Seminariet
Studieavsnitt 15: Dag 4; Alma 8–10


Studieavsnitt 15: Dag 4

Alma 8–10

Inledning

Efter att Alma hade predikat i Zarahemla, Gideon och Melek och fått många där att ta emot hans budskap, började han predika i Ammonihah, men folket där vägrade att ta emot det och drev ut honom ur staden. Men Alma lydde trofast Herrens befallning att återvända till staden. Herren förberedde Amulek så att han skulle ta emot Alma i Ammonihah och tillsammans med honom vittna för folket. Alma och Amulek varnade folket i Ammonihah och sade att om de inte omvände sig skulle de förgås. Amulek lydde trofast Gud och använde sitt anseende, goda rykte och inflytande till att stödja profeten Alma och vittna om Jesus Kristus.

Alma 8

Alma återvänder lydigt till Ammonihah, där han förbereder Amulek för att predika

Efter att ha predikat evangeliet i Zarahemla och Gideon (se Alma 5–7) begav sig Alma till Melek. Läs Alma 8:4–5 och ta reda på hur folket i Melek tog emot Almas predikan. (Uttrycket ”Guds heliga orden” i Alma 8:4 syftar på prästadömet, som du kommer att läsa om i Alma 13.)

Efter att ha undervisat i Melek fortsatte Alma till Ammonihah för att predika. Där fick han ett helt annat bemötande än i Meleks land. Titta på följande bilder och läs tillhörande skriftställen. Skriv sedan en text till varje bild som sammanfattar vad som hände Alma i Ammonihah:

Bild

Alma 8:8–13.

Bild

Alma 8:14–16.

Bild

Alma 8:18–26.

Tänk på följande frågor (du behöver inte skriva ner dina svar):

 • Ängeln som visade sig för Alma var samma ängel som tidigare hade visat sig för honom och Mosiahs söner. På vad sätt kan ängelns ord ha varit trösterika för Alma (se Alma 8:15)?

 • Varför kan det ha varit svårt för Alma att återvända till Ammonihah (se Alma 8:16)?

Oavsett hur svårt det var för honom att lyda befallningen ”återvände [Alma] med hast till Ammonihahs land” (Alma 8:18). President Howard W. Hunter sade att Herren älskar en sådan lydnad: ”Mer än någonting annat älskar Herren en orubblig beslutsamhet att lyda hans råd” (se ”Förpliktelse mot Gud”, Nordstjärnan, apr. 1983, s. 110).

 1. Välj en eller flera av följande situationer. Skriv sedan i din studiedagbok hur personen i situationen kunde bli välsignad om han eller hon var lydig:

  1. En ung kvinna ska just gå till skolan när hennes mamma ber henne att ta på sig en anständigare tröja.

  2. En nybliven präst uppmanas av biskopen eller grenspresidenten att arbeta på att få Plikt mot Gud-utmärkelsen.

  3. Två missionärer känner sig manade att besöka en mindre aktiv familj där mamman inte är medlem i kyrkan.

Skriv gärna följande princip i dina skrifter bredvid Alma 8:18–20: Om vi snabbt lyder Herrens ord, hjälper han oss att utföra sina befallningar.

 1. Skriv i din studiedagbok om ett tillfälle när du kände att Herren hjälpte dig att vara rättfärdig och lydig trots svårigheter.

Läs Alma 8:27–32 och var uppmärksam på ytterligare sätt som Herren hjälpte Alma att utföra befallningen som han hade gett honom.

Alma 9

Alma varnar folket i Ammonihah att de måste omvända sig och bereda sig för Jesu Kristi ankomst

Alma 9 skildrar Almas bemödanden att undervisa folket i Ammonihah om att de måste omvända sig och bli återlösta av Frälsaren, Jesus Kristus. För att hjälpa detta ogudaktiga folk att inse behovet av omvändelse, bad Alma dem att komma ihåg vad Gud hade gjort för dem och deras fäder.

Leta i Alma 9:8–10, 13 efter upprepningar av kommer ihåg och glömt. Hur tror du att invånarna i Ammonihah hade varit om de hade kommit ihåg de saker som Alma talade om?

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Varför tror du att det är viktigt att komma ihåg andliga upplevelser som du har haft? Skriv därefter om en andlig upplevelse som du inte vill glömma.

Efter att ha kallat folket i Ammonihah till omvändelse, började Alma undervisa dem om att de skulle bereda sig för den tid när Frälsaren skulle komma till jorden. Läs Alma 9:26–27 och markera ord och uttryck som hjälper dig att förstå Frälsarens egenskaper. Vad lär dig de här orden och uttrycken om Frälsaren? Ta dig tid till att tänka på dem under den kommande veckan.

Alma 10

Amulek skildrar sin upplevelse av en ängel och uppmanar folket att omvända sig

Ringa in det som bäst beskriver hur du vaknade i morse:

 • Jag vaknade utan väckarklocka eller utan att man väckte mig.

 • Jag vaknade den första gången väckarklockan började ringa eller den första gången man väckte mig.

 • Min väckarklocka började ringa flera gånger eller jag blev väckt flera gånger innan jag till slut vaknade.

Läs Alma 10:6 och ta reda på hur många andliga ”väckningar” Amulek fick medan han fortsatte att göra uppror mot Herren. Besvara följande fråga i utrymmet nedan: Vad tror du att uttrycken ”jag ville inte lyssna” och ”jag ville … inte veta” säger om Amuleks andliga tillstånd innan ängeln kom till honom?

I Alma 10:2–11 skildrar Amulek sitt liv före ängelns besök och sin omvändelse till evangeliet. Utforska Alma 10:1–6 och leta efter detaljer som hjälper dig att lära dig mer om Amulek.

Bild

Amulek berättade att en ängel hade talat om för honom att han skulle ta emot Alma i sitt hus och sörja för honom. Läs Alma 10:7–11 och var uppmärksam på hur Amulek och andra blev välsignade därför att Amulek lydde ängeln.

Skriv följande princip bredvid Alma 10:11–12: När vi hör och följer Herrens kallelse blir vi och andra välsignade. Det finns många sätt varpå Herren kan kalla oss eller ibland ”väcka” oss – genom en maning från Anden, genom något som en ledare eller lärare i kyrkan eller en förälder säger, genom att vi får ett ämbete i kyrkan, genom motgångar eller på andra sätt.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: När har du känt att du blev välsignad därför att du följde en kallelse från Herren?

I återstoden av Alma 10 skildras hur många i Ammonihah förkastar Amuleks ord. Alma varnade dem och sade att om de inte omvände sig skulle de drabbas av fullständig undergång. Läs Alma 10:22–23 och ta reda på varför de dittills hade förskonats. Vad lär du dig i de här verserna om vikten av att vara rättfärdig även om din omgivning inte är det?

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 8–10 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: