Seminariet
Studieavsnitt 17: Dag 1; Alma 17–18


Studieavsnitt 17: Dag 1

Alma 17–18

Inledning

Alma 17–18 innehåller Mormons skildring av Mosiahs söners missionsverksamhet bland lamaniterna. Den här skildringen visar missionärer i vår tid hur de bör förbereda sig och sedan tjäna. Mosiahs söner sökte ledning hos Herren när de förberedde sig att predika evangeliet för lamaniterna. Herren sade till dem att fatta mod och lovade dem att de skulle föra själar till honom. Därefter skildes Mosiahs söner åt och gick åt olika håll. Ammon gick till Ismaels land och började tjäna hos en lamanitisk kung som hette Lamoni. Kung Lamoni var förundrad över Ammons styrka när han försvarade kungens hjordar. Det här fick kungens och hans folks hjärtan att vekna så att de lyssnade till Ammons undervisning om Gud och frälsningsplanen. Kung Lamoni trodde på Ammons ord. Han insåg sitt behov av en Frälsare, började ropa till Herren om barmhärtighet och överväldigades av Anden.

Alma 17:1–18

Mosiahs söner förbereder sig att predika evangeliet för lamaniterna

Tänk på hur länge äldster och systrar är ute som missionärer i vår tid. Läs Alma 17:4 och stryk under det antal år som Mosiahs söner predikade evangeliet bland lamaniterna.

När Alma var på väg till landet Manti stötte han på Mosiahs söner som var på väg hem efter att ha länge varit ute som missionärer. De gladdes alla mycket över återseendet. Läs Alma 17:2–4 och stryk under ord och uttryck som beskriver vad slags missionärer Mosiahs söner var.

 1. Repetera Alma 17:2–4. Gör följande i din studiedagbok:

  1. Lista hur Mosiahs söner förberedde sig att bli effektiva missionärer och beskriv vad det fick till följd.

  2. Välj något som de här missionärerna gjorde som du skulle vilja göra bättre än hittills i ditt liv eller en egenskap som du skulle vilja utveckla. Skriv ett stycke i din studiedagbok om hur du kan göra det här.

Begrunda hur ofta du ber och utforskar skrifterna på egen hand och tillsammans med familjen, och tänk på möjligheterna du har att fasta. Hur har de här sakerna hjälpt dig att bli ”stark i kunskapen om sanningen” (se Alma 17:2)?

Av Mosiahs söners exempel lär vi oss följande princip: När vi utforskar skrifterna, fastar och ber får vi den Helige Anden och kan undervisa med kraft. Och har vi den Helige Anden är vi bättre förberedda att berätta för andra om evangeliet.

Läs följande ord av äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum som vänder sig till ungdomar och lär dem hur de kan förbereda sig att bli missionärer. Var uppmärksam på sätt som du själv kan förbereda dig att berätta för andra om evangeliet som Mosiahs söner gjorde.

”Er önskan att tjäna Gud (se L&F 4:3) kan växa, och ni kan börja tänka som missionärer tänker, läsa vad missionärer läser, be som missionärer ber och känna vad missionärer känner. Ni kan undvika de världsliga inflytanden som får den Helige Anden att avlägsna sig, och er tillförsikt när det gäller att känna igen och svara på andliga maningar kan växa. Rad på rad, bud på bud, lite här och lite där blir ni gradvis det slags missionär ni hoppas kunna bli och den missionär Frälsaren förväntar sig …

Att förkunna evangeliet … är inte någon aktivitet som vi bara ägnar oss åt under en begränsad tid eller en uppgift vi måste utföra som medlemmar av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Missionsarbete är ett uttryck för vår andliga identitet, vårt andliga arv” (”Att bli en missionär,” Liahona, nov. 2005, s. 45–47).

Bild

Läs Alma 17:9 och stryk under vad Mosiahs söner bad om när de förberedde sig att tjäna. Läs Alma 17:11 och tänk på vad Herren sade till dem om hur de skulle vara redskap i hans händer. De här verserna lär ut följande princip: När vi är ett gott exempel, i synnerhet när vi lider, kan Herren göra oss till redskap i sina händer.

 1. Skriv i din studiedagbok om en situation där du känner att du kunde vara ett gott exempel. Tänk på situationer som äger rum så att säga ansikte mot ansikte, i skolan, i familjen eller släkten eller umgängeslivet eller på nätet. Skildra hur du kommer att vara ett gott exempel i den situationen.

Det finns situationer där det är svårare att vara ett gott exempel än i andra. Läs hur lamaniterna beskrivs i Alma 17:12–16 och tänk över varför det nog skulle bli svårt för Mosiahs söner att predika i den situationen.

Varför tror du att Mosiahs söner var villiga att utsättas för lidanden för att kunna hjälpa ett folk som hatade nephiterna? Fyll i det ord som saknas nedan med ett ord ur Alma 17:16. Det hjälper dig att förstå vad Mosiahs söner hoppades att de skulle kunna åstadkomma. Mosiahs söner ville att lamaniterna skulle föras till , för de ville att lamaniterna skulle få kunskap om frälsningsplanen.

Gör också följande uppgift inom de närmaste dagarna som hjälper dig att förstå hur du kan vara ett gott exempel för andra: Be någon i familjen eller en god vän att berätta för dig hur någons kristliga exempel gjort stor skillnad i deras liv.

Alma 17:19–39

Ammon blir kung Lamonis tjänare och räddar hans hjordar

När du läser Alma 17:19–39, var då uppmärksam på hur Ammon tjänade kung Lamoni och hans tjänare. Tänk på hur Ammons tjänande beredde lamaniterna på att höra evangeliet. Förbered dig för att berätta för någon i familjen eller för en god vän om hur Ammon bevarade kungens hjordar. Betona följande sanning för dem: Genom tjänande kan vi hjälpa andra att förbereda sig för att ta emot evangeliet. Prata med den personen om någon som du skulle vilja stärka andligen. Tänk på hur ni kan tjäna honom eller henne och omsätt det i handling.

Alma 18

Kung Lamoni är imponerad av Ammons trofasthet, och Ammon undervisar kungen om evangeliet

Kung Lamonis tjänare berättade för honom hur Ammon hade bevarat kungens hjordar. Läs Alma 18:4–6 och var uppmärksam på hur kungen reagerade när han fick höra vad Ammon hade gjort.

När kungen frågade sina tjänare var Ammon var någonstans, berättade de att Ammon utförde en uppgift som han hade fått tidigare av kungen, nämligen att ställa hans hästar och vagnar i ordning för en tur till Nephis land, där kungens far bodde. Läs Alma 18:12–15 och ta reda på vilken inverkan som Ammons tjänande hade på kung Lamoni.

Bild

Läs Alma 18:16–21 och var uppmärksam på bevis för att Herren vägledde Ammon när han undervisade kung Lamoni. Skriv nedan hur Guds ande hjälpte Ammon i den här situationen.

När du läser Alma 18:22–32 var då uppmärksam på sanningar i evangeliet som Ammon undervisade Lamoni om. Markera dem gärna i dina skrifter eller skriv dem i din studiedagbok. Ammon byggde i sin undervisning på övertygelser som han och Lamoni delade. Lamoni trodde på en gud som han kallade den store anden, men han förstod inte Guds sanna natur.

Läs Alma 18:33–35 och ta reda på vad Ammon svarade när kungen frågade honom om han var sänd av Gud.

 1. Skriv ett kort stycke i din studiedagbok som sammanfattar vad du har lärt dig i Alma 17–18 om vad Ammon lyckades utföra bland lamaniterna med Guds hjälp.

Skriv gärna följande princip i dina skrifter bredvid Alma 18:35: När vi tjänar vår himmelske Fader och Jesus Kristus plikttroget får vi större förmåga att utföra deras verk.

 1. Besvara en av eller båda dessa frågor i din studiedagbok:

  1. Hur kan den här principen hjälpa dig i dina nuvarande och framtida ansvar i kyrkan?

  2. Hur kan du tjäna Herren mer plikttroget så att han kan ge dig större förmåga att utföra hans verk?

Tack vare Ammons goda exempel och tjänande fick han möjlighet att undervisa Lamoni om vår himmelske Faders återlösningsplan. Tänk på att Lamoni hade skuldkänslor för morden som han hade begått (se Alma 18:4–6). Läs Alma 18:36–43 och var uppmärksam på hur Ammon undervisade Lamoni om återlösningsplanen och hur Lamoni tog till sig den undervisningen.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Varför tror du att det var särskilt viktigt att kung Lamoni förstod vad Jesu Kristi försoning innebär?

Tänk över hur detta att kung Lamoni fick kunskap om skapelsen, fallet och försoningen kan ha hjälpt honom att inse behovet av en Frälsare. Äldste Bruce R. McConkie i de tolv apostlarnas kvorum undervisade om den väsentliga roll som skapelsen, fallet och försoningen har i frälsningsplanen:

”Dessa tre gudomliga händelser – evighetens tre pelare – är oskiljaktigt sammanvävda i en storslagen gobeläng kallad frälsningens eviga plan. Vi betraktar Herren Jesu Kristi försoning som den uppenbarade religionens mittpunkt och kärna och hjärta. Den åstadkommer odödlighet och evigt liv för människan. Frälsningen finns i Jesus Kristus.

Men om fallet inte hade ägt rum, hade det inte funnits någon försoning. Genom Adams fall kom den timliga och andliga döden in i världen, och det är från dem som människan återlöses genom den försoning som åstadkoms av Herren Jesus Kristus. Adam åstadkom dödlighet, Kristus åstadkom odödlighet. Frälsningen kommer tack vare fallet och försoningen.

Men om jorden och människan och allt levande inte hade skapats i sitt kroppsliga och paradisiska tillstånd, ett tillstånd utan död, hade fallet inte kunnat äga rum … Därför gjordes frälsningen tillgänglig genom skapelsen av himlen och jorden och allt som i och på dem är. Frälsningen kommer tack vare skapelsen, fallet och försoningen, dessa tre är var och en del av en och samma gudomliga plan” (A New Witness for the Articles of Faith [1985], s. 81–82).

Av Lamonis upplevelse lär vi oss följande sanning: När vi inser vårt behov av Frälsaren, får vi en önskan att omvända oss.

Avsluta dagens lektion med att begrunda vad du kan göra som hjälper dig att komma ihåg ditt behov av Frälsaren.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 17–18 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: