Seminariet
Studieavsnitt 6: Dag 3; 2 Nephi 9

Studieavsnitt 6: Dag 3

2 Nephi 9

Inledning

Ditt studium av Jakobs predikan som började i 2 Nephi 6–8 fortsätter i 2 Nephi 9. I 2 Nephi 6–8 studerade du Jakobs undervisning om Frälsarens barmhärtighet och hans makt att återlösa Israels hus från deras förlorade och skingrade tillstånd. I kapitel 9 läser du Jakobs vittnesbörd om Frälsarens försonings kraft att befria oss från fallets verkningar – från fysisk och andlig död, från följderna av våra synder. President Joseph Fielding Smith sade att 2 Nephi 9 innehåller ”en av de mest upplysande predikningar som någonsin har hållits över försoningen … Den bör läsas uppmärksamt av var och en som önskar få frälsning” (Answers to Gospel Questions, sammanst. av Joseph Fielding Smith jr, 5 delar [1957–1966], 4:57).

2 Nephi 9:1–9

Jakob undervisar om att fallet medförde fysisk och andlig död för människosläktet

Vad tänker du på när du hör ordet vidunder?

Ordet vidunder syftar vanligtvis på något som är skrämmande och som kan vålla stor skada. Även om vidunder för de flesta är rena fantasifoster så fundera på om det finns något som kan vålla dig bestående skada och därför är verkligt skrämmande. Jakob använde ordet vidunder som symbol för ett skrämmande tillstånd som vi alla står inför i jordelivet. Läs 2 Nephi 9:10 och urskilj två aspekter av vidundret som Jakob beskrev. Fyll därefter i uppställningen nedan.

Hemska vidundret

D

H

”k d

”a d

Det är viktigt att vi förstår att när Jakob talade om ”andens död” så menade han inte bokstavligen att vår ande ska dö utan snarare att vi blir skilda eller avskurna från Guds närhet (se 2 Nephi 9:6). Den här ”skilsmässan” kallas ofta andlig död i skrifterna. Skriv gärna avskuren från Guds närhet i marginalen i dina skrifter bredvid ”andens död” i 2 Nephi 9:10.

Läs 2 Nephi 9:6 och lägg märke till att Jakob börjar med att tala om kroppens död och avslutar med att tala om att bli avskuren från Guds närhet. Utforska den här versen. Vad var det för händelse som vållade människosläktet både fysisk och andlig död?

Läs 2 Nephi 9:7–9 och ta reda på vad Jakob sade skulle hända med vår kropp och vår ande om det inte fanns någon försoning och kroppens och andens död blev ”oändligt bestående”. Innan du börjar läsa är det bra om du förstår vad följande uttryck betyder som Jakob använder i vers 7: Uttrycket ”den första domen som fälldes över människan” (2 Nephi 9:7) syftar på följderna av Adams och Evas fall. Uttrycket förgänglighet syftar på den jordiska kroppen, för den är ofullkomlig och dör så småningom. Uttrycket oförgänglighet syftar på den uppståndna kroppen som lever för evigt.

 1. Pencil Icon
  Gör en lista i din studiedagbok över uttryck som du hittade i 2 Nephi 9:7–9 som beskriver vad som skulle hända med vår kropp och ande om det inte fanns någon försoning.

Christ in Gethsemane

Läs följande ord av äldste D. Todd Christofferson i de tolv apostlarnas kvorum som förklarar vad som skulle hända med oss om det inte vore för Jesu Kristi försoning: ”Om skilsmässan från Gud och vår kroppsliga död var bestående, skulle handlingsfriheten inte ha någon som helst betydelse. Visst skulle det stå oss fritt att välja, men till vilken nytta? Slutresultatet skulle alltid bli detsamma oavsett våra handlingar: död utan hopp om en uppståndelse och utan hopp om en himmel. Oavsett hur goda eller dåliga vi valde att vara så skulle vi alla sluta som ’en djävuls änglar’” (”Moral Agency”, Ensign, juni 2009, s. 50).

 1. Pencil Icon
  Skriv en mening i din studiedagbok och förklara med egna ord vad du tror att äldste Christofferson sade om vårt fallna tillstånd. Skriv också kortfattat varför du tror att Jakob jämförde den fysiska döden och detta att vara skild från Gud med ett ”hemsk[t] vidunder”.

2 Nephi 9:10–27

Jakob undervisar om hur Frälsarens försoning befriar oss från fallets och syndens följder

Gud övergav oss inte så att vi måste drabbas i fullt omfång av ”detta vidunder, död och helvete” med allt vad det innebär. Läs 2 Nephi 9:10 och markera vad Gud har berett för oss.

Läs följande analogi av president Joseph Fielding Smith som belyser vårt behov av en Frälsare:

”En man som går på vägen råkar falla ned i en grop som är så djup och mörk att han inte kan klättra upp till ytan och återfå sin frihet. Hur skall han kunna rädda sig ur sitt predikament? Inte genom något han själv kan göra, för det finns inget sätt för honom att ta sig upp ur gropen. Han ropar på hjälp, och en vänlig själ som hör hans rop skyndar till undsättning. Han sänker ned en stege och ger därigenom mannen möjlighet att klättra upp till jordytan igen.

Det var exakt ett sådant tillstånd Adam försatte sig själv och sin avkomma i när han åt av den förbjudna frukten. Eftersom alla var tillsammans i gropen, kunde inte någon nå upp till ytan och hjälpa de andra. Gropen utgjordes av fördrivningen från Herrens närhet och den timliga döden, kroppens upplösning. Och eftersom alla var underkastade döden kunde ingen erbjuda en möjlighet att undkomma.

I sin oändliga nåd hörde Faderns sina barns rop. Han sände därför sin enfödde Son som inte var underkastad död eller synd, för att ge dem möjlighet att undkomma. Han gjorde det genom sin obegränsade försoning och det eviga evangeliet” (Frälsningens lära, sammanst. av Bruce R. McConkie, 3 delar [1954–56], 1:99).

En stor del av Jakobs budskap i kapitel 9 fokuserar på den väg som Herren beredde så att vi kan fly ur den fysiska och andliga dödens grepp. Vi försäkras om att vi kan bli befriade.

 1. Pencil Icon
  Utforska 2 Nephi 9:5, 19–21 och besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad gick Frälsaren igenom enligt 2 Nephi 9:5, 21 så att vi kan befrias från död och helvete?

  2. Vem led Frälsaren för enligt 2 Nephi 9:21?

Tänk på hur många som ”tillhör Adams släkt” (2 Nephi 9:21). I hans släkt ingår alla som har levt, som lever nu och som kommer att leva på jorden – du också. Skriv gärna ditt namn bredvid 2 Nephi 9:21 så att du kommer ihåg att Frälsarens offer var för dig.

Crucifixion, The

Jakob undervisade om att Frälsarens lidande hjälper oss att undfly det hemska vidundret – fysisk död och att vara avskurna från Guds närhet för evigt. Läs 2 Nephi 9:22 och urskilj ett uttryck som säger att vi kan övervinna kroppens död och ett uttryck som visar att vi kommer att vara i Guds närhet igen. Avsluta därefter nedanstående meningar:

Vår kropp dör på grund av fallet, men tack vare Kristi lidande ska vår kropp .

Vi är avskurna från Guds närhet på grund av fallet, men tack vare Kristi lidande ska vi alla återigen stå .

Av Jakobs undervisning får vi lärosatsen: Jesu Kristi försoning befriar hela människosläktet från den kroppsliga och andliga död som fallet förde med sig.

Jakob undervisade också om att Frälsarens lidande kan befria oss från den andliga död som vållats av våra egna synder. Läs 2 Nephi 9:27 och ta reda på hur Jakob beskrev deras tillstånd som överträder eller syndar. Läs 2 Nephi 9:15–16 och markera den andliga ångest eller de andliga kval som vi drar på oss om vi syndar och inte omvänder oss.

Lägg också märke till uttrycket ”de skall gå bort” i 2 Nephi 9:16. På grund av försoningen ska alla människor återvända till Guds närhet för att bli dömda. Men om vi inte har omvänt oss från våra synder kommer vi återigen att skiljas från Guds närhet. Även om befrielse från fallet är en gåva till hela mänskligheten så beror vår befrielse från följderna av våra synder till en del på våra önskningar och handlingar. Läs 2 Nephi 9:21, 23–24. Vad kan vi tack vare försoningen göra för att befrias från de eviga följderna av våra synder?

När du har läst Jakobs ord avslutar du följande princip: Genom Jesu Kristi försoning kan vi övervinna följderna av våra synder om vi.

Tänk ett ögonblick på vad du kan göra för att i högre grad känna den renande kraften i Frälsarens försoning. Finns det saker som Herren vill att du ska omvända dig från? Begrunda hur du kan omvända dig från de här sakerna. Hur kan du bli bättre på att hörsamma hans röst?

 1. Pencil Icon
  Skriv ett kort stycke i din studiedagbok om dina känslor inför Frälsarens försoningsoffer för dig.

 2. Pencil Icon
  Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 2 Nephi 9 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: