Seminariet
Studieavsnitt 14: Dag 3; Mosiah 28–29


Studieavsnitt 14: Dag 3

Mosiah 28–29

Inledning

Efter att ha blivit omvända fick Mosiahs söner en stark önskan att predika evangeliet för lamaniterna. Kung Mosiah stödde deras beslut även om det innebar att han då inte hade någon tronföljare. Han behövde också någon som kunde ta hand om plåtarna och föra uppteckningen över folket. Han gav Alma (Almas son) i uppdrag att ta över ansvaret för uppteckningarna. I stället för att utse en annan kung införde han en ny styrelseform i landet som innebar att kungen ersattes av domare.

Bild
Mosiah med söner

Mosiah 28:1–9

Mosiahs söner har en önskan att predika för lamaniterna

Utvärdera dina önskningar i fråga om varje påstående nedan. Använd en skala från 1 till 10 (1 betyder ”ingen önskan alls” och 10 en ”mycket stark önskan”).

 • Jag har en uppriktig önskan att hjälpa andra att få evig lycka.

 • Jag är villig att göra uppoffringar för att hjälpa andra.

 • Jag har en önskan att berätta för andra om evangeliet.

 • Är du en ung man, utvärderar du din önskan att fullgöra en heltidsmission. (Är du en ung kvinna, kan du också utvärdera din önskan.)

Läs Mosiah 27:8–10 och tänk igenom var Alma och Mosiahs söner skulle ha hamnat på den här skalan före sin omvändelse.

Läs sedan Mosiah 28:1–3 och ta reda på hur Mosiahs söner ändrade sig inom ovanstående områden. Kom ihåg när du läser, att uttrycket gå förlorad syftar på att gå förlorad andligen.

Besvara följande frågor skriftligt:

För vilka ville Mosiahs söner berätta om evangeliet?

Med tanke på vad du har studerat hittills i Mormons bok, vilka svårigheter eller faror kan Mosiahs söner ha ställts inför som missionärer bland lamaniterna?

Läs Mosiah 28:4 och tänk efter hur du skulle uttrycka det här skriftstället med egna ord. Lägg märke till hur Mosiahs söners omvändelse påverkade deras önskan att berätta om evangeliet. I Mosiah 28:1–4 lär vi oss följande princip: När vår omvändelse fördjupas får vi en starkare önskan att berätta om evangeliet.

Läs följande ord av äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas kvorum (skriv det gärna i marginalen i dina skrifter bredvid Mosiah 28:1–4): ”Intensiteten i vår önskan att dela med oss av evangeliet är en bra måttstock på vår egen omvändelse” (”Dela med oss av evangeliet”, Liahona, jan. 2002, s. 8).

Markera i den första meningen i Mosiah 28:4 hur Mosiahs söner påverkades i sin önskan att berätta om evangeliet. Lägg märke till att Herrens ande har en viktig roll för att vi ska få en starkare önskan att berätta om evangeliet.

 1. Besvara en av följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur har du fått en starkare önskan att berätta om evangeliet när du har stärkt ditt eget vittnesbörd?

  2. Vilka upplevelser i ditt liv har fått dig att vilja berätta för andra om evangeliet?

  3. Om du för tillfället inte har en stark önskan att berätta om evangeliet, vad kan du göra för att få en starkare önskan? (Läs Alma 17:2–3.)

 1. Föreställ dig en ung man som är medlem i kyrkan men inte har någon större önskan att fullgöra en heltidsmission. Skriv ett brev till honom i din studiedagbok och berätta för honom hur han skulle kunna få en starkare önskan att berätta om evangeliet. Berätta gärna vad som har fördjupat din egen omvändelse till Jesu Kristi evangelium och föreslå liknande aktiviteter eller erfarenheter för den här unge mannen. När du skriver, tänk då på att en mer djupgående omvändelse ger en starkare önskan att berätta för andra om evangeliet.

När du fortsätter ditt studium av Mosiah 28, föreställ dig då hur du skulle känna dig om någon som du älskade plötsligt ville leva bland ett våldsamt folk som hatade alla som inte var som de. Läs Mosiah 28:5–9 och ta reda på varför Mosiah tillät sina söner att ge sig i väg på en sådan farlig mission. I Almas bok får du läsa om ”många [som skulle] tro på deras ord” (Mosiah 28:7) – de tusentals lamaniter som blev omvända till följd av Mosiahs söners insats.

Mosiah 28:10–20

Mosiah översätter jarediternas plåtar och överlämnar alla uppteckningar till Alma

Resten av Mosiah 28 handlar om att kung Mosiah började bli gammal och kände att han måste utse någon att ta hand om de heliga uppteckningarna innan han dog. Under de två föregående generationerna hade kungen gett plåtarna till näste kung. Men eftersom kung Mosiahs söner hade gått ut som missionärer hade han ingen tronföljare och därför ingen som kunde ta hand om uppteckningarna. I de här uppteckningarna ingick också jarediternas plåtar, som Mosiah översatte genom Guds kraft (se Mosiah 28:11–19).

Bild
crown
Bild
gold plates

Om du hade uppgiften att välja ut någon att ta hand om heliga uppteckningar, vilka egenskaper skulle du vilja att den personen hade?

Beskriv hur du skulle känna dig om någon valde dig att ta hand om plåtarna.

Läs Mosiah 28:20 och ta reda på vad personen hette som Mosiah valde att ta hand om plåtarna.

 1. Skriv i din studiedagbok vad kung Mosiahs beslut lär dig om förändringen i Almas hjärta. (För att kunna besvara frågan tittar du på Almas tidigare handlingar som beskrivs i Mosiah 27.) Förklara också på vad sätt Mosiahs förtroende för Alma kunde skänka hopp åt dem som omvänder sig.

Mosiah 29

Mosiahs folk väljer en ny styrelseform i landet med domare i stället för en kung

Bild
Alma som domare

I Mosiah 29 föreslår kung Mosiah att nephiterna inte längre ska ledas av en kung utan av domare. Läs och jämför Mosiah 23:7–8 och Mosiah 29:13, 16–18. När är en monarki enligt de här verserna en bra styrelse-form? Varför avrådde Mosiah nephiterna från att fortsätta med monarkin?

Läs Mosiah 29:11, 25 och ringa in de svar som anger vad Mosiah sade hur domarna skulle döma folket: a) med stor barmhärtighet, b) enligt lagarna, c) enligt Guds bud, d) strängt.

Läs Mosiah 29:26, 30, 33–34, 37–38 och ta reda på vilken roll folket hade i den nya styrelseform som kung Mosiah föreslog.

 1. Skriv i din studiedagbok varför du tror att det är viktigt att alla medborgare i ett land ”[bär] sin del” när det gäller att tjäna sitt land (Mosiah 29:34).

Alma utnämndes till att bli den förste överdomaren, en uppgift som han utförde rättfärdigt (se Mosiah 29:41–43).

Skriv med egna ord en princip som du har lärt dig i Mosiah 29:

En princip som det här kapitlet lär oss är: var och en har plikten att upprätthålla rättfärdiga lagar och ledare.

 1. Skriv i din studiedagbok ner ett sätt att stödja rättfärdiga lagar och ledare i ditt land.

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Mosiah 28–29 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: