Seminariet
Studieavsnitt 11: Dag 1; Mormons ord–Mosiah 2


Studieavsnitt 11: Dag 1

Mormons ord–Mosiah 2

Inledning

Mormons ord utgör en länk mellan Nephis mindre plåtar och Mormons sammandrag av Nephis större plåtar. Boken skrevs nästan 400 år efter Kristi födelse och innehåller en kort förklaring av Nephis mindre plåtar och varför Mormon tyckte att de skulle tas med tillsammans med de andra heliga uppteckningarna. Mormons ord ger oss också värdefulla upplysningar om varför kung Benjamin hade så stort inflytande hos sitt folk.

Nephis mindre plåtar innehöll huvudsakligen andliga ting och profeternas verksamhet och undervisning. Nephis större plåtar innehöll nephiternas världsliga historia som skrevs av kungar, den första av dem Nephi. (Se 1 Nephi 9:2–4.) Men från Mosiahs tid innehöll de större plåtarna också händelser och predikningar av stor andlig betydelse.

Mormons plåtar – guldplåtarna som överlämnades till Joseph Smith – innehåller ett sammandrag som Mormon gjorde av nephiternas större plåtar, med många kommentarer. De här guldplåtarna innehöll också fortsättningen av historien, skriven av Mormon och med tillägg av hans son Moroni.

Bild
bridge diagram

Mosiah 1 är en uppteckning av kung Benjamins ord till sina söner. Han undervisade dem om att skrifterna hjälper oss att komma ihåg Gud och hålla hans bud. När hans liv närmade sig slutet ville kung Benjamin tala till folket om sin tjänst som kung och uppmuntra dem att lyda Gud. Kung Benjamins predikan står i Mosiah 2–5 och tar upp Kristi lidande och försoning, rättvisans och barmhärtighetens roll. Den betonar att det är nödvändigt att vi tar på oss Kristi namn genom förbund. I början av sin predikan, i Mosiah 2, framhåller kung Benjamin vikten av att tjäna Gud genom att tjäna andra och deras lyckliga tillstånd som håller Guds bud.

Mormons ord 1:1–11

Mormon vittnar om att Gud har bevarat olika uppteckningar i en vis avsikt

Bild
Mormon sammanfattar plåtarna

Tänk på ett tillfälle när du kände dig manad av Anden att göra något. Visste du hur allting skulle bli om du följde den här maningen? Vad var det som gav dig tro och gjorde dig beslutsam att handla efter maningen?

Profeten Mormon blev befalld av Gud att göra ett sammandrag av sitt folks uppteckningar som förts på Nephis plåtar. Omkring 385 e.Kr. när han stod i begrepp att överlämna det här sammandraget till sin son Moroni, följde han en maning trots att han inte visste vad följden skulle bli.

Mormon hittade något när han letade bland uppteckningarna. Läs Mormons ord 1:3 för att upptäcka vad han hittade. (”Dessa plåtar” syftar på Nephis mindre plåtar, som innehöll 1 Nephi till och med Omni.) Läs Mormons ord 1:4–6 och markera gärna i dina skrifter varför Mormon gladde sig när han upptäckte vad som fanns på de här mindre plåtarna.

Läs Mormons ord 1:7 och ta reda på varför Mormon tog med dessa mindre plåtar i sitt sammandrag av Nephis plåtar. Markera gärna följande princip i dina skrifter: ”Herren vet allt.” Om du förstår och tror på den här sanningen, kan du få den tro du behöver för att följa den Helige Andens maningar.

Herren befallde Nephi att göra de mindre plåtarna och skriva om sitt folks andliga verksamhet på dem (se 1 Nephi 9:3). Nephi skrev vi det tillfället: ”Herren [har] befallt mig att göra dessa plåtar i en för honom vis avsikt, vilken avsikt jag inte känner till” (1 Nephi 9:5).

Bild
gold plates

Avsikten klargjordes många århundraden senare när profeten Joseph Smith 1828 började översätta guldplåtarna. Han översatte först 116 sidor av Mormons sammandrag av Nephis större plåtar, men de sidorna gick förlorade eller blev stulna när Joseph tillät Martin Harris att ta med sig dem. Herren sade åt Joseph att inte översätta det förlorade avsnittet på nytt eftersom onda personer planerade att ändra orden på de förlorade sidorna och därigenom få människor att betvivla Mormons boks äkthet. Herren sade åt honom att i stället översätta historien på de mindre plåtarna, som omspände samma tidsperiod. Den historien inriktades mer på andliga ting. (Se L&F 10:10, 41–43; se också 1 Nephi 9:3–4.)

Den här händelsen visar att Herren vet allt som ska hända. Han visste att historien på de mindre plåtarna skulle komma att behövas, och han manade Mormon att ta med plåtarna i sitt sammandrag.

Hur kan den här sanningen hjälpa dig när du får maningar av Anden?

 1. Skildra i din studiedagbok ett tillfälle när du eller någon du känner följde en maning från den Helige Anden utan att till en början förstå maningen. Skriv hur du tror att du kan förbereda dig bättre så att du känner igen och följer Herrens maningar. Kom ihåg att om du trofast följer den Helige Andens maningar så verkar Herren genom dig ”enligt sin vilja” (Mormons ord 1:7).

Mormons ord 1:12–18

Kung Benjamin besegrar lamaniterna och regerar rättfärdigt

Kung Benjamin var en rättfärdig kung som ställdes inför många svårigheter under sin regering, bland annat krig med lamaniterna och stridigheter om läran bland folket. Kung Benjamin anförde nephiternas härar ”i Herrens kraft” mot fienden och upprättade så småningom fred i landet (se Mormons ord 1:13–14). Med hjälp av ”många heliga män” tillrättavisade han de falska profeter och falska lärare som vållade stridigheter bland folket, och därigenom åstadkom han också den frid som kommer av rättfärdighet (se Mormons ord 1:15–18).

Läs Mormons ord 1:12–18 och skriv på nedanstående tomma rader numren på verserna som du tycker bäst lär ut följande sanningar:

 • Herren kallar profeter som trots svårigheter kan leda människor till fred och frid.

 • Vi kan få frid genom att följa profeters inspirerade ledning.

 • I Herrens kraft kan vi övervinna svårigheter.

Mosiah 1:1–18

Kung Benjamin undervisar sina söner om skrifternas betydelse

Föreställ dig hur ditt liv skulle vara om du aldrig hade haft skrifter som du kunde läsa, studera och få undervisning ur.

Kung Benjamin undervisade sina söner om hur annorlunda allt hade varit i deras liv om de inte hade haft skrifterna. I Mosiah 1:3–5 ger kung Benjamin tre gånger uttryck åt tanken att ”om det inte hade varit för dessa ting [skrifterna]” för att hjälpa sina söner att förstå vikten av skrifterna.

 1. När du läser Mosiah 1:1–8 var då uppmärksam på välsignelserna som nephiterna hade gått miste om utan skrifterna i sitt liv. Jämför det du fick veta med Omni 1:17–18. Skriv i din studiedagbok tre eller fyra meningar som avslutar följande ord: Om jag inte hade skrifterna …

Skriv gärna följande princip i dina skrifter bredvid Mosiah 1:1–8: Att utforska skrifterna hjälper oss att känna till och hålla buden.

Bild
I er Guds tjänst

Kung Benjamin undervisade sitt folk om vikten av att trofast hålla buden och berättade vad som händer dem som blir ogudaktiga efter att ha varit ett ”av Herren storligen [gynnat] folk” (Mosiah1:13). Läs Mosiah 1:13–17 och jämför Mosiah 1:13 med Alma 24:30. Urskilj sedan minst fem följder som drabbar dem som vänder sig bort ifrån Herren. Markera dem gärna eller numrera dem i dina skrifter.

Mosiah 2:1–41

Nephiterna samlas för att lyssna till kung Benjamins ord

Läs Mosiah 2:1–9 och besvara följande frågor:

 • Vilka samlades?

 • Var samlades de?

 • Vad gjordes så att den stora folkmängden kunde höra kung Benjamins ord?

För att du ska förstå vad slags person kung Benjamin var, läser du Mosiah 2:11–15 och letar efter uttryck som visar att kung Benjamin hade rättfärdighet och tjänande för ögonen, inte status eller erkänsla.

Begrunda följande ord av president Howard W. Hunter: ”Bry er inte för mycket om status. Minns ni vår Frälsares råd till dem som vill ha ’hedersplatsen’ eller de ’främsta platserna’? ’Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare’ (Matt. 23:6, 11). Det är viktigt att få uppskattning. Men vår inriktning bör vara på rättfärdighet och inte erkänsla, på tjänande, inte status” (”Till kvinnorna i kyrkan”, Nordstjärnan, jan. 1993, s. 94).

Studera Mosiah 2:16–17 och markera principen om tjänande som vi lär oss av kung Benjamin: När vi tjänar våra medmänniskor, tjänar vi Gud. (Mosiah 2:17 är ett nyckelskriftställe. Markera det gärna på ett sådant sätt att du hittar det lätt.)

Tänk på ett tillfälle när någon tjänade dig och därigenom var till välsignelse. Hur visade du (eller kan du visa) din uppskattning för Gud för personen som tjänade både dig och Gud i rättfärdighet? Hur visade du din uppskattning för den personen?

Efter att kung Benjamin hade undervisat sitt folk om att de skulle tjäna varandra, undervisade han om de många sätt som Gud välsignar oss på och att vi ska vara tacksamma mot honom.

 1. När du studerar Mosiah 2:19–24, 34 tänk då på de många sätt som Gud välsignar dig. Tänk igenom hur du kan visa honom din tacksamhet. Besvara därefter följande frågor i din studiedagbok:

  1. Varför tror du att kung Benjamin kallade sig själv, sitt folk och oss ”onyttiga tjänare”?

  2. Varför är det viktigt att vi kommer ihåg att vi står i skuld till Gud?

Kung Benjamins ord lär oss att när vi inser att vi står i skuld till Gud, då vill vi tjäna andra och känner större tacksamhet.

I Mosiah 2:34 säger kung Benjamin att vi ska ”ge” Gud allt vi har och är. Tänk igenom hur du skulle kunna ge Gud allt du har och är. Kom ihåg att när du håller Guds bud och försöker att tjäna uppriktigt så välsignar han dig för det.

Slutet av Mosiah 2 innehåller en varning till kung Benjamins folk. Har du någonsin sett en skylt med innebörden ”akta dig”? (Till exempel för högspänningsledningar, nerfallna stenar, vilda djur eller starka strömmar.) Läs i Mosiah 2:32–33, 36–38 om vad kung Benjamin uppmanade sitt folk att akta sig för. (Ordet ve i vers 33 syftar på sorg och elände.) Skriv en mening i din studiedagbok om vad som kommer att hända med dem som gör ”öppet uppror mot Gud” (vers 37) eller som medvetet bryter mot Guds bud.

Läs följande uttalande: ”En del personer bryter medvetet mot Guds bud och förväntar sig att kunna omvända sig senare, innan de besöker templet eller går ut som missionär. Att synda avsiktligt på det sättet är ett hån mot Frälsarens försoning” (Vägledning för de unga [häfte, 2011], s. 28–29).

Äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum har betonat att det är viktigt att vi märker när vi drar oss undan Anden:

”Vi bör … sträva efter att känna igen när vi ’drar [oss] undan Herrens Ande …’ (Mosiah 2:36) …

Regeln är tydlig. Om någonting vi tänker, ser, hör eller gör avlägsnar oss från den Helige Anden, bör vi sluta med att tänka på, se, lyssna på eller göra det. Om det som till exempel är avsett att roa oss fjärmar oss från den Helige Anden så är den typen av underhållning uppenbarligen inte lämplig för oss. Eftersom Anden inte står ut med något som är vulgärt, grovt eller omoraliskt är sådant uppenbarligen inte lämpligt för oss. Eftersom vi vet att vi stöter bort Herrens ande när vi deltar i aktiviteter som vi vet att vi bör undvika, är sådana verkligen inte lämpliga för oss” (se ”Att vi alltid må hava hans Ande hos oss”, Liahona, maj 2006, s. 30).

Tänk igenom vad människor förlorar – ibland utan att ens inse det – när de drar sig undan Anden. Läs Mosiah 2:40–41 och ta reda på vad kung Benjamin ville att vi skulle betänka och vad han ville att vi skulle komma ihåg.

 1. Gör följande i din studiedagbok:

  1. Skriv ner några upplevelser som har lärt dig att om du lyder Herren så blir du välsignad både materiellt och andligt.

  2. Välj ett område i ditt liv där du skulle vilja lyda Guds bud bättre. Skriv ett mål hur du ska förbättra dig inom det området.

Bild
scripture mastery icon
Nyckelskriftställe – Mosiah 2:17

Läs Matteus 22:36–40; 25:40; Mosiah 2:17. Gör en skriftställelista, -kedja eller -grupp genom att koppla samman de här skriftställena med hjälp av tvärhänvisningar. Den här studietekniken klargör innebörden och ger djupare insikt.

Förklara sambandet mellan skriftställena som du just länkade ihop.

Begrunda följande frågor:

 • När har du känt att du tjänade Gud genom att tjäna en annan person?

 • Vad kan du göra konkret för någon i ditt liv som Frälsaren skulle göra om han var här?

 1. När du har arbetat på att lära dig Mosiah 2:17 utantill, skriv det då utantill i din studiedagbok.

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Mormons ordMosiah 2 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: