Seminariet
Helaman


Inledning till Helaman

Varför studera den här boken?

I Helamans bok får du läsa om stora män som Helaman, Nephi, Lehi och lamaniten Samuel och deras föredöme och undervisning, män som modigt lydde Herren och vittnade om Jesus Kristus. De här männens andliga verksamhet visar att Gud ger sina tjänare kraft så att de kan utföra hans vilja och så att deras rättfärdiga bemödanden kan bli till välsignelse för tusentals. Du får också läsa om följderna av högmod, ogudaktighet och hemliga sammansvärjningar.

Vem skrev den här boken?

Mormon sammanställde och förkortade uppteckningar från Nephis större plåtar och skapade Helamans bok. Boken är uppkallad efter Helaman, som var son till Helaman och sonson till Alma den yngre. Helaman fick uppteckningarna av sin farbror Shiblon, och verkade som överdomare över nephiterna. Han uppmanade sina söner Nephi och Lehi att komma ihåg sin Återlösare, Jesus Kristus (se Helaman 5:9–14). Hans undervisning inspirerade senare Nephi till att avgå som överdomare för att kunna ägna sin tid åt att predika omvändelse för nephiterna och lamaniterna. Efter att tusentals lamaniter hade omvänts, inspirerades en lamanitisk profet som hette Samuel vid samma tidpunkt att predika omvändelse bland nephiterna och profetera. Helamans bok bygger på de uppteckningar som fördes under Helamans ämbetstid och predikoverksamhet (Helaman 1–3) och Nephi (Helaman 4–16). Nephis uppteckningar innefattade lamaniten Samuels profetior och undervisning.

När och var skrevs den?

De ursprungliga uppteckningarna som användes som källor till Helamans bok skrevs förmodligen mellan 52 och 1 f.Kr. Mormon förkortade de här uppteckningarna någon gång mellan 345 och 385 e.Kr. Mormon skrev inte var han befann sig när han sammanställde boken.