 2 Nephi 32:3 (den här versen är ett nyckelskriftställe). Nephi använde uttrycket ”Kristi ord” för att beskriva undervisning som är inspirerad av den Helige Anden. Gör en lista över hur eller var du kan läsa, höra eller få undervisning som är inspirerad av den Helige Anden.

Kristi ord innefattar skrifterna och nutida profeters ord. Läs följande uttalande. Det hjälper dig att begrunda vad som menas med att ”mätta [sig] med Kristi ord”:

Äldste Russell M. Nelson i de tolv apostlarnas kvorum har sagt: ”Att mätta sig med Kristi ord innebär mer än att smaka. Det innebär att njuta av dem, ta till sig dem. Vi tar till oss skrifterna genom att glatt och nyfiket studera dem och sedan följa dem trofast. När vi mättar oss med Kristi ord … blir [de] en väsentlig del av vår natur” (se ”Lev enligt skrifternas vägledning”, Liahona, jan. 2001, s. 21).

Äldste Robert D. Hales i de tolv apostlarnas kvorum sade: ”Om vi ska mätta oss med Kristi ord måste vi studera skrifterna och ta till oss hans ord genom att begrunda dem och göra dem till en del av varje tanke och handling” (”Läkedom för kropp och själ”, Nordstjärnan, jan. 1999, s. 16).

 1. Skriv med egna ord i din studiedagbok vad du tror att det innebär att mätta sig med Kristi ord.

Begrunda skillnaden mellan orden mätta sig, småäta och svälta. Tänk ett ögonblick på hur mindre verksamma sätt att studera Kristi ord kan jämföras med att småäta eller till och med svälta.

Avsluta principen nedan enligt 2 Nephi 32:3: När vi mättar oss med Kristi ord ska Kristi ord tillkännage .

 1. Skriv i din studiedagbok om ett tillfälle då du mättade dig med Kristi ord och det hjälpte dig att veta vad du skulle göra i ditt liv. Du kan också beskriva en situation som du står inför nu där det kunde vara till hjälp att du mättade dig med Kristi ord.

Utvärdera hur bra du är på att mätta dig med Kristi ord och hur du skulle kunna förbättra dig, och skriv på de tomma raderna nedan det uttryck – mättar mig, småäter eller svälter – som bäst beskriver hur du för tillfället söker lära Kristi ord i det sammanhanget. Till exempel: du kanske mättar dig med skrifterna i dina personliga studier men bara småäter av Kristi ord på generalkonferensen.

Personliga skriftstudier:

Sakramentsmötet:

Generalkonferensen:

Skriftstudier i familjen:

Seminariet:

Familjens hemafton:

Aronska prästadömets kvorummöte eller Unga kvinnors klassmöte:

Söndagsskolan:

Personlig bön:

 1. Välj en av aktiviteterna ovan där du skrev att du för närvarande ”småäter” eller ”svälter”. Skriv i din studiedagbok hur du tänker bli bättre på att mätta dig med Kristi ord i det sammanhanget. Omsätt det sedan i handling.

Läs 2 Nephi 32:4–7 och tänk igenom svar på följande frågor (du kommer att besvara en av dem i uppgift 4):

 • Vad tror du det innebär att be eller bulta (se vers 4)? Hur är bön ett bra exempel på att be eller bulta?

 • Vad säger Nephi i vers 4 blir följden av att inte be eller bulta?

 • Vilken välsignelse lovar Nephi i vers 5 om vi tar emot den Helige Anden?

 • Vad hade Nephis folk för inställning enligt vers 7 som fick Nephi att sörja över dem? Varför tror du att den inställningen hindrar människor från att söka och att förstå ”stor kunskap”?

 1. Skriv ner en sanning i din studiedagbok som du lärde dig i 2 Nephi 32:4–7 och förklara varför den sanningen är så viktig i ditt liv.

Bild
scripture mastery icon
Nyckelskriftställe – 2 Nephi 32:3

 1. Hur lång tid tror du att det skulle ta att lära dig 2 Nephi 32:3 utantill om du läste upp det varje gång du åt? Skriv versen på en papperslapp och ha med dig den. Mätta dig med Kristi ord under de närmaste dagarna genom att försöka lära dig 2 Nephi 32:3 utantill före eller efter varje måltid. Skriv ner i din studiedagbok hur många måltider du behövde för att lära dig skriftstället utantill.

2 Nephi 32:8–9

Nephi råder oss att alltid be

Många säger att de inte vill be till vår himmelske Fader efter att ha syndat. Tänk ett ögonblick på varför det kanske är så. Vem finns det som inte vill att du ska be, särskilt inte efter att du har syndat? Varför? Ta reda på i 2 Nephi 32:8 vad den Helige Anden lär oss att göra när det gäller bön. Begrunda följande frågor: Varför tror du att Herren vill att du ska be? Varför tror du att Satan inte vill att du ska be?

Läs 2 Nephi 32:9 och ta reda på hur ofta vi bör be och vilka välsignelser Herren lovar oss om vi ber. Det kan vara till hjälp att veta att ordet helga i den här versen betyder att överlämna åt Guds tjänst eller att göra heliga.

I 2 Nephi 32:9 lär vi oss den här principen: När vi alltid ber kan vi göra allt som Herren vill att vi ska göra till våra själars välfärd. (Observera att 2 Nephi 32:8–9 är ett nyckelskriftställe. Markera det gärna på ett sådant sätt att du hittar det lätt.)

Bild
young woman praying

Tänk igenom vad det innebär att alltid be. När du läser följande ord av äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum, stryk då under ett eller två sätt som vi kan fullgöra befallningen att ”alltid be”:

”Det kan finnas sådant i vår karaktär, i vårt uppträdande eller som rör vår andliga tillväxt som vi behöver tala med vår himmelske Fader om i morgonbönen. Sedan vi tackat för de välsignelser vi fått ber vi om förstånd, ledning och hjälp för att göra det vi inte klarar med bara vår egen styrka …

Under dagens lopp har vi en bön i hjärtat om fortsatt hjälp och ledning …

Vi märker just den dagen att det finns tillfällen när vi har en tendens att tala hårt men inte gör det. Eller så känner vi oss nära att bli arga men blir det inte. Vi urskiljer himmelsk hjälp och styrka och erkänner ödmjukt svaren på våra böner. Och just i det ögonblicket uppsänder vi en tyst bön av tacksamhet.

På kvällen knäböjer vi igen och talar med vår Fader. Vi går igenom dagens händelser och uttrycker vår tacksamhet av hjärtat för de välsignelser och den hjälp vi fått. Vi omvänder oss och ser med Herrens andes hjälp vad vi kan göra för att bli bättre i morgon. På så sätt bygger aftonbönen på och blir en fortsättning av morgonbönen. Och vår aftonbön är också en förberedelse för en meningsfull morgonbön.

Morgon- och aftonböner – och alla böner däremellan – är inte orelaterade, åtskilda händelser. Snarare är de sammanlänkade varje dag och dag efter dag, vecka efter vecka och till och med år efter år. Det här är en del av att följa skrifternas uppmaning att alltid be (Luk. 21:36; 3 Nephi 18:15, 18; L&F 31:12). Sådana meningsfulla böner hjälper oss att uppnå de rikaste välsignelser som Gud har i beredskap åt sina trofasta barn” (”Be alltid”, Liahona, nov. 2008, s. 42).

 1. Skriv i din studiedagbok hur du tror att det skulle vara till hjälp i ditt liv om du följde äldste Bednars råd att ”alltid be”.

Avsluta lektionen med att läsa följande ord av äldste Spencer J. Condie, som verkade som medlem av de sjuttios kvorum, angående att mätta sig med Kristi ord: ”Ni kanske står inför beslut angående mission, er framtida yrkeskarriär och slutligen äktenskap. När ni läser skrifterna och ber om vägledning, kanske ni inte ser svaret i form av tryckta ord på en sida, men när ni läser kommer ni att få särskilda intryck och maningar, och som utlovat kommer den Helige Anden att ’[visa] … er allt vad ni bör göra’ [2 Nephi 32:5]” (se ”Att bli till stor nytta för våra medmänniskor”, Liahona, juli 2002, s. 50).

Bild
scripture mastery icon
Nyckelskriftställe – 2 Nephi 32:8–9

 1. Försök det närmaste dygnet att använda allt som du har lärt dig om att alltid be. I början av nästa lektion blir du ombedd att berätta om dina tankar och känslor i fråga om den här erfarenheten. Skriv i din studiedagbok hur detta att ”alltid be” kan göra skillnad i dina böner.

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 2 Nephi 32 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: