Seminariet
Studieavsnitt 12: Dag 4; Mosiah 15–17


Studieavsnitt 12: Dag 4

Mosiah 15–17

Inledning

Uppteckningen av profeten Abinadis predikan för kung Noa och hans präster fortsätter i Mosiah 15–17. Han vittnade om Jesu Kristi roll som Återlösare. Alma, en av kung Noas präster, trodde på Abinadi. Kung Noa jagade i väg Alma och lät bränna Abinadi till döds. Abinadi var trofast mot Gud i varje situation.

Mosiah 15–16

Abinadi undervisar om Jesu Kristi roll som Återlösare

Leta efter och ringa in orden återlösa, återlöser, återlöst och återlösning i Mosiah 15–16. När ett ord eller olika former av det upprepas i ett avsnitt i skrifterna betyder det ofta att det är viktigt för författarens budskap. När du studerar i dag, var då uppmärksam på vad Abinadi undervisade om i fråga om återlösning.

Tänk igenom nedanstående figur och text. Det hjälper dig att förstå Jesu Kristi roll som Återlösaren.

Bild
Stick Figure

Föreställ dig att du har brutit mot lagen och har dömts till det strängaste straff som lagen tillåter i det här fallet. Höga böter, fängelse eller till och med döden. Hur skulle du kanske känna dig om du stod inför ett sådan straff? Kommer du på någon laglig och ärlig möjlighet att slippa ifrån de här straffen?

Skriv jag under ordet lagbrytare och rättvisan under ordet straff. Vi har alla brutit mot Guds lagar vid något tillfälle och måste uppfylla rättvisans krav. Rättvisan kräver att varje syndare får det straff som är förknippat med synden.

Läs följande ord av äldste Richard G. Scott i de tolv apostlarnas kvorum och stryk under de två följderna av att bryta mot Guds lagar: ”Rättvisan kräver … att varje bruten lag gottgörs. Du välsignas när du lyder Guds lagar, men du kan inte förtjäna några extrapoäng som kan rädda dig från att gottgöra de lagar du bryter mot. Om de inte åtgärdas kan brutna lagar göra ditt liv eländigt och hindra dig från att komma tillbaka till Gud” (se ”Försoningen kan säkra din frid och lycka”, Liahona, nov. 2006, s. 42).

Följderna av att bryta mot Guds lagar är elände och att inte kunna bo i Guds närhet. Läs Mosiah 15:1, 7–9 och markera uttryck som visar hur Frälsarens försoning tillfredsställer rättvisans krav.

Leta i en ordbok efter definitioner av följande ord:

Återlösa (Mosiah 15:1)

Medla (Mosiah 15:8)

Skriv gärna delar av de här definitionerna bredvid verserna.

Ibland förvirras människor av Abinadis beskrivning av Jesus Kristus i Mosiah 15:2–5 som 1) Gud Faderns Son och 2) Fadern. Följande ord av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum förklarar Jesu Kristi gudomliga natur så här: ”Som Abinadi lärde ’avlades [Kristus] genom Guds kraft’ (Mosiah 15:3) och har därför Faderns kraft och förmåga inom sig. Förutom detta direkta gudomliga förhållande handlar Kristus också som Fadern i det avseendet att han är himlens och jordens skapare [se Mosiah 15:4], fader till vår andliga pånyttfödelse och frälsning, och är trofast i att hedra – och därför kan göra anspråk på kraften i – Faderns vilja över den egna viljan” (Christ and the New Covenant [1997], s. 183–184).

Studera Mosiah 15:5–7 och tänk på priset Jesus Kristus betalade för att återlösa dig – för att stå mellan dig och rättvisans krav. Skriv Jesus Kristus i figuren ovan mellan Lagbrytare och Straff.

Det är viktigt att förstå att Frälsaren inte tar bort rättvisans krav utan står mellan rättvisan och oss. Om vi omvänder oss så tillfredsställer han rättvisans krav genom att ta vårt straff.

 1. Gör följande uppgifter i din studiedagbok:

  1. Skriv De som väljer att bli återlösta (Mosiah 15:11–12; 16:13). Utforska därefter Mosiah 15:11–12; 16:13 och ta reda på vilka som blir återlösta. Skriv ner vad du fick veta.

  2. Skriv De som vägrar att bli återlösta (Mosiah 15:26–27; 16:2–5, 12). Utforska därefter Mosiah 15:26–27; 16:2–5, 12 och ta reda på varför några inte blir återlösta. Skriv ner vad du fick veta.

 2. Besvara följande frågor i din studiedagbok med hjälp av det du fick veta i uppgifterna ovan:

  1. Vad avgör vilka som blir återlösta från sina synder?

  2. Vad lär du dig när du jämför Jesu Kristi ”vilja” i Mosiah 15:7 med deras vilja som är onda i Mosiah 16:12?

Jesus Kristus tillfredsställer rättvisans krav för alla som omvänder sig. Priset som Frälsaren betalade för oss är en personlig gåva till alla som väljer att omvända sig och göra Faderns vilja. Läs Mosiah 15:10 och stryk under uttrycket ”skall han se sina avkomlingar”.

Läs Mosiah 15:10–12 och följande ord av äldste Merrill J. Bateman, emeritusmedlem i de sjuttios kvorum:

”Profeten Abinadi … säger… att ’när hans själ har gjorts till ett offer för synd skall han se sina avkomlingar’ (Mosiah 15:10). Abinadi säger sedan att Frälsarens avkomlingar är profeterna och de som följer dem. I många år tänkte jag på Frälsarens upplevelser i Getsemane och på korset som platser där en väldig mängd synder lades på honom. Genom Almas, Abinadis, Jesajas och andra profeters ord har emellertid min uppfattning förändrats. I stället för en opersonlig mängd synder upplevdes en lång rad människor då Jesus upplevde ’våra svagheter’ (Hebr. 4:15), bar ’våra sjukdomar’, tog på sig ’våra smärtor’, blev ’slagen för våra missgärningars skull’ (se Jes. 53:4–5).

Försoningen var en inre, personlig upplevelse i vilken Jesus kom till visshet om hur han skulle kunna hjälpa var och en av oss” (”Ett mönster för alla”, Liahona, nov. 2005, s. 75–76).

Bild
Kristus i Getsemane
 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad tror du det innebär att bli Jesu Kristi avkomling? (Se Mosiah 15:12.)

  2. Vad gör du för att se till så att du räknas bland Jesus Kristi avkomlingar?

Gör gärna Mosiah 15:10 mer personligt genom att skriva ditt namn bredvid ”hans avkomlingar” i den del av versen som du har strukit under. Tänk ett ögonblick på vad det betyder att ha en Återlösare som känner dig personligen?

Vad blir följden för den som vägrar att bli återlöst? Titta igen på Mosiah 16:5. Vad händer i illustrationen tidigare i lektionen om lagbrytaren fortsätter att synda och vägrar att omvända sig? Läs Läran och förbunden 19:16–17 och ta reda på vad som händer med dem som vägrar att omvända sig och därmed ta emot Frälsarens återlösande offer.

Abinadi undervisade om att Jesu Kristi återlösning inte bara innebär att vi befrias från synden utan också från döden. Alla kommer att uppstå, men några kommer att uppstå före andra. Abinadi använde uttrycket ”första uppståndelsen” för att förklara att de rättfärdiga och oskyldiga kommer att uppstå före de upproriska (se Mosiah 15:21–22). De rättfärdiga blir återlösta från döden i den första uppståndelsen och de ogudaktiga måste vänta på att uppstå till efter tusenårsriket (se L&F 76:85, 106).

 1. Begrunda verserna som du har studerat i Mosiah 15. Föreställ dig att du hade möjlighet att skriva och skicka ett brev till Frälsaren. Skriv i din studiedagbok vad du skulle skriva i det brevet med tanke på vad han har gjort för dig.

Frälsaren vill föra oss alla tillbaka till vår himmelske Fader. Han medlar och vädjar för vår skull. Frälsaren har betalat rättvisans krav om vi omvänder oss.

Mosiah 17

Alma tror på Abinadi och blir bortjagad; Abinadi blir dödad

Har du någonsin sett någon stå för det som är rätt när det var svårt för honom eller henne att göra det? Vad blev följden?

När Abinadi hade framfört sitt budskap försökte en av prästerna, som hette Alma, att övertyga kungen om att Abinadi hade talat sanning och borde friges. Kungen jagade i väg Alma och sände sina tjänare att döda honom. Alma gömde sig och skrev ner Abinadis ord.

Almas omvändelse fick stor betydelse. Tack vare att han upptecknade Abinadis ord har många generationer och folk blivit välsignade. Frukterna av Almas omvändelse blir tydligare när du studerar de kommande kapitlen. Kungen och hans präster rådgjorde i tre dagar innan de dömde Abinadi till döden (se Mosiah 17:1–6, 13).

 1. Mosiah 17:7–10 och Mosiah 17:11–12 jämför de val som gjordes av Abinadi och kung Noa. Studera de verserna och besvara sedan följande frågor kortfattat i din studiedagbok:

  1. Vilka av Abinadis sista ord gjorde störst intryck på dig?

  2. Varför tror du att Abinadis ord påverkade kung Noa så som de gjorde?

  3. Vad hade prästerna för inflytande på kung Noa?

  4. Hur inspirerar Abinadis exempel dig att vara trofast mot Gud i varje situation?

President Gordon B. Hinckley sade: ”Var starka – i att stå för det som är rätt. Vi lever i en tid av kompromisser och eftergivenhet. I situationer som vi dagligen konfronteras med vet vi vad som är rätt, men under kamratgruppens tryck och de bedrägliga röster som vill övertala oss, kapitulerar vi. Kompromissar vi. Ger vi efter. Vi ger med oss, och vi skäms över oss själva … Vi [måste] utveckla styrkan att följa vår övertygelse” (se ”Bygg ert tabernakel”, Nordstjärnan, jan. 1993, s. 49).

Skriv Jag kan vara trofast mot Gud i varje situation i dina skrifter bredvid Mosiah 17:9–12.

 1. Läs Mosiah 17:20 och överför Abinadis moraliska mod och personliga övertygelse till ditt eget liv genom att avsluta följande mening i din studiedagbok: Jag måste vara trofast mot Gud när …

När du nu avslutar dagens lektion, tänk då på någon i familjen eller en kamrat som kan ha nytta av att höra vad du lärde dig i dag och kände. Berätta om möjligt för honom eller henne vad du lärde dig och om din önskan att vara trofast mot Herren i svåra stunder.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Mosiah 15–17 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: