Seminariet
Studieavsnitt 1: Dag 2; Frälsningsplanen


Studieavsnitt 1: Dag 2

Frälsningsplanen

Inledning

Vår himmelske Fader har gett sina barn en plan avsedd att leda oss alla till evig lycka och upphöjelse. Det centrala i hans plan är Jesu Kristi försoning. Försoningen övervinner fallets följder och gör det möjligt för oss att omvända oss och bli renade från våra synder så att vi kan ha glädje här i livet och i evigheten.

Bild
Kristusstaty

Den här lektionen ger dig en kort överblick av vår himmelske Faders frälsningsplan. Den hjälper dig inse att de sanningar i evangeliet som du kommer lära dig i år relaterar till varandra och till syftet med ditt jordeliv. När du får djupare insikt i frälsningsplanen, får du större tro på vår himmelske Fader och hans son Jesus Kristus och större förmåga att fullgöra din del av planen. Frälsningsplanen är ”fullheten av Jesu Kristi evangelium, ägnat att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. Den innefattar skapelsen, fallet och försoningen tillsammans med alla gudagivna lagar, förrättningar och lärosatser. Denna plan gör det möjligt för alla människor att bli upphöjda och i evighet leva hos Gud.” (Handledning för skriftstudier, ”Återlösningsplanen”, scriptures.lds.org.)

Planen hjälper oss förstå syftet med vårt jordeliv

Vår himmelske Faders frälsningsplan besvarar många frågor som de flesta människor funderat över vid något tillfället. Har du själv funderat över frågor som: ”Var kommer jag ifrån?” ”Varför är jag här?” ”Vart kommer jag efter det här livet?”

Innan vi föddes till jorden bodde vi hos vår himmelske Fader som hans andebarn. Vi är bokstavligen hans barn, och han älskar oss. Hans frälsningsplan är vägen som gör det möjligt för oss att bli lika honom och få alla hans välsignelser. Vi förstod och antog den planen innan vi kom till jorden.

Mormons bok spelar en central roll i vår förståelse av frälsningsplanen. Profeterna i Mormons bok använder flera olika uttryck när de talar om planen.

 1. Läs skriftställena nedan och hitta ett namn på vår himmelske Faders plan i varje vers. Skriv namnet i din studiedagbok bredvid skriftställehänvisningen. Namnet i det första skriftstället har redan angetts.

  1. 2 Nephi 9:6 ”Den store Skaparens barmhärtiga plan”

  2. 2 Nephi 11:5

  3. Alma 12:25

  4. Alma 24:14

  5. Alma 42:8

  6. Alma 42:15

Ord som barmhärtig, befrielse, frälsning, lycksalighet och återlösning betonar läran att vår himmelske Faders plan är avsedd att åstadkomma hans barns eviga frälsning och lycka.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Det här att du vet att vår himmelske Fader har en plan för din lycka och upphöjelse, vad gör det för skillnad i ditt liv?

Den roll som handlingsfriheten och Adams och Evas fall har i frälsningsplanen

Adam och Eva var de första av vår himmelske Faders barn som kom till den här jorden. Han satte dem i Edens lustgård och gav dem deras handlingsfrihet – ”förmåga[n] och förmån[en] … att välja och handla av sig själva” (Handledning för skriftstudier, ”Handlingsfrihet”, scriptures.lds.org). Han befallde dem att inte äta av frukten från kunskapens träd på gott och ont. Om de lydde det budet fick de stanna kvar i lustgården, men de kunde inte få den utveckling som kommer av att uppleva motsatser under jordelivet. De kunde inte känna glädje eftersom de inte kunde uppleva sorg och smärta.

Läs 2 Nephi 2:17–20 och ta reda på vad som hände med Adam och Eva efter att de valde att inte lyda Guds befallning. Skriv på de tomma raderna nedan vad Adam och Eva valde att göra och två följder av det valet – det kallas vanligtvis ”fallet” – för deras del.

Läs 2 Nephi 2:22–26 och ta reda på fler följder av Adams och Evas val. Markera i dina skrifter ytterligare sanningar du lär dig om fallets följder.

 1. Avsluta följande stycke i din studiedagbok genom att beskriva följder av Adams och Evas fall för din del. Ta med sådant som rör val, handlingsfrihet, jordiska kroppar, död, barn och synd.

  ”På grund av Adams och Evas överträdelse befinner också jag mig i ett fallet tillstånd och …”

Den roll som Jesu Kristi försoning har i frälsningsplanen

Bild
resurrected Christ at tomb

Synd och död skiljer oss från vår himmelske Faders närhet. Utan gudomlig hjälp kan vi inte återvända dit. Vi måste förstå den roll som Jesus Kristus och hans försoning har i frälsningsplanen så att vi tror på honom och följer vår himmelske Faders plan. Studera Mosiah 3:17–19 och leta efter uttryck som beskriver hur Jesu Kristi försoning övervinner fallets följder och hjälper oss att uppnå lycka och återvända till vår himmelske Fader. Sammanfatta de här verserna med egna ord.

En princip vi lär oss är: Jesus Kristus är centralgestalten i frälsningsplanen och det är hans försoning som får planen att fungera för alla Guds barn.

 1. Läs följande skriftställen: 2 Nephi 2:8; Mosiah 3:7–11; 16:4–8; Alma 34:9, 15–16; Mormon 9:13–14. Skriv ett stycke i din studiedagbok som förklarar vad de här verserna lär om den centrala roll som Jesu Kristi försoning har i frälsningsplanen. Stryk gärna under uttryck som känns viktiga för dig.

Vårt ansvar i frälsningsplanen

Vår himmelske Fader har gett oss en fullkomlig plan för hur vi kan få evigt liv och upphöjelse med honom och våra nära och kära. Jesus Kristus har fullgjort sin uppgift i planen och övervunnit död och gjort det möjligt för oss att övervinna synd och återvända till vår himmelske Fader och bo hos honom. Men det här befriar oss inte från vårt eget ansvar i planen.

 1. Skriv följande i din studiedagbok: Några av mina ansvar i frälsningsplanen: och gör sedan en lista över vad vart och ett av följande skriftställen lär om vårt personliga ansvar att öppna vårt liv för försoningens kraft och till fullo ta del av frälsningsplanens välsignelser:

  1. 2 Nephi 2:25–27

  2. Mosiah 3:12–13

  3. Alma 12:24–25, 32–34

  4. 3 Nephi 27:13–14, 20–22, 27

Dessa skriftställen kan hjälpa oss inse att när vi väljer att leva efter Jesus Kristi evangelium och följa Guds plan, då förbereder vi oss för att få evigt liv genom Frälsarens försoning.

 1. Anta att du fick i uppgift att hålla tal i kyrkan om frälsningsplanen. Ta hjälp av det du lärt dig i skriftställena ovan och skriv i din studiedagbok vad du skulle säga om vårt personliga ansvar i vår himmelske Faders plan.

Begrunda vad du skulle kunna göra för att bättre fullgöra ditt ansvar i vår himmelske Faders plan och öppna ditt liv för Frälsarens kraft. Fundera på att berätta för en av dina föräldrar, för en bror eller syster eller nära vän om dina tankar.

Frälsningsplanen ger svar och ledning

Insikt i frälsningsplanen kan hjälpa dig när du ska fatta beslut och hitta svar på frågor som du eller andra kanske står inför.

 1. Besvara en av frågorna nedan i din studiedagbok genom att berätta hur insikt i frälsningsplanen kan ge ledning och svar:

  1. Hur påverkas din självkänsla av att du vet att du är en Guds son eller dotter?

  2. Vad skulle du säga till någon som sade: ”Det här är mitt liv och jag gör vad jag vill med det?”

  3. Hur kan insikt i frälsningsplanen hjälpa någon att övervinna uppfattningen att livet är till för att ha skoj och tillfredsställa våra begär?

  4. Hur skulle du kunna använda din kunskap om frälsningsplanen och hjälpa någon som har prövningar och tror att det är därför att Gud inte älskar honom eller henne?

Insikt i frälsningsplanen kan hjälpa dig att hålla Guds bud eftersom den förklarar varför vi bör hålla dem (se Alma 12:32).

 1. Läs 2 Nephi 2:25 och sammanfatta syftet med frälsningsplanen med hjälp av följande fråga, som du besvarar i din studiedagbok: På vad sätt har frälsningsplanen skänkt dig och din familj glädje?

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat lektionen ”Frälsningsplanen” och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: