Seminariet
Studieavsnitt 19: Dag 3; Alma 37


Studieavsnitt 19: Dag 3

Alma 37

Inledning

I Alma 37 fortsätter Alma att ge sin son Helaman råd och anvisningar och anförtror de heliga uppteckningarna åt honom. Han påminde Helaman om att skrifterna redan hade varit medlet att föra tusentals lamaniter till Herren, och han profeterade att Herren hade stora avsikter med uppteckningarna i framtiden. Alma instruerade sin son vad han skulle undervisa folket om. Han betonade för Helaman hur viktigt det är att söka vägledning i Jesu Kristi ord och jämförde Frälsarens ord med Liahona.

Alma 37

Alma anförtror uppteckningarna åt Helaman, uppmanar honom att hålla buden och påminner honom om att Liahona fungerade i enlighet med människors tro

Titta på följande illustration:

Bild

Tänk på två eller tre små, enkla saker som har revolutionerat världen, som till exempel glödlampan. Tänk på några små saker som har gjort stor skillnad i ditt liv andligt sett. Skriv två av dem till vänster i illustrationen ovan. På höger sida beskriver du kortfattat hur de här små sakerna har haft stor inverkan på ditt liv.

I Alma 37 hjälper Alma sin son Helaman att förbereda sig att ta över ansvaret för de heliga uppteckningarna. Alma undervisade honom om att små och enkla medel spelar en viktig roll i Herrens plan. Läs Alma 37:6–7 och avsluta sedan följande princip: För att genomföra sina stora och eviga avsikter använder Herren .

Läs Alma 37:1–7 och var uppmärksam på vad Alma kallade små och enkla medel. Läs också Alma 37:8–10 och ta reda på hur plåtarna av mässing (som innehöll skrifterna) ledde till mycket stort för folket i Mormons bok. När du läser, markera då i dina skrifter vilka av de här välsignelserna som du själv har fått genom att studera skrifterna.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: På vilka två eller tre sätt har skrifterna lett till ”mycket stort” i ditt liv?

Alma 37:13–16 innehåller Almas råd till Helaman i samband med att han anförtrodde uppteckningarna åt honom. Läs de här verserna och var uppmärksam på principer som Alma betonade. En av de principerna är: Om vi håller Guds bud får vi framgång. Tänk över sambandet mellan den här principen och illustrationen i början av lektionen.

I Alma 37:35–47 instruerar Alma sin son Helaman att undervisa folket om att övervinna ogudaktighet och frestelser genom tro på Jesus Kristus. Nedan finns förslag till två lektioner om de här verserna. Studera varje lektion och tillhörande skriftställen. Förbered sedan att hålla en av lektionerna för din familj (kanske på familjens hemafton), för en familjemedlem eller en kamrat eller vän. Anpassa lektionerna vid behov efter den som du ska undervisa och efter var någonstans du kommer att hålla lektionen. Bestäm en tidpunkt och håll lektionen den dagen. Ta med dig din lektionsplan till nästa lektion för er hemmastuderande och var beredd på att hålla din lektion där om du blir tillfrågad.

Lektion 1 – Alma 37:35–37

Berätta för dem du undervisar att de som planterar träd ofta binder fast plantan vid en käpp, som de tar bort när trädet vuxit till sig. Fråga: Varför tror ni att det är viktigt att trädet stöttas av en käpp när det är ungt och fortfarande växer?

Läs om följande erfarenhet som president Gordon B. Hinckley berättade om:

Bild

President Gordon B. Hinckley planterade ett träd i närheten av sitt hus kort efter att han gift sig. Han ägnade föga uppmärksamhet åt trädet under åren som gick. En dag märkte han att trädet var deformerat och lutade mot väster därför att östanvinden hade böjt trädet när det var ungt och smidigt. Han försökte räta upp trädet men stammen var för kraftig. Han använde block och talja men utan framgång. Till slut sågade han av den tunga grenen på västsidan, vilket efterlämnade ett fult ärr. Han sade senare om trädet:

Bild

”Drygt ett halvt århundrade har gått sedan jag planterade trädet. Min dotter och hennes familj bor där nu. Häromdagen tittade jag på trädet igen. Det är stort. Det har bättre form. Det är en stor tillgång för huset. Men vilken allvarlig chock jag utsatte trädet för när det var ungt, och hur brutalt behandlade jag det inte när jag försökte räta på det.

Bild

När det planterades hade ett snöre kunnat hålla det på plats mot vinden. Jag kunde och borde ha knutit det snöret, med minimal ansträngning. Men det gjorde jag inte, och trädet böjde sig för de krafter det utsattes för” (se ”Vänj den unge vid den väg han bör vandra”, Nordstjärnan, jan. 1994, s. 56).

Bild

Be någon läsa Almas råd till Helaman i Alma 37:35. Diskutera sambandet mellan den här versen och president Hinckleys upplevelse med trädet. (Alma 37:35 är ett nyckelskriftställe. Markera det gärna på ett sådant sätt att du hittar det lätt.)

Be dem du undervisar att formulera en princip som sammanfattar Alma 37:35. (Som till exempel: Vi bör lära oss i vår ungdom att hålla Guds bud.) Ställ gärna en eller flera av följande frågor:

 • Vad tror du att det skulle göra för skillnad i människors liv om de lärde sig att hålla Guds bud när de är unga?

 • Vad har det gjort för skillnad i ditt liv att du har hållit Guds bud i din ungdom?

 • Kan ni komma på någon som blev rikt välsignad i livet därför att han eller hon lärde sig att hålla Guds bud i sin ungdom? På vad sätt blev den här personen välsignad?

Be någon att läsa Alma 37:36–37 högt och vara uppmärksam på ett råd som kunde hjälpa någon att hålla buden. Ställ följande eller liknande frågor:

 • Om ni följde det här rådet dagligen, hur kunde det hjälpa er att hålla buden?

 • På vad sätt försöker du sätta Herren främst i dina tankar och känslor? Hur skulle du kunna bli bättre på att göra det?

 • Vilka löften ges till dem som ber och rådgör med Herren?

Bär ditt vittnesbörd om hur att rådgöra med Herren har hjälpt dig att hålla buden. Uppmuntra den/dem som du undervisar att följa Almas råd om att rådgöra med Herren.

Lektion 2 – Alma 37:38–45

Bild

Fråga dem du undervisar vad kompassen kallas som Herren gav Lehis familj som hjälpte dem på färden till det utlovade landet. Be därefter någon att läsa Alma 37:38. Tala om att Alma berättade om Liahona för att undervisa Helaman om en viktig princip om hur Herren vägleder sina barn.

Be dem du undervisar att besvara följande frågor genom att läsa verserna och leta efter svaret i dem:

Förklara att orden skuggbild och symbolik (Alma 37:43, 45) här innebär att en företeelse, i det här fallet Liahona, används för att ge uttryck för ett större begrepp. Så är till exempel Lehis familjs lydnad eller olydnad i fråga om Liahonas anvisningar en symbol för våra val att lyda eller inte lyda Kristi ord. På samma sätt som Lehis familj kom fram till det utlovade landet genom att följa Liahona, får vi evigt liv genom att följa Kristi ord.

Be någon berätta var vi finner Jesu Kristi ord. (I svaren kan ingå: i skrifterna, nutida profeters ord, den patriarkaliska välsignelsen och den Helige Andens maningar.)

Fråga: Vilka principer undervisade Alma sin son Helaman om genom att framhålla exemplet Liahona? (Följande är ett möjligt svar: Om vi följer Jesu Kristi ord, visar de oss vägen så att vi kan få evigt liv. Bär gärna ditt vittnesbörd om att vi får stora välsignelser i vårt liv när vi lyssnar till och följer Herrens ord.

 1. Skriv några meningar i din studiedagbok som beskriver vad du lärde dig när du studerade lektionen som du har valt att hålla.

 2. Skriv följande i din studiedagbok: Jag har bestämt mig för att hålla en lektion om Alma 37: (skriv vilka verser du ska undervisa om). Jag ska undervisa (skriv vem eller vilka du har valt att undervisa) den (skriv datumet när du ska hålla den här lektionen).

Bild
Nyckelskriftställe – Alma 37:35

Markera Alma 37:35. Försök att lära dig den här versen utantill. Läs sedan upp den ur minnet för en förälder eller en annan vuxen person som du har förtroende för. Ställ följande frågor till honom eller henne:

 • Hur har det varit till hjälp för dig i livet att du håller Guds bud?

 • Har du något råd till mig som kunde hjälpa mig att vara visare i min ungdom?

 1. Skriv i din studiedagbok vad du lärde dig av dem som du samtalade med om Alma 37:35.

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 37 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: