Seminariet
Studieavsnitt 11: Dag 3; Mosiah 4


Studieavsnitt 11: Dag 3

Mosiah 4

Inledning

Kung Benjamins undervisning gjorde djupt intryck på åhörarna. De utövade tro på försoningen, omvände sig och fick förlåtelse för sina synder. Kung Benjamin undervisade dem därefter om vad de måste göra för att behålla sina synders förlåtelse. Han sade att vi är som tiggare eftersom vi är helt beroende av Gud för att få frälsning. Kung Benjamin varnade och sade att vi alltid måste ge akt på våra tankar, ord och gärningar.

Mosiah 4:1–8

Herrens ande kommer över folkmängden och de får syndernas förlåtelse

Föreställ dig att en kamrat frågar dig: ”Hur vet jag att jag har fått förlåtelse för en viss synd?” Vad skulle du svara?

Läs Mosiah 4:1–3 och leta efter tankar som hjälper dig att besvara frågan. Skriv ner hur du skulle kunna besvara frågan.

En av principerna som lärs ut i de här verserna är: När vi utövar tro på Jesus Kristus och omvänder oss uppriktigt får vi förlåtelse för våra synder. En sådan omvändelse är viktig för att man ska få glädje och samvetsfrid.

Oftast när någon ställer en fråga till oss så vill vi besvara den. Men den här gången överväger du hur du skulle kunna besvara kamratens fråga med en motfråga. Begrunda Mosiah 4:1–3 och följande ord av äldste F. Burton Howard, en emeritusmedlem av de sjuttios kvorum: ”När du helt och fullt omvänt dig, känner du en inre frid. Du vet på något sätt att du fått förlåtelse eftersom en börda du burit så länge plötsligt inte finns kvar längre. Den är borta och du vet att den är borta” (se ”Omvändelse”, Nordstjärnan, okt. 1983, s. 102).

Tänk på en fråga som du kan ställa till din kamrat för att hjälpa honom eller henne upptäcka hur vi kan veta om vi har fått förlåtelse.

Det finns två uttryck i Mosiah 4:1–3 som du bör förstå när du tänker på vad du skulle kunna fråga. Att betrakta oss själva i vårt ”köttsliga tillstånd” betyder att inse vårt fallna eller jordiska tillstånd. Att se på oss själva som ”ringare än jordens stoft” betyder att jordens stoft lyder Guds befallningar (se Helaman 12:7–8), men Guds barn lyder inte alltid hans bud.

Ett exempel på hur du kan besvara din kamrats fråga vore: Har du samvetsfrid när du tänker på att du har omvänt dig från din synd? Är du fylld med glädje?

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Kung Benjamins folk fick förlåtelse på grund av ”den stora tro som de hade på Jesus Kristus” (Mosiah 4:3). Vilka handlingar i Mosiah 4:1–2 visar deras tro? Vilka liknande känslor och inställningar borde du ha?

  2. Hur kan du utöva din tro på Jesus Kristus när du söker att få förlåtelse för dina synder?

När kung Benjamin såg att folket omvände sig, började han undervisa dem om vad de måste göra för att få frälsning. När du läser Mosiah 4:4–8 var då uppmärksam på vad vi måste göra för att få frälsning.

Förklara eller kom med exempel på hur du försöker att göra det som kung Benjamin predikade:

”[Sätt din] lit till Herren”:

”[Var] noga med att hålla hans bud”:

”[Bestå] i tron ända till livets slut”:

Mosiah 4:9–30

Kung Benjamin undervisar om hur man behåller syndernas förlåtelse

När folket hade fått förlåtelse för sina synder, undervisade kung Benjamin om hur man behåller (eller bevarar) detta rena tillstånd. Utforska Mosiah 4:9–11, 26, 28, 30 och ta reda på vad vi måste tro och göra för att kunna behålla våra synders förlåtelse. Skriv det i följande uppställning:

Behålla syndernas förlåtelse

Tro

Göra

Kung Benjamin undervisar sitt folk om åtskilligt i Mosiah 4:9–30, men något av det viktigaste är kanske följande princip: Om vi ödmjukar oss inför Gud och strävar efter att utveckla kristliga egenskaper, kan vi behålla våra synders förlåtelse.

 1. Kung Benjamin undervisade om att vi måste ”tro på Gud” (Mosiah 4:9) och alltid komma ihåg ”Guds storhet” (Mosiah 4:11). Skriv i din studiedagbok om upplevelser som du eller någon du känner har haft som har hjälpt dig att inse att Gud är verklig, mäktig och älskar dig. Varför tror du att det är viktigt att komma ihåg Guds makt, godhet och kärlek? När du tänker på dem, hur påverkar det ditt liv?

Kung Benjamin beskrev personers handlingar som försöker behålla sina synders förlåtelse. Studera Mosiah 4:12–16 för att få veta vilka handlingar kung Benjamin talade om.

 1. Skriv i din studiedagbok hur de handlingar som beskrevs av kung Benjamin visar att någon strävar att få behålla sina synders förlåtelse. Kommer du på några andra handlingar som du kan skriva i studiedagboken som visar att någon strävar att få behålla sina synders förlåtelse? Skriv ett eller flera sätt som du har bistått dem som behövde hjälp.

Kung Benjamin jämförde var och en av oss med en tiggare, för vi är helt beroende av Gud för allt som vi har. Den här jämförelsen hjälper oss att uppskatta de välsignelser som Herren har gett oss. Läs Mosiah 4:19–21 och ta reda på varför var och en av oss är en tiggare i Guds ögon.

Tänk på ditt beroende av Gud. Vilken välsignelse skulle du kunna tacka din himmelske Fader för i det här ögonblicket?

Efter att ha undervisat om att vi ständigt behöver Guds hjälp, bad kung Benjamin oss att tänka på hur vi bör behandla dem som ber oss om hjälp. Studera Mosiah 4:26–27 och läs om hur vi bör behandla dem som behöver hjälp.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Detta att du kommer ihåg kung Benjamins undervisning i Mosiah 4, hur hjälper det dig att visa större medlidande mot dem som lider andlig och materiell nöd?

 2. Begrunda de skriftställen som du har studerat i dag. Har du fått någon ingivelse från den Helige Anden om vad du ska göra med tanke på vad du har lärt dig av kung Benjamins undervisning? Skriv ner den här ingivelsen i din studiedagbok.

Kom ihåg att Herren hyser djup kärlek till dig. Du kan behålla dina synders förlåtelse om du omvänder dig från synder som du har begått och gör ditt bästa för att följa Frälsarens exempel.

Bild
Nyckelskriftställe – Mosiah 4:30

Läs Mosiah 4:30 högt. Vad är förhållandet mellan dina tankar, ord och gärningar?

Bild

President Ezra Taft Benson beskrev det här förhållandet: ”Ha rena tankar. De som har rena tankar gör inga smutsiga gärningar. Du är inte bara ansvarig inför Gud för dina handlingar utan också för hur du styr dina tankar … Det gamla talesättet är fortfarande sanning att du sår tankar och du skördar handlingar, du sår handlingar och du skördar vanor, du sår vanor och du skördar en karaktär, och din karaktär avgör ditt eviga öde. Som en människa tänker så är hon” (Conference Report, okt. 1964, s. 60).

 1. När du lär dig att styra dina tankar, sår du välsignelsen att du blir mer kristuslik i fråga om dina ord och handlingar. Skriv ner ett eller två sätt i din studiedagbok som du kan styra dina tankar så att du är mer kristuslik när det gäller dem.

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Mosiah 4 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: