Seminariet
Studieavsnitt 7: Dag 4; 2 Nephi 25


Studieavsnitt 7: Dag 4

2 Nephi 25

Inledning

När profeten Nephi hade upptecknat Jesajas profetior (2 Nephi 12–24), betonade han hur viktiga dessa profetior är och sade att de som har profetians ande kan förstå och uppskatta Jesajas ord (2 Nephi 25). Han sade att han skrev ”för att förmå våra barn, och likaså våra bröder, att tro på Kristus och att förlikas med Gud” (2 Nephi 25:23). Han uppmanade alla att tro på Jesus Kristus och att ”tillbe honom av all [sin] förmåga, allt [sitt] förstånd och all [sin] styrka samt av hela [sin] själ” (2 Nephi 25:29).

2 Nephi 25:1–8

Nephi undervisar om att vi kan förstå Jesajas ord när vi har profetians ande

Människor låser ofta in värdeföremål för att de inte ska bli stulna. De har den enda nyckeln i eget förvar eller ger en pålitlig vän eller familjemedlem en extranyckel. Nephi visste att Jesajas profetior var ”av stort värde” (2 Nephi 25:8) och ville att alla skulle förstå dem. Han gav en nyckel till alla som vill ”öppna” och förstå Jesajas ord.

Läs den första meningen i 2 Nephi 25:4 och leta efter nyckeln till förståelse av Jesajas ord. Vad menas med att ha ”profetians ande”? På vad sätt tror du att profetians ande kan hjälpa dig förstå skrifterna, i synnerhet Jesajas ord?

Profetians ande är uppenbarelsens ande. Det här betyder att när du studerar skrifterna flitigt med en bön i hjärtat och försöker förstå innebörden, kan du få uppenbarelsens ande som har till följd att den Helige Anden upplyser ditt förstånd. Skrifterna lär att ”Jesu vittnesbörd är profetians ande” (Upp. 19:10). Allteftersom du utvecklas och får mer kunskap om Frälsaren och ett starkare vittnesbörd om honom, får du också djupare insikt i skrifterna, även i Jesajas ord, och då förstår du bättre skrifternas betydelse för dig personligen.

Nephi berättade också om annat som kan hjälpa oss att förstå Jesajas ord. Utforska följande skriftställen och hitta tre andra nycklar till förståelsen av Jesajas ord:

Kom ihåg att forntida judiska profeter ofta använde symbolik och poetiska uttryck i sina profetior (se 2 Nephi 25:1). Något annat som hjälper dig att förstå Jesajas ord är att studera det forntida Israels kultur, historia och geografi (se 2 Nephi 25:5–6). Det faktum att vi lever i de sista dagarna och ser att många profetior har gått eller går i uppfyllelse, hjälper oss också att förstå Jesaja (se 2 Nephi 25:7–8).

2 Nephi 25:9–19

Nephi profeterar om judarna

I 2 Nephi 25:9–19 profeterar Nephi om judarna och deras hemland i Jerusalem och områdena runtomkring. Han sade att de judar som hade förts bort som fångar till Babylon efter Jerusalems förstöring skulle återvända ”till sitt arveland” (se 2 Nephi 25:9–11). Jesus Kristus, Messias, skulle leva och bo bland dem, men många skulle förkasta honom och korsfästa honom (se 2 Nephi 25:12–13). Efter Frälsarens död och uppståndelse skulle Jerusalem åter förstöras och judarna skingras och gisslas av andra nationer (se 2 Nephi 25:14–15) Så småningom skulle de tro på Jesu Kristus och hans försoning, och då skulle Herren återställa dem från deras ”fallna och förlorade tillstånd” (2 Nephi 25:16–19).

Bild
Kristi andra ankomst

2 Nephi 25:20–30

Nephi vittnar om Jesus Kristus

Tänk igenom vad du skulle kunna säga till någon som påstår att de sista dagars heliga inte tror på Jesus Kristus. När du studerar återstoden av 2 Nephi 25, var då uppmärksam på skriftställen som du kan använda i en sådan situation.

Ögna igenom 2 Nephi 25:20–30 och markera namnet ”Kristus” varje gång det förekommer.

 1. Läs 2 Nephi 25:28–29 och ta reda på vad Nephi sade är ”den rätta vägen”. Utforska 2 Nephi 25: 23–26 och var uppmärksam på skäl till att tro att Jesus Kristus är ”den rätta vägen”. (Obs att 2 Nephi 25:23, 26 är ett nyckelskriftställe. Markera det gärna på ett sådant sätt att du hittar det lätt.) Skriv skälen i din studiedagbok.

Ordet förlikas i 2 Nephi 25:23 betyder att bringas i samklang med Gud. Det är till sist Herrens ”nåd” som åstadkommer den här förlikningen med Gud. Läs följande förklaring av Herrens nåd:

”Ordet nåd som det används i de heliga skrifterna syftar främst på den gudomliga hjälp och styrka som vi får genom Herren Jesu Kristi försoning …

Genom nåden, som är möjlig tack vare Frälsarens försoningsoffer, kommer alla människor att uppstå och bli odödliga. [Men för att få evigt liv i Guds närhet måste vi bli renade från våra synder genom hans nåd.]

Orden ’sedan vi har gjort allt vi kan göra’ [2 Nephi 25:23] lär oss att arbete behövs från vår sida för att vi ska kunna få fullheten av Herrens nåd och göras värdiga att vistas med honom. Herren har befallt oss att lyda hans evangelium, vilket betyder att vi måste ha tro på honom, omvända oss från våra synder, döpa oss, ta emot den Helige Andens gåva och hålla ut intill änden …

Förutom att du behöver nåden för din slutliga frälsnings skull, behöver du denna stärkande kraft varje dag i livet. Då du kommer närmare din himmelske Fader i flit, ödmjukhet och saktmod, lyfter och stärker han dig genom sin nåd” (se Stå fast i din tro: Liten uppslagsbok om evangeliet [2004], s. 105–107).

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad är förhållandet mellan Herrens nåd och våra ansträngningar att leva efter evangeliet?

  2. Vad innebär det för dig att det är genom nåd du blir frälst?

  3. Vad betyder uttrycket ”allt vi kan göra” för dig?

Begrunda följande sanning: Tack vare Jesus Kristus blir vi frälsta genom nåd sedan vi gjort allt vi kan göra. Tänk på ett tillfälle när du gjorde allt du kunde göra och välsignades med gudomlig hjälp och styrka.

En annan sanning som Nephi undervisade om (se 2 Nephi 25:26) är: Genom Frälsarens försoningsoffer kan vi förlåtelse för våra synder.

Fundera på att skriva brev till en kamrat, vän eller någon i familjen eller släkten om din tro på Jesus Kristus, eller vittna om din tro på ett vittnesbördsmöte eller annan lämplig inramning.

 1. Läs 2 Nephi 25:26 på nytt och besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. På vad sätt tillber du Jesus Kristus? Vad gör du som visar andra att du tror på och tillber Jesus Kristus?

  2. Vad kan du göra så att du tillber Frälsaren av all din förmåga, allt ditt förstånd och all din styrka?

Bild
scripture mastery icon
Nyckelskriftställe – 2 Nephi 25:23, 26

Använd nedanstående för att lära dig 2 Nephi 25:26 utantill:

”Och vi talar om Kristus,

vi gläds i Kristus,

vi predikar om Kristus,

vi profeterar om Kristus,

och vi skriver i enlighet med våra profetior

så att våra barn skall kunna veta

till vilken källa de kan se

för att få förlåtelse för sina synder.”

När du har läst skriftstället några gånger, täcker du över den första raden med handen och försöker igen. Sedan täcker du över en annan rad och fortsätter ända tills du tycker att du kan versen utantill.

Bild
young woman bearing testimony
 1. Läs upp 2 Nephi 25:26 ur minnet för någon i familjen, och skriv i din studiedagbok att du har lärt dig skriftstället utantill.

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 2 Nephi 25 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: