Seminariet
Studieavsnitt 14: Dag 4; Alma 1–4


Studieavsnitt 14: Dag 4

Alma 1–4

Inledning

Kort efter att Alma hade blivit överdomare började en man som hette Nehor predika falska läror och införde prästväldet bland nephiterna. Han dödade en rättfärdig man och avrättades för sitt brott. Några år senare försökte Amlici bli kung över nephiterna, men folket röstade mot honom. Då samlade han sina anhängare – som kallades amliciter – och tog till vapen mot nephiterna. Nephiterna segrade men tiotusentals blev dödade. Krigets följder väckte många nephiter till besinning om sin plikt, och tusentals anslöt sig till kyrkan. Men inom ett år hade många medlemmar i kyrkan blivit högmodiga och förföljde andra. Alma bestämde sig för att avgå som överdomare och i stället ägna sig åt att vittna om Jesu Kristi evangelium.

Bild
Nehor predikar

Alma 1

Kyrkans medlemmar har framgång trots att prästvälde och förföljelser breder ut sig

Människor strävar ibland efter anseende. Tänk ett ögonblick på möjliga faror med det. Vad händer om du bryr dig mer om vad dina kamrater tycker om dig än vad Gud tycker om dig?

I Alma 1 får en man som heter Nehor stort anseende hos en del av folket. Läs Alma 1:2–6 och ta reda på vad Nehor predikade och hur folket tog emot hans lära.

Leta i början av Alma 1:12 efter det ord som Alma använde för att beskriva vad Nehor införde bland nephiterna. Titta sedan på fotnot 12a. Läs 2 Nephi 26:29, den tvärhänvisning som anges i fotnoten, och ta reda på vad de som gör sig skyldiga till prästvälde gör och inte gör.

Prästväldet består i att människor predikar ”falska läror … för att vinna rikedomar och ära” (Alma 1:16; 2 Nephi 26:29). De vill inte bygga upp Guds rike med sitt predikande. Vad de är ute efter är vinning (rikedom, socialt anseende eller makt) och att bli ärade av andra. De vill dra uppmärksamheten till sig, inte till Gud och hans evangelium. Att prästväldet är en allvarlig synd i Guds ögon förstår vi av Almas varning till Nehor: ”Om prästvälde skulle påtvingas detta folk skulle det leda till dess fullständiga undergång” (Alma 1:12).

När Nehor försökte ”förleda kyrkans folk” motstod en rättfärdig man vid namn Gideon hans försök och ”tillrättavisade honom med Guds ord” (Alma 1:7). Nehor blev vred och drog sitt svärd och dödade Gideon. Nehor ställdes inför rätta och avrättades. Läs Alma 1:16 för att få veta om Nehors död gjorde slut på prästväldet bland nephiterna.

Läs Alma 1:26–27 och urskilj på vad sätt Guds präster handlade annorlunda än Nehor och andra som utövade prästvälde.

 1. Skriv i din studiedagbok vad de nephitiska prästerna gjorde. Hur skilde sig deras handlande från deras som utövade prästvälde?

Allteftersom prästväldet spred sig i landet började många förfölja trofasta medlemmar i kyrkan. Förbered dig att studera resten av Alma 1 genom att tänka över om du har sett andra reta, håna eller förfölja dem som håller Guds bud.

Läs Alma 1:19–20 och var uppmärksam på varför somliga förföljer kyrkan medlemmar. Alma 1:21–31 skildrar hur kyrkans medlemmar reagerade på förföljelsen. Läs följande skriftställehänvisningar och fyll i uppställningen:

Alma 1:21–24

Alma 1:25, 27–31

Hur reagerade en del medlemmar på förföljelsen?

Hur levde andra medlemmar trots förföljelsen?

Vad blev följden av deras reaktion?

Vilka välsignelser fick de?

Skriv en princip som du lärde dig när du studerade skriftställena i uppställningen:

En princip som du kan ha urskilt är: När vi lever efter evangeliet känner vi frid, även om vi blir förföljda.

 1. Skriv i din studiedagbok om hur insikt i den här principen i evangeliet kan hjälpa dig när du blir förföljd eller utsatt för påtryckningar av dem som inte håller Guds bud. Besvara därefter en av följande frågor:

  1. När har du hållit buden trots förföljelse eller påtryckningar att inte göra det, och vilka välsignelser ledde det till?

  2. Hur tänker du bemöta dina motståndare?

Alma 2

Amliciterna och lamaniterna förenar sina styrkor mot nephiterna

Alma 2 berättar om ytterligare prövningar för nephiternas del. Läs kapitelingressen för att få veta hur en man som hette Amlici och hans anhängare stred mot nephiterna. Amlici ville bli kung över nephiterna, men de höll en folkomröstning och avvisade honom och valde att fortsätta med domarstyret. Amlicis anhängare slöt sig samman och gjorde honom till kung. Amlici befallde dem att gå ut i krig mot nephiterna, och kort därefter förenade sig lamaniterna med dem.

Nephiterna var trofasta mot Herren och därför hjälpte han dem i striderna mot amliciterna och lamaniterna. Läs Alma 2:18, 28–31, 36 och markera orden styrkta, styrkte och styrkt varje gång de förekommer. Var uppmärksam på hur Herren stärkte nephiterna.

 1. Skriv i din studiedagbok om ett tillfälle när du kände att Herren stärkte dig då du försökte göra det rätta.

Alma 3

Amliciterna avskiljde sig från Gud

Tänk över vilka signaler somliga kanske försöker ge om sig själva genom sitt val av klädsel, frisyr, örringar och andra smycken eller genom tatueringar och piercing.

Bild
Amliciterna märker sig på pannan

Läs Alma 3:4 och ta reda på hur amliciterna ändrade utseende.

Vilka ”skilde sig” amliciterna från?

Vilka ville de likna?

Märket på pannan var ett uttryck för amliciternas uppror. I Alma 3 påminner Mormon oss om det ”märke” och den ”förbannelse” som lamaniterna hade dragit på sig hundratals år tidigare på grund av deras uppror mot Gud (se Alma 3:6–10; se också 2 Nephi 5:20–24). Amliciterna satte frivilligt ett märke i pannan, men märket hade ett liknande ändamål som det märke Herren hade satt på lamaniterna.

Markera det uttryck i Alma 3:18 som beskriver amliciternas inställning till Gud. Markera i Alma 3:19 vad amliciterna drog på sig själva genom sitt uppror.

Vad lär du dig i Alma 3:18–19 om dem som har förbannats av Herren? (De som gör öppet uppror mot Gud drar själva på sig en förbannelse.) Det är viktigt att vi förstår att förbannelsen i själva verket bestod i att vara ”avskurna från Herrens närhet” (2 Nephi 5:20). Genom sina handlingar hade amliciterna skilt sig från Gud.

Exemplet med amliciterna lär oss att vi väljer själva att skilja oss från Gud. De som ”[gör] öppet uppror mot Gud” (Alma 3:18) avskärmar sig själva från Gud, eller med andra ord, drar själva på sig en förbannelse.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Vad kan du göra nu i ditt liv för att se till du inte avskärmar dig från Gud, som till exempel amliciterna gjorde?

Alma 3:20–25 skildrar hur nephiterna besegrar lamaniterna i ett annat slag, men många från båda sidor dog. Läs Alma 3:26–27 och leta efter det viktigaste som Mormon ville att vi skulle lära oss av skildringen av amliciterna och striderna mellan nephiter och lamaniter.

Avsluta följande princip efter vad du har läst i Alma 3:26–27: Vi skördar lycka eller elände beroende på

Tänk en stund på vem du väljer att följa i ditt liv. Tänk också på de här frågorna: Vilket slags belöning eller lön erbjuder Satan dem som följer honom? (Till en början är den vanligtvis mycket lockande men leder till slut till beroende och bedrövelse.) Vilken lön har du däremot fått därför att du valde att följa Herren?

 1. Skriv i din studiedagbok om ett tillfälle när detta att du följde Herren skänkte lycka.

Alma 4

Efter en period av tillväxt i kyrkan börjar medlemmarna bli högmodiga och Alma avgår som överdomare för att kalla dem till omvändelse

Efter kriget med lamaniterna och amliciterna ”väcktes [nephiterna] till hågkomst om sin plikt” och de ”började organisera kyrkan mer fullständigt” (Alma 4:3–4). Till följd av det här anslöt sig 3 500 personer till kyrkan (se Alma 4:5). Tyvärr började många i kyrkan på kort tid bli högmodiga. Läs Alma 4:8–12 och ta reda på vilka ogudaktiga handlingar som högmodet bland kyrkans medlemmar ledde till. En princip vi lär oss i det här skriftstället är: Om vi föregår med dåligt exempel, kan våra handlingar hindra andra från att ta emot evangeliet. (Se Alma 4:10.)

 1. Skriv i din studiedagbok en ogudaktig handling eller inställning som exemplifieras av nephiterna i Alma 4:8–12. Förklara varför det är viktigt att undvika den handlingen eller inställningen som medlemmar i kyrkan i vår tid.

Till följd av ogudaktigheten i kyrkan utsåg Alma en annan man att efterträda honom som överdomare, så att han själv kunde ägna hela sin tid åt ämbetet som presiderande högpräst över kyrkan och ”bära ett oförfalskat vittnesbörd” för att hjälpa medlemmar att övervinna sitt högmod och sina synder (Alma 4:19). Läs Alma 4:19 och stryk under hur Alma ville hjälpa sitt folk.

Alma 4:19 belyser följande principer: Att fullgöra våra andliga plikter kan kräva uppoffringar. Herrens tjänare bär vittnesbörd och kallar syndare till omvändelse. Genom att bära ett oförfalskat vittnesbörd hjälper vi andra att komma närmare Gud.

Kan du föreställa dig någon som avgår från ett högt ämbete i samhället, som till exempel statschef, för att gå ut som missionär? Alma gjorde det.

 1. Skriv i din studiedagbok vad du tror att uttrycket ”bära ett oförfalskat vittnesbörd” (Alma 4:19) låter oss förstå om hur Alma skulle predika. Skriv också hur du har påverkats att ändra eller förbättra dig genom att du hört någon bära vittnesbörd om evangeliet.

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 1–4 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: