Seminariet
Studieavsnitt 12: Dag 3; Mosiah 11–14


Studieavsnitt 12: Dag 3

Mosiah 11–14

Inledning

Kung Noa fann stort nöje i utsvävningar och förledde många bland folket till ogudaktighet. Herren sände profeten Abinadi att kalla Noas folk till omvändelse och varna dem för den hotande träldomen. Folket valde att inte bry sig om varningarna, och Abinadi kastades i fängelse för sina profetior. När kung Noa och hans präster frågade ut Abinadi, tillrättavisade profeten dem för att de inte undervisade om och höll buden. Gud beskyddade Abinadi och gav honom makt att framföra sitt budskap till kung Noa och hans präster. Abinadi citerade Jesaja och vittnade om att alla människor måste förtrösta på Jesus Kristus och hans försoning.

Mosiah 11:1–19

Kung Noa får sitt folk att synda

Begrunda följande frågor:

 • Vad skulle du göra om din förälder, vårdnadshavare eller ledare sade att dina kamrater hade dåligt inflytande på dig?

 • Vad skulle du göra om en av dina föräldrar eller en ledare i kyrkan bad dig att klä dig mer passande för söndagsmötena och andra aktiviteter i kyrkan?

 • Vad skulle du göra om profeten sade att du behöver höja dina normer i fråga om underhållning?

Människor kan reagera på olika sätt på de här frågorna. När du studerar den här lektionen, var då uppmärksam på hur Herren vill att du ska bemöta dem som han sänder för att hjälpa dig att leva rättfärdigt.

När du nu börjar studera Mosiah 11 är det bra att känna till att efter Zeniffs död började hans son Noa regera över nephiterna i Nephis land. Läs Mosiah 11:1–2, 5–7, 14–19 och markera ord och uttryck som beskriver Noas handlingar och vad han eftertraktade när han hade blivit kung. Läs därefter Mosiah 11:2, 6–7, 15, 19 och markera med en annan färg (om tillgänglig) det inflytande som Noa och hans handlingar hade på folket i hans rike.

De här verserna visar att våra handlingar kan påverkas av vårt umgänge. Tänk igenom hur dina kamrater påverkar dina val. Begrunda ett ögonblick vad människor i vår tid ibland gör som skulle kunna liknas vid att arbeta ”hårt för att främja ondskan” (Mosiah 11:6).

Mosiah 11:20–12:17

Abinadi uppmanar folket att omvända sig och varnar dem för träldom

Även om kung Noa och hans folk valde att leva ogudaktigt så älskade Herren fortfarande dem och ville hjälpa dem. Ögna igenom de fem första raderna i Mosiah 11:20 och ta reda på vad Herren gjorde för att hjälpa Noas folk.

Skriv följande sanning i dina skrifter bredvid Mosiah 11:20: Gud sänder profeter för att hjälpa oss att omvända oss och undgå elände.

Herren befallde Abinadi vid två olika tillfällen att varna folket.

 1. Skriv av följande uppställning i din studiedagbok, och lämna tillräcklig plats under varje skriftställehänvisning för en sammanfattning. Studera de angivna verserna och sammanfatta Abinadis varningar och folkets reaktion skriftligen.

Abinadis budskap

Folkets reaktion

Första varningen

Mosiah 11:20–25

Mosiah 11:26–29

Andra varningen

Mosiah 12:1–8

Mosiah 12:9–10, 13–17

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok om folkets reaktion på Abinadis varningar:

  1. Varför tror du att folket reagerade ilsket mot Abinadi, som ju försökte hjälpa dem? Varför tror du att de försvarade kung Noa, som ju var på väg att störta dem i elände?

  2. Lägg märke till uttrycket ”nu var folkets ögon förblindade” i Mosiah 11:29. Vad finns det för exempel på uppförande och påverkan som du tror att Satan arbetar hårt på att goda människor ska bli ”förblindade” för i vår tid?

  3. På vad sätt kan du visa ödmjukhet när familjemedlemmar, ledare i kyrkan och profeter uppmuntrar dig att följa Guds ord?

Mosiah 12:18–13:26

Gud beskyddar Abinadi när han tillrättavisar kung Noa och hans präster för att de inte håller och undervisar om buden

Innan du fortsätter att studera Mosiah 12, utvärderar du dig själv på en skala från 1 till 10 hur väl följande påstående stämmer in på dig just nu (10 = helt och hållet):

Jag vet vad jag bör göra för att leva efter Jesu Kristi evangelium.

Jag lever efter Jesu Kristi evangelium.

När du läser om kung Noa och hans präster, Tänk då över hur väl de kände till och hur väl de levde efter buden. När Noa hade låtit hämta Abinadi ur fängelset, började prästerna att ställa frågor till honom om skrifterna. Läs Mosiah 12:26–30 och markera hur Abinadi tillrättavisade Noa och hans präster.

Var tror du att Noa och hans präster skulle hamna på den här skalan från 1 till 10 i fråga om att känna till och leva efter buden? Vad tror du det innebär att anstränga sig att förstå ”av hjärtat”? (Se Mosiah 12:27.) Läs Mosiah 12:33 och stryk under en princip som lär oss varför det är viktigt att leva efter buden.

Bild
Abinadi inför kung Noa

Abinadi förkunnade den här sanningen: Om vi håller Guds bud blir vi frälsta. Varför räcker det inte att känna till buden för att vi ska kunna bli frälsta?

Abinadi talade om för kung Noa och hans präster att de inte levde efter eller undervisade om buden, och han började räkna upp de tio budorden. Det här förargade kungen, och han befallde att man skulle dräpa Abinadi. Gud beskyddade Abinadi och gav honom kraft att fortsätta att undervisa om de tio budorden. Markera och numrera dem gärna i Mosiah 12:35–36 och Mosiah 13:12–24. Följande uppställning hjälper dig att hitta vart och ett av de tio budorden:

Abinadi undervisade om de tio budorden

 1. Mosiah 12:35

 1. Mosiah 12:36; 13:12–13

 1. Mosiah 13:15

 1. Mosiah 13:16–19

 1. Mosiah 13:20

 1. Mosiah 13:21

 1. Mosiah 13:22

 1. Mosiah 13:22

 1. Mosiah 13:23

 1. Mosiah 13:24

Abinadi tillrättavisade Noa och hans präster frimodigt för att de inte höll de tio budorden och sade: ”Jag märker att de inte är skrivna i era hjärtan” (Mosiah 13:11). Gör följande utvärdering av hur väl du lever efter de tio budorden:

Utsagorna nedan kan vara en indikation på hur djupt i ditt hjärta de tio budorden står skrivna. Markera hur ofta utsagorna stämmer i fråga om dig.

Nästan aldrig

Ibland

Ofta

Nästan alltid

Jag älskar min himmelske Fader.

Jag sätter Gud främst i mitt liv (före kamrater, hobbyer, egna önskemål och annat).

Jag uttalar Herrens namn med vördnad.

Jag håller sabbatsdagen helig genom att delta i aktiviteter som för mig närmare Herren, och jag inser att det är Herrens dag, inte min.

Jag hedrar mina föräldrar genom att lyda och visa aktning för dem.

Jag tyglar min ilska och är inte våldsam mot andra.

Jag är sexuellt ren. Jag undviker vällustiga bilder, ord och handlingar.

Jag låter bli att stjäla och fuska.

Jag talar sanning.

Jag undviker att ha begär till det som tillhör någon annan.

 1. Läs dina svar och sätt ett mål att i högre grad leva efter ett av de tio budorden. Skriv ner målet i din studiedagbok.

Mosiah 13:27–14:12

Abinadi undervisar om Jesu Kristi ankomst.

Läs Mosiah 13:28, 32–35 och markera ord eller uttryck som kan avsluta följande citat från äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas kvorum: ”Trots all vår lydnad och våra goda gärningar kan vi inte bli frälsta från döden eller följderna av våra personliga synder utan.”

Det fullständiga citatet från äldste Oaks lyder: ”Trots all vår lydnad och våra goda gärningar kan vi inte bli frälsta från döden eller följderna av våra personliga synder utan den nåd som ges genom Jesu Kristi försoning” (”Another Testament of Jesus Christ”, Ensign, mars 1994, s. 67).

Skriv gärna följande sanning bredvid Mosiah 13:28: Ingen kan bli frälst utom genom Jesu Kristi försoning.

Studera Mosiah 14:1–12 några minuter och markera ord och uttryck som beskriver vad Jesus Kristus gjorde under sitt jordeliv för att hjälpa dig att återvända hem till vår himmelske Fader. Tänk på de sorger, smärtor och synder som Jesus Kristus bar för din skull. De här verserna motsvarar Jesaja 53:1–12. Abinadi citerade vad Jesaja hade skrivit (se Mosiah 14:1).

 1. Skriv i din studiedagbok hur du skulle förklara för en kamrat vad Mosiah 14:4–5 lär oss om Jesus Kristus.

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Mosiah 11–14 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: