Seminariet
Studieavsnitt 16: Dag 1; Alma 11


Studieavsnitt 16: Dag 1

Alma 11

Inledning

Amulek tvistade med Zeezrom, en lagklok, som försökte få honom att förneka den sanne och levande Guden. Han försvarade sig mot Zeezroms försök att snärja honom och vittnade om att det är bara genom Jesu Kristi försoning som vi kan bli frälsta från våra synder. Amulek bar ett kraftfullt vittnesbörd om att hela människosläktet skulle uppstå och dömas av Gud. Tack vare Frälsarens försoning kommer du att uppstå och en dag stå inför Gud och avlägga räkenskap för ditt liv på jorden.

Alma 11:1–25

Amulek avvisar Zeezroms frestelse att förneka Guds existens

Tänk på något du äger som är så värdefullt för dig att du aldrig skulle sälja det. Tänk på varför det har så stort värde för dig. I Alma 11 fortsätter Alma och Amulek att predika för folket i Ammonihah. En ogudaktig lagklok vid namn Zeezrom erbjuder Amulek pengar i utbyte mot något som är mycket värdefullt för Amulek. Skrifterna beskriver Zeezrom som ”en man som var väl bevandrad i djävulens planer” (Alma 11:21), vilket betyder att han hade lärt sig att använda samma strategier, planer, lister och knep som Satan använder för att locka bort andra från rättfärdighet och sanning.

Utforska Alma 11:21–22 och ta reda på hur mycket pengar Zeezrom erbjöd Amulek och vad han ville att Amulek skulle göra i gengäld. En ”onti” hade det högsta värdet av nephiternas silvermynt (se Alma 11:6, 11–13). En onti motsvarade en domares veckolön (se Alma 11:3).

Besvara följande frågor:

 • När har du sett någon avvisa världens lockelser som till exempel Amulek gjorde?

 • Hur inspirerade det dig att vara trofast?

Läs Alma 11:23–25 för att få veta hur Amulek reagerade på Zeezroms erbjudande. Besvara därefter följande frågor här i boken:

 • Varför tror du att Amulek inte var intresserad av Zeezroms erbjudande?

 • Vad hade Zeezrom enligt Alma 11:25 för baktanke när han erbjöd Amulek sex onti?

 • På vad sätt liknar det här det som Satan gör när människor ger efter för hans frestelser?

 1. Gör följande uppgifter i din studiedagbok:

  1. För att du ska förstå hur Amulek kunde stå emot Zeezroms erbjudande läser du Alma 11:22 och avslutar följande mening: ”Jag inget som strider mot Herrens Ande.” Skriv sedan tre eller fyra ord som du kunde sätta in i meningen som också skulle passa in där (som till exempel gör, läser, bär och skriver. Du kunde också byta ut ”inget” mot ”något” för ytterligare möjligheter).

  2. Skriv med egna ord en mening som bygger på Alma 11:22 som kan hjälpa dig att komma ihåg hur du kan övervinna frestelser med den Helige Andens hjälp. Det du skriver bör uttrycka sanningen att när vi förlitar oss på den Helige Anden kan vi övervinna frestelser.

Stanna upp ett tag och begrunda följande fråga: Om jag lever på ett sådant sätt att jag är mottaglig för den Helige Andens inflytande, hur hjälper det mig att övervinna frestelser?

Läs följande råd från president Boyd K. Packer, president i de tolv apostlarnas kvorum, för att få veta hur detta att förlita sig på den Helige Anden kan hjälpa dig att övervinna frestelser:

”Om du håller på att halka ner i sådant du inte borde halka ner i, eller om du umgås med människor som leder dig åt fel håll, så är det dags för dig att hävda ditt oberoende, din handlingsfrihet. Lyssna till Andens röst så leds du inte vilse …

 Som en Herrens tjänare lovar jag att du skyddas och försvaras mot motståndarens attacker om du följer maningarna du får från den Helige Anden” (”Råd till de unga”, Liahona, nov. 2011, s. 18).

 1. För att du ska få möjlighet att öva på det du har lärt dig besvarar du följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad finns det till exempel för situationer där ungdomar frestas att kompromissa med sitt vittnesbörd eller ta lätt på det för sådant som hör världen till?

  2. Vilket råd skulle du ge en klasskamrat som kan hjälpa honom eller henne att förlita sig på den Helige Anden när han eller hon ställs inför detta slags frestelser?

Tillämpa det du har lärt dig genom att komma ihåg Amuleks föredöme nästa gång du frestas att kompromissa med dina övertygelser eller värderingar. Kom ihåg att du har större tillförsikt när du lever värdigt och följer den Helige Andens maningar.

Alma 11:26–40

Amulek vittnar om Guds Son och övervinner Zeezroms försök att misskreditera hans ord

Zeezrom angrep Amuleks tro på Jesus Kristus. Tänk på ett tillfälle då någon ifrågasatte eller motarbetade din övertygelse. Det hjälper dig att förstå det som hände när Zeezrom inte lyckades förmå Amulek att förneka Guds existens. Läs Amuleks and Zeezroms diskussion i Alma 11:26–34 och var sedan uppmärksam på hur Zeezrom förvränger Amuleks ord i Alma 11:35.

Läs i Alma 11:36–37 hur Amulek vederlägger Zeezroms lögner. Markera gärna fotnot 34a i dina skrifter och läs Helaman 5:10–11. Förklara därefter med egna ord skillnaden mellan att bli frälsta ”i [våra] synder” och att bli frälsta ”från [våra] synder” (kursivering tillagd):

Läs Alma 11:40 och ta reda på vad Amulek sade är det första vi måste göra för att bli frälsta från våra synder. Det finns de som påstår sig tro på Jesus Kristus men inte vill ändra sitt sätt att handla. Tro på Jesu Kristi namn är någonting aktivt.

För att du bättre ska förstå hur ”tro på hans namn” leder till omvändelse läser du följande ord av president Dieter F. Uchtdorf i första presidentskapet: ”Vi behöver stark tro på Kristus för att kunna omvända oss. Vår tro måste innefatta ’en riktig uppfattning om [Guds] karaktär, fullkomligheter och egenskaper’ (Föredrag över tron, v. 7). Om vi tror att Gud vet allting samt är kärleksfull och barmhärtig, så kan vi lita på honom när det gäller vår frälsning, utan att vackla. Tro på Kristus förändrar våra tankar, vår tro och de handlingar som inte är i samklang med Guds vilja” (”Återvänd med säkerhet”, Liahona, maj 2007, s. 100).

Bild

Hur har din tro på Jesus Kristus motiverat dig att ändra ditt tänkande, dina åsikter och ditt uppförande?

 1. Varför behöver man den här tron på Jesus Kristus för att kunna omvända sig? Skriv i din studiedagbok hur du skulle förklara följande princip för någon med tanke på vad du har lärt dig av Amulek och äldste Uchtdorf: Sann tro på Jesus Kristus utgör början av processen att bli återlösta från våra synder.

Alma 11:41–46

Amulek undervisar om uppståndelsen och om domens dag för hela människosläktet

Innan du läser slutet av Amuleks vittnesbörd för Zeezrom tänker du över följande fråga: Hur kan någons handlingssätt påverkas av att han eller hon inte tror på ett liv efter döden?

 1. Skriv orden Uppståndelsen och Domen som två kolumnrubriker i din studiedagbok. Utforska sedan Alma 11:41–45 och leta efter så mycket information som möjligt om uppståndelsen och domen. Skriv det du hittar under rubrikerna i din studiedagbok. Skriv gärna följande högst upp på sidan i dina skrifter eller i din studiedagbok: Tack vare Jesu Kristi försoning ska alla uppstå och dömas efter sina gärningar. De här verserna säger att uppståndelsen är andens och kroppens återförening i deras ”fullkomliga form” och ”rätta gestaltning” för att aldrig mer åtskiljas (se Alma 11:43, 45).

 2. Besvara en av eller båda följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur känner du dig när du tänker på att du ska uppstå och dömas?

  2. Hur påverkar din tro på att du ska uppstå och dömas hur du väljer att leva ditt liv varje dag?

 3. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 11 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: