Seminariet
Studieavsnitt 7: Dag 2; 2 Nephi 17–20


Studieavsnitt 7: Dag 2

2 Nephi 17–20

Inledning

I 2 Nephi 17–20 upptecknade Nephi att Jesaja försökte övertyga Juda kung och hans folk att förlita sig på Herren i stället för på världsliga allianser. Jesaja profeterade med hjälp av sinnebilder – symboler som undervisar och vittnar om stora sanningar – om händelser på sin tid, om Jesu Kristi födelse och om de ogudaktigas undergång vid Herrens andra ankomst.

2 Nephi 17–18

Kungariket Juda blir välsignat när det förlitar sig på Jesus Kristus

Börja dagens lektion med att tänka på ett tillfälle då du ställdes inför en skrämmande situation. Vad var din första reaktion? När du studerar 2 Nephi 17–18 försök då att urskilja Jesajas råd till dem som befinner sig i en svår eller skrämmande situation.

Innan du börjar studera 2 Nephi 17–18 måste du först ha kännedom om dels de tre små nationerna Syrien, Israel och Juda, dels det stora assyriska riket som hade för avsikt att erövra de här små nationerna. Titta på följande karta och åtföljande uppställning.

Bild
Karta över Israel och Juda

Nation

Syrien

Israel (Efraim)

Juda

Kung

Resin

Peka

Ahas

Huvudstad

Damaskus

Samaria

Jerusalem

Läs 2 Nephi 17:1–2 och titta på kartan. ”Syrien har slagit sig samman med Efraim” betyder att de två länderna har ingått en allians. Försök att avgöra vem som angrep vem. Obs att uttrycket ”Davids hus” i vers 2 syftar på Ahas och folket i Juda.

Kungarikena Israel och Syrien ville erövra kungariket Juda och tvinga det att ingå en allians med dem mot det mäktiga assyriska riket. Assyrien hotade att erövra hela regionen. Israel och Syrien trodde att om de erövrade Juda så skulle de ha mer folk och större resurser att strida mot assyrierna som var i antågande (se 2 Nephi 17:5–6). Kung Ahas övervägde att ingå den här alliansen med Israel och Syrien.

Tänk igenom vad du skulle göra om du var kung Ahas. Å ena sidan hotar Assyrien att angripa ditt folk. Å andra sidan hotar Syrien och Israel att gå till angrepp om du inte ingår en allians med dem att strida mot Assyrien. Jesaja bodde i Juda och Herren sände honom till Ahas med ett budskap. Hur tror du att du skulle reagera om du var kung Ahas och fick ett budskap från profeten?

 1. Läs 2 Nephi 17:3–8 och stryk under det budskap som Jesaja överlämnade från Herren till kung Ahas och hans folk. (Uttrycket ”stumpar av rykande brandfacklor” i vers 4 syftar på att facklorna har slocknat, en symbol för att de här två rikena erövras och krossas.) Föreställ dig att du hörde Jesaja säga det här till Ahas. Senare frågar en kamrat vad Jesaja sade. Skriv två eller tre meningar i din studiedagbok om hur du skulle besvara hans eller hennes fråga.

Jesaja försökte få kungen att förstå att han och hans folk skulle förlita sig på Herrens hjälp och inte på osäkra politiska allianser.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Varför är det så viktigt att vi vänder oss till Herren när vi behöver hjälp i stället för att förlita oss på att andra ska hjälpa oss?

  2. När kan ungdomar till exempel frestas att låta relationerna till andra gå före relationerna till vår himmelske Fader och Jesus Kristus?

Herren sade att han skulle ge Ahas och kungariket Juda ett tecken på att han skulle beskydda dem och att de inte behövde förlita sig på världsliga allianser. Läs 2 Nephi 17:14 och ta reda på vad det var för tecken. Ringa in ordet Immanuel i den här versen. Skriv ”Matteus 1:22–23” bredvid den. Läs Matteus 1:22–23 och ta reda på vad Immanuel betyder.

Ett tecken som betyder ”Gud med oss”, hur kunde det ha hjälpt Ahas vid den här tidpunkten? Hur kunde en sådan profetia också syfta på Jesu födelse århundraden senare?

För att du ska få djupare insikt i det här tecknet om barnet som föds, läser du och begrundar följande förklaring av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum: ”Det finns parallella element i den här profetian, vilket så ofta är fallet i Jesajas skrifter. Den omedelbara betydelsen gällde väl Jesajas hustru, en ren och god kvinna som födde en son omkring den här tidpunkten [se 2 Nephi 18:3]. Barnet blev en sinnebild för den större, senare uppfyllelsen av den profetia som skulle fullbordas i och genom Jesu Kristi födelse” (Christ and the New Covenant [1997], s. 79).

Bild
Jesaja skriver om Kristi födelse

Jesaja profeterade att innan barnet hade blivet vuxet skulle Assyrien besegra båda Israels (Efraims) och Syriens härar (se 2 Nephi 17:15–25). Tecknet med betydelsen ”Gud med oss” var tänkt att försäkra kung Ahas om att Gud är med oss när vi förlitar oss på honom, också under svåra och ångestfyllda tider. Du kan skriva den här principen i dina skrifter.

Läs 2 Nephi 18:6–8 och stryk under uttrycket ”Siloas vatten”. Siloas vatten var för Jesaja en symbol för Guds lugnande, stadiga och stärkande inflytande och makt, som behövdes i landets politiska liv (se 2 Nephi 18:6). Jesaja framhöll Siloas vatten som kontrast därför att de två kungarikena Juda och Israel förkastade Messias – ”Siloas vatten” eller Guds lugnande, stadiga och stärkande inflytande och makt. Motsatsen var kungen av Assyrien och hans invasionsarmé, enligt Jesajas profetia som ”flodens vatten … väldiga och många”, som besegrade Syrien och Israel. Deras inflytande och makt var ohyggligt och våldsamt.

Jesaja ställde de två vattendragen mot varandra för att beskriva vad som skulle hända med Juda. Assyriernas armé anföll sedan Juda – här betecknat med ordet land. Men deras armé erövrade inte Jerusalem – här betecknat med uttrycket ”han skall utbreda sig och svämma över, och han skall räcka ända upp till halsen”.

Läs 2 Nephi 18:9–12 och lägg märke till hur många gånger Herren rådde Juda att inte slå sig samman med Syrien och Israel. Hos vem skulle de söka hjälp enligt 2 Nephi 18:13?

Då assyrierna hade översvämmat Juda och stod framför Jerusalems portar hade Juda en ny kung som hette Hiskia. Han förlitade sig på Herren och profeten Jesaja. En natt slog Herrens ängel assyriernas läger och dödade 185 000 soldater (se 2 Kung. 19:35; Jes. 37:36).

 1. Besvara en eller flera av följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad finns det för faror med att hellre förlita sig på världslig makt och världsligt inflytande än att förlita sig på Herren? (Tänk gärna på situationer som skulle kunna fresta dig att göra val som grundar sig på rädsla.)

  2. När har du vänt dig till Herren för att få styrka trots att du till en början frestades att vända dig till andra källor? Vad lärde du dig av den erfarenheten?

  3. Under kung Hiskias regering förskonades folket i Juda från undergång därför att de följde Herrens råd som Jesaja överlämnade. Om du följer nutida profeter, hur skyddar det dig mot andlig skada?

2 Nephi 19:1–7

Jesaja talar om Messias

Har det någonsin hänt att du under lång tid inte kunde se solen eller känna dess värme? Föreställ dig annars att du har en ständig skugga över dig, utan tillgång till solens sken och värme (som om du hela tiden är i ett mörkt rum). Jesaja använde en liknande bild för att illustrera människors andliga tillstånd som lever utan Kristi ljus.

I 2 Nephi 19:1–2 omtalas två länder. Läs de här verserna och markera ländernas namn.

Under århundradenas lopp hade många krig utkämpats över det område som nu kallas det heliga landet. Några kallade det här området ”dödsskuggans land” därför att så många hade dött i strid där. På Nya testamentets tid låg Nasaret, Kapernaum, Nain och Kana i de områden som tidigare kallades Sebulons land och Nafatlis land. Det är de städer där Jesus Kristus 500 år senare tillbringade en stor del av sin tid med att betjäna folket. Området kallas i dag Galileen.

Markera i 2 Nephi 19:2 vad Jesaja sade att folket i det här området en dag skulle se.

Jesajas ord om att de som ”vandrat i mörker” och bodde i ”dödsskuggans land” hade ”sett ett stort ljus” var en profetia om Jesu Kristi jordiska mission i den delen av världen. De som bodde i Galileen vandrade i andligt mörker, men när Jesus Kristus levde och verkade bland dem såg de ”ett stort ljus”.

 1. Läs 2 Nephi 19:6–7 och tänk igenom vilken av Frälsarens titlar i vers 6 som kan ha haft en särskild betydelse för folket i Juda med tanke på deras omständigheter. Skriv i din studiedagbok hur en eller flera av dessa titlar uttrycker dina känslor för Frälsaren.

2 Nephi 19–20

Jesaja beskriver de ogudaktigas undergång vid Kristi andra ankomst

Jesajas profetia i 2 Nephi 20 om Assyriens undergång är också en profetia om de ogudaktigas undergång vid Kristi andra ankomst. När du läser det här kapitlet, kom då ihåg att på samma sätt som Hiskia förlitade sig på Jesajas råd från Herren och blev välsignad, kan du bli välsignad när du förlitar dig på Herren, och behöver inte frukta de straffdomar som ska drabba jordens befolkning under den tid som föregår Kristi andra ankomst.

Vilken mening upprepas i 2 Nephi 19:12, 17, 21 och 2 Nephi 20:4? Markera dem gärna i dina skrifter. Skriv meningen i din studiedagbok och stryk under orden vrede och hand. Under ordet vrede skriver du dom, under ordet hand skriver du barmhärtighet. Läs meningen högt och byt ut orden vrede och hand mot dom och barmhärtighet. (”På grund av allt detta vänder han inte bort sin [dom], utan hans [barmhärtighet] är ännu utsträckt.”)

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur beskriver den här meningen hur Herren bemöter nationer, familjer och enskilda som förkastar honom?

  2. Hur kan du använda följande sanningar i ditt liv? Jesus Kristus är en domens och barmhärtighetens Gud. Han visar barmhärtighet mot alla som omvänder sig och håller hans bud.

 2. Skriv i din studiedagbok om ett tillfälle då du lydde ett visst bud och upplevde Herrens barmhärtighet.

 3. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 2 Nephi 17–20 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: