Seminariet
Studieavsnitt 21: Dag 3; Alma 53, 56–58


Studieavsnitt 21: Dag 3

Alma 53; 56–58

Inledning

Helaman och överbefälhavare Moroni stred mot lamaniterna i olika delar av landet. Helaman skrev ett brev till Moroni och berättade om sina härars strider med lamaniterna och hur belåten han var med sina 2 060 unga krigare som hade en sådan stark tro. Tack vare deras tro och mod hade Herren hjälpt dem att segra i strider och välsignat dem med tillförsikt och hopp i deras prövningar.

Alma 53; 56

Antipus och Helamans härar besegrar lamaniternas största här

Överbefälhavare Moroni och Helaman stred mot lamaniterna i olika delar av landet. I Helamans här ingick 2 000 av Ammons folks unga söner. Föräldrarna till dessa unga män hade slutit förbund att aldrig gripa till vapen igen mot sina fiender, men deras söner hade inte ingått det förbundet, så de kunde hjälpa nephiternas härar (se Alma 53:10–18).

 1. Rita och skriv följande i din studiedagbok. Läs Alma 53:18–21 och leta efter uttryck som beskriver de egenskaper som de 2 000 unga männen hade utvecklat innan de blev soldater. Skriv uttrycken under rubriken ”Egenskaper utvecklade före striden”. Markera dem gärna i dina skrifter.

Bild

Antipus, en militär ledare, och hans här var underlägsna i antal när de försvarade sin del av landet mot den lamanitiska fienden. Antipus gladde sig när Helaman kom med de 2 000 unga krigarna för att hjälpa honom (se Alma 56:9–10).

I sin första strid med fienden lockade de 2 000 unga krigarna bort lamaniternas största här, och Antipus befallde sin här att följa efter den och anfalla lamaniterna bakifrån. Antipus här hann upp lamaniternas här, som gjorde halt och börja kämpa mot Antipus män. De unga krigarna, som hade fortsatt framåt, märkte att lamaniterna hade slutat förfölja dem. De visste inte om lamaniterna hade stannat för att locka dem i en fälla så att de kunde döda dem eller om de hade stannat för att Antipus här hade fallit dem i ryggen. Helaman visste därför inte om de skulle vända tillbaka och angripa lamaniterna. (Se Alma 56:29–43.)

Läs Alma 56:43–48 och leta efter uttryck som beskriver egenskaper som dessa unga män visade under ett kritiskt skede i striden. Skriv egenskaperna i din studiedagbok under rubriken ”Egenskaper visade under striden”. Markera gärna de här uttrycken i dina skrifter.

Studera Alma 56:49, 54–56 för att få veta vad som hände när de 2 000 unga krigarna återvände för att strida mot lamaniterna. Var uppmärksam på uttryck som illustrerar följande sanning: När vi handlar i tro kan vi få styrka av Gud.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Om du utvecklade de egenskaper som de unga krigarna hade, hur kunde det hjälpa dig att handla i tro i svåra situationer?

  2. Skildra ett tillfälle när du (eller någon du känner) handlade i tro och fick styrka av Gud att bemästra en svår situation.

Alma 57

Helamans här återtar städerna Antiparah och Cumeni

Bild

Helaman och hans här lyckades återta städerna Antiparah och Cumeni från lamaniterna. Under den här tiden fick Helaman förstärkningar. Tusentals krigare från Zarahemlas land anslöt sig till hären tillsammans med ytterligare 60 av Ammons folks söner (se Alma 57:1–12).

Kort efter att Helamans här hade intagit staden Cumeni, gick lamaniterna till angrepp på nytt. Helamans här stod inför en svår strid, där de 2 060 unga krigarna blev en betydande förstärkning för hären. Läs Alma 57:19–21 för att få veta egenskaper som de unga krigarna visade i det här slaget. Du kan lägga till de här egenskaperna till listan ”Egenskaper visade under striden” i din studiedagbok och markera dem i dina skrifter.

 1. En utmärkande egenskap hos de unga krigarna var att de lydde ”noggrant” (Alma 57:21). Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad tror du det innebär att lyda en befallning ”noggrant”?

  2. Hur tror du att det här att de lydde sin befälhavare ”noggrant” hjälpte de unga krigarna att vinna seger?

  3. Att hålla Herrens bud ”noggrant”, hur hjälper det dig i de andliga strider du har i livet?

Du kan skriva följande princip i dina skrifter eller i din studiedagbok: När vi lyder Herren noggrant, stärker han oss i de strider vi har livet. Läs följande ord av äldste Russell M. Nelson i de tolv apostlarnas kvorum där han förklarar varför det är så viktigt att hålla Herrens bud ”noggrant”:

”[Du] kommer att träffa personer som väljer vilka bud de ska hålla och ignorerar andra, som de väljer att bryta mot. Jag kallar det här kafeteriasynen på lydnad. Att välja och vraka fungerar inte. Det leder till olycka. För att förbereda sig för att möta Gud håller man alla hans bud. Det krävs tro för att lyda dem, och genom att man håller hans bud stärks den tron.

Lydnad ger Guds välsignelser möjlighet att flöda obehindrat. Han välsignar sina lydiga barn med frihet från slaveri och elände. Och han välsignar dem med mer ljus …

 Lydnad mot Guds bud ger både fysiskt och andligt beskydd” (”Se framtiden an med tro”, Liahona, maj 2011, s. 34–35).

Läs Alma 57:25–27 och ta reda på några skäl till att Herren visade sin makt och beskyddade de unga krigarna. Vad gör störst intryck på dig i de här verserna i fråga om de unga krigarna?

Även om vi är rättfärdiga så skyddar Gud oss inte alltid mot svårigheter. Även om de unga krigarna bevarades från döden var de alla sårade (se Alma 57:25), och många andra rättfärdiga nephiter blev dödade (se Alma 57:26). Men Gud kommer alltid att stärka oss i svåra tider och välsigna oss med det vi behöver. Till slut kommer han också ge eviga välsignelser till alla som håller hans bud.

Alma 58

Nephitiska härar väntar på förnödenheter och återerövrar sedan staden Manti

Bild

Förutom striderna som Helamans här utkämpade med lamaniterna hade de också andra svårigheter att kämpa med. Krigsområdet låg ett stycke från Zarahemla, som var säte för nephiternas regering. Helamans här hade segrat i några mycket hårda strider, men regeringen sände inte de förnödenheter och förstärkningar som de behövde. De visste inte varför regeringen inte stödde dem. (Se Alma 58:7–9.)

 1. Läs Alma 58:10–12 och besvara följande frågor:

  1. Vad gjorde nephiterna i den här svåra situationen?

  2. Hur besvarade Herren deras vädjanden och böner?

  3. Hur hjälptes Helaman och hans här enligt Alma 58:12 av förvissningen som Herren ingav dem?

Skriv följande princip i dina skrifter eller i din studiedagbok: Om vi vänder oss till Gud i svåra tider, kan han inge oss förvissning som stärker vår tro och ger oss hopp.

Trots att Helamans här var försvagad lyckades han och hans män erövra staden Manti (se Alma 58:13–41). Helaman gav Herren äran av varje framgång som hans här hade (se Alma 58:37).

Han fortsatte att förundra sig över de unga krigarnas framgångar. Studera Alma 58:39–40 och leta efter ord och uttryck som visar på vilka sätt de unga krigarna var tappra under svåra omständigheter. Du kan markera de här orden eller uttrycken i dina skrifter.

 1. Skriv i din studiedagbok om ett tillfälle när du vände dig till Gud för att få hjälp i en svår situation och kände hans stöd.

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 53; 56–58 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: