Seminariet
Mormon
Hämtade filer
Hela boken (pdf)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Inledning till Mormon

Varför studera den här boken?

När du studerar Mormons bok kan du lära dig mycket om honom. Han var en Jesu Kristi lärjunge som levde trofast trots att han i hela sitt liv var omgiven av ”en ständig bild av ogudaktighet och avskyvärdheter” (Mormon 2:18). Du kommer också ha nytta av att studera Moronis ord, som var Mormons son. Han vittnade för läsare i de sista dagarna att ”Jesus Kristus har visat er för mig, och jag känner era gärningar” (Mormon 8:35). Genom att studera denna bok kan du lära dig om varför det är viktigt att välja att leva efter buden och förbunden i Jesu Kristi evangelium.

Vem skrev den här boken?

Mormon skrev de sju första kapitlen av boken som en kort skildring av nephiternas och lamaniternas ogudaktighet och krig på sin tid. Han skrev också en ”fullständig redogörelse” för händelserna under hans livstid på Nephis större plåtar (se Mormon 2:18; 5:9). När Mormon var ”omkring tio år gammal” sade Ammaron, som förde nephiternas uppteckningar, att det var hans ansvar att en dag ”inrista allt vad [han] har sett som rör detta folk” (Mormon 1:2, 4). När han var omkring 24 år gammal hämtade han Nephis plåtar och gjorde ”en uppteckning enligt Ammarons ord” (Mormon 2:17). Senare började Mormon förkorta Nephis större plåtar, som omfattar profeters och historikers skrifter från och med Lehi till Ammoron. Mot slutet av sitt liv ”gömde [Mormon] i kullen Cumorah alla de uppteckningar som hade anförtrotts [honom] av Herrens hand”, förutom några få plåtar som han gav till sin son Moroni (Mormon 6:6). Han anförde därefter nephiterna i deras sista stora strid mot lamaniterna. Innan Mormon dog gav han Moroni i uppdrag att avsluta hans uppteckning. Moroni lade till de ord som utgör kapitlen 8–9 i den här boken.

När och var skrevs den?

Mormon skrev sannolikt Moroni 1–7 mellan 345 och 401 e.Kr. (se Mormon 2:15–17; 8:5–6). Han avslutade sina uppteckningar efter den sista stora striden mellan nephiterna och lamaniterna intill Cumorah (se Mormon 6:10–11). Moroni skrev förmodligen Mormon 8–9 mellan 401 och 421 e.Kr. då han vandrade omkring för sitt eget livs säkerhets skull (se Mormon 8:4–6; Moroni 1:1–3).