Seminariet
Studieavsnitt 13: Dag 3; Mosiah 21–24


Studieavsnitt 13: Dag 3

Mosiah 21–24

Inledning

Limhis folk kom i träldom till följd av sin ogudaktighet (se Mosiah 20:21). De ödmjukades och vände sig till Gud till följd av sin träldom. Almas folk kom i träldom för att deras tro skulle prövas (se Mosiah 23:21). Både grupperna bad med stor kraft om att bli befriade ur träldomen. Även om både grupperna så småningom blev befriade och kom till Zarahemlas land så hjälpte Herren dem inte på samma sätt. När du läser om Limhis folks prövningar och slutliga befrielse, ser du att Herren besvarar våra böner på sitt eget sätt och i sin egen tid allteftersom vi ödmjukar oss. När du läser om Almas folks prövningar och befrielse, lär du dig att lita på att Herren ska ge dig styrka i din egen kamp och i dina prövningar.

Bild
Nephites carrying log

Mosiah 21–24

Nephiterna i Lehi-Nephis land upplever hur Abinadis profetior går i uppfyllelse

Föreställ dig att du bodde i Lehi-Nephis land under kung Noas regering och hade förkastat det som Abinadi predikade. Nu är du och ditt folk i träldom under lamaniterna, precis som Abinadi profeterade. Vad tror du att du skulle göra?

Tänk nu på prövningar eller motgångar du har just nu. Läs följande verser i Mormons bok och markera vad de lär ut om att söka och att få befrielse: Mosiah 21:5, 14; 22:1–2; 23:23; 24:21.

När du läser följande ord av äldste Richard G. Scott i de tolv apostlarnas kvorum, stryk då under de två källor han beskriver till prövningar och lidande i vårt liv: ”Ingen vill ha prövningar. Prövningar, besvikelser, svårmod och sorger kommer till oss från två i grund och botten olika källor. De som överträder Guds lagar kommer alltid att ha dessa prövningar. Den andra anledningen till motgångar är att vi ska fullfölja Herrens egen avsikt med vårt liv, så att vi kan få den utveckling som kommer genom att vi prövas. Det är livsviktigt för var och en av oss att avgöra från vilken av dessa två källor som våra prövningar kommer, för vad vi måste göra för att övervinna motgångarna beror helt på vilken källa de kommer från” (”Förtrösta på Herren”, Nordstjärnan, jan. 1996, s. 16).

Limhis folk kom i träldom på grund av olydnad, Almas rättfärdiga folk för att deras motgångar skulle luttra dem. Limhis folk ödmjukades och vände sig till Gud till följd av sin träldom. Genom att studera de här två skildringarna av gudomlig befrielse får du starkare tro att åkalla Herren om befrielse från dina prövningar och svårigheter.

 1. I uppställningen nedan står redan svaret på den första frågan: Hur kom de i träldom? Besvara den andra frågan i din studiedagbok: Hur befriades de?

Limhis folk

Almas folk

Hur kom de i träldom?

(Mosiah 20:21–22; 21:1–4)

Eftersom folket inte omvände sig gav Herren lamaniterna kraft att sätta dem i träldom.

(Mosiah 23:1–4, 19–20, 25–38; 24:8–9)

Folket höll sina förbund men förråddes, togs till fånga och förföljdes av onda människor.

Hur befriades de?

(Mosiah 22:1–9, 13–14)

(Mosiah 24:17–25)

Tänk igenom svar på följande frågor om Limhis folk:

 • Vad tyder i Mosiah 21:6 på att Limhis folk inte hade ödmjukat sig och vänt sig till Herren? Hur skiljer det här sig från hur Almas folk hanterade sin träldom? När du tänker på vad Limhis folk upplevde, vad lär du dig som kan hjälpa dig att hantera dina egna prövningar?

 • Även om Limhis folk inte befriades genast från sina bedrövelser, på vad sätt välsignade Herren dem? (Markera gärna orden ”så småningom började få framgång” i Mosiah 21:16.) Har du någonsin känt att Herren hjälpte dig att ta dig igenom en prövning ett stycke i taget?

 • Hur tror du att folkets inställning som beskrivs i Mosiah 21:30–33 bidrog till att de slutligen befriades?

 1. Välj en av följande sanningar från det som du har studerat om Limhis folks prövningar och befrielse. Skriv ett stycke i din studiedagbok om hur du kan använda den sanningen i ditt eget liv.

  1. När vi ödmjukar oss, åkallar Herren och omvänder oss från våra synder, hör han våra böner och lättar vår syndabörda i sin egen tid.

  2. När vi ingår förbund att tjäna Gud och håller hans bud bereder Herren en utväg för oss så att vi kan bli befriade.

Tänk på Almas folks bedrövelser och befrielse när du läser följande ord av äldste Richard G. Scott: ”Just när allt verkar gå bra kommer ofta många prövningar samtidigt. När dessa prövningar inte är en följd av olydnad, är de bevis på att Herren anser att du är förberedd att växa mer (se Ords. 3:11–12). Han ger dig därför erfarenheter som ger ökad tillväxt, förståelse och medkänsla, vilket förädlar dig på ett sätt som du har evig nytta av. För att få dig att komma från där du är, dit han vill att du ska komma, krävs en hel del ansträngningar och detta är vanligtvis förenat med obehag och smärta” (”Förtrösta på Herren”, s. 16).

Markera ord och uttryck i Mosiah 23:21–22 som visar att Herren prövar vårt tålamod och vår tro för att hjälpa oss att lita mer honom (se också L&F 122:5–7).

Besvara följande frågor kortfattat i din studievägledning:

 • Vilken prövning tror du skulle ha varit svårast att uthärda om du var bland Almas folk under de händelser som skildras i Mosiah 23–24? Varför?

 • Vad lär du dig av hur Alma och hans folk hanterade sina prövningar? (Se Mosiah 24:1–12, 15–16.)

 • Även om Herren inte befriade Almas folk genast så vad gjorde han för dem till en början? (Se Mosiah 24:15.)

En princip som vi lär oss av de erfarenheter som Almas folk gjorde är att när vi tålmodigt underkastar oss Herrens vilja stärker han oss och befriar oss från våra prövningar i sin egen tid.

 1. Skriv i din studiedagbok vad du tror att det innebär att tålmodigt underkasta sig Herrens vilja i prövningar. Skriv också hur det förbereder dig för att ta emot den kraft och de välsignelser som han ger för att du ska ta dig igenom dina svårigheter.

I början av lektionen blev du uppmanad att tänka på prövningar och motgångar som du har just nu. När du tänker på dem, överväg då att besvara följande frågor i din privata dagbok eller på ett lösblad:

 • Vilka prövningar har jag för tillfället i mitt liv?

 • Vad behöver jag göra för att förbereda mig för att ta emot Herrens kraft till befrielse?

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Mosiah 21–24 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: