Seminariet
Studieavsnitt 32: Dag 3; Moroni 10:1–7, 27–29


Studieavsnitt 32: Dag 3

Moroni 10:1–7, 27–29

Inledning

Moroni uppmanade lamaniterna och alla andra som skulle läsa hans vittnesbörd att själva ta reda på om hans ord var sanna genom att fråga Gud. Han lärde att vi kan få ett vittnesbörd om Mormons bok och Jesus Kristus genom den Helige Andens kraft. Moroni förkunnade djärvt att han skulle möta oss inför Guds skrank, där Gud själv skulle bekräfta sanningen i hans ord.

Moroni 10:1–7

Moroni uppmanar oss att få ett vittnesbörd om Mormons bok och Jesus Kristus

Titta på den inledande lektionen om Mormons bok i studieavsnitt 1 i den här vägledningen. Kommer du ihåg varför det finns en slutsten i en valvbåge och hur man kan jämföra Mormons bok med en slutsten? Slå upp inledningen till Mormons bok (den finns i början av boken) och läs profeten Joseph Smiths ord i sjätte stycket.

Bild

Profeten Joseph Smith beskrev Mormons bok som ”vår religions slutsten” och med det menade han att vårt vittnesbörd om alla sanningar i det återställda evangeliet hålls uppe och stärks av vårt vittnesbörd om Mormons bok. Läs sista stycket i inledningen till Mormons bok och sök efter sanningar som en person kan lära känna genom att få ett vittnesbörd om Mormons bok. På samma sätt som en valvbåge hålls samman av en slutsten, hur hålls ditt vittnesbörd samman och stärks av Mormons bok?

Omkring 1 400 år innan profeten Joseph Smith fick guldplåtarna avslutade Moroni sin fars uppteckning med att rikta en uppmaning till dem som skulle få Mormons bok i de sista dagarna (se Moroni 10:1–2). Moroni använde ordet uppmana åtta gånger i det sista kapitlet i Mormons bok. Han uppmanade alla som får Mormons bok att söka få ett vittnesbörd om att det är en gudomlig och sann bok.

Läs Moroni 10:3–4 och leta rätt på det som Moroni sade att vi bör göra för att få ett vittnesbörd om Mormons bok. Markera det gärna i dina skrifter. Studera följande information om varje sak som Moroni sade att vi borde göra:

”Läs dessa uppteckningar”

Fösta steget mot att få ett vittnesbörd om att Mormons bok är sann är att läsa den. Äldste Tad R. Callister presidentskapet för de sjuttios kvorum återgav hur en ung kvinna drog nytta av att läsa hela Mormons bok:

”En fjortonårig flicka … sade att hon hade diskuterat religion med en av sina skolkamrater. Hennes kamrat frågade henne: ’Vilken kyrka tillhör du?’

Hon svarade: ’Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, eller mormonerna.’

Hennes kamrat sade: ’Jag känner till den kyrkan och jag vet att den inte är sann.’

’Hur vet du det?’ frågade hon.

’Därför att jag har undersökt den’, sade hennes kamrat.

’Har du läst Mormons bok?’

’Nej’, var svaret. ’Det har jag inte.’

Då sade den här fina unga flickan: ’Då har du inte undersökt min kyrka, för jag har läst varenda sida i Mormons bok och jag vet att den är sann’” (”Mormons bok – en bok från Gud”, Liahona, nov. 2011, s. 76).

Varför tror du att man måste läsa Mormons bok innan man kan få ett vittnesbörd om att den är sann?

”[Kom] ihåg hur barmhärtig Herren har varit”

Nästa steg är att ”komma ihåg hur barmhärtig Herren har varit”. När vi kommer ihåg hur Herren har visat barmhärtighet mot oss kan det mjuka upp vårt hjärta och göra oss mottagliga för den Helige Anden. Begrunda stunder när du har känt Herrens barmhärtighet i ditt liv.

I början av Mormons bok förkunnade Nephi att han genom det han skrev skulle visa oss Herrens ömma barmhärtighet (se 1 Nephi 1:20). I slutet av Mormons bok ber Moroni oss att komma ihåg när Herren visade oss barmhärtighet (se Moroni 10:3). Tvärhänvisa gärna 1 Nephi 1:20 med Moroni 10:3.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad har du sett för bevis på Herrens barmhärtighet i ditt liv?

  2. Hur tror du att detta att komma ihåg Herrens barmhärtighet kan hjälpa någon att få ett vittnesbörd om Mormons bok?

När vi kommer ihåg hur barmhärtig Herren har varit mot andra och oss hjälper det oss att begrunda budskapet som Mormons bok har till oss.

”Begrunda det i era hjärtan”

Nästa steg som Moroni undervisade om är att ”begrunda det i era hjärtan”. Äldste Marvin J. Ashton i de tolv apostlarnas kvorum förklarade hur begrundan kan leda till att vi kan ta emot den Helige Anden i vårt liv:

”När jag studerar skrifterna, slås jag av ordet begrunda som så ofta används i Mormons bok. I ordboken står det att ordet begrunda betyder att överväga, tänka igenom grundligt, meditera … Moroni använder samma uttryck när han avslutar sina uppteckningar [se Moroni 10:3].

Genom att begrunda ger vi Anden ett tillfälle att påverka och vägleda. Begrundan är en viktig länk mellan hjärtat och sinnet. När vi läser i skrifterna påverkas vårt hjärta och sinne. Om vi använder gåvan att begrunda, kan vi ta dessa eviga sanningar och förstå hur vi kan tillämpa dem i vardagslivet …

Begrundan är en fortlöpande sinnets verksamhet. Det är en stor gåva för dem som har lärt sig att använda den. Vi får insikt och finner praktisk tillämpning om vi använder gåvan att begrunda” (se ”Gåvorna är många”, Nordstjärnan, jan. 1988, s. 17).

 1. Besvara en av eller båda dessa frågor i din studiedagbok:

  1. Hur har begrundan under dina studier av Mormons bok hjälpt dig känna den Helige Anden?

  2. Vad kan du göra för att begrunda oftare och mer verksamt när du studerar skrifterna?

Bild

”Fråga med ett uppriktigt hjärta, med ärligt uppsåt och med tro på Kristus”

När någon ”ber uppriktigt och med verkligt uppsåt” innebär det att ”de har för avsikt att handla enligt det svar de får från Gud” (se Predika mitt evangelium [2004], s. 111).

En man som hette Rodolfo Armando Pérez Bonilla lärde sig om vikten av att be med ärligt uppsåt. Han döptes vid nio års ålder, men hans familj var inte aktiv i kyrkan. När han blev tonåring började han fundera över evangeliet och upplevde följande:

”Då och då bad jag om att få veta vad som var rätt, men det var mera i form av en flyktig tanke än en uppriktig fråga. Så en kväll bestämde jag mig för att be med ’ärligt uppsåt’.

Jag sade till min himmelske Fader att jag ville lära känna honom och bli del av hans sanna kyrka. Jag lovade: ’Om du låter mig få veta om Joseph Smith är en riktig profet och om Mormons bok är sann ska jag göra vad du än ber mig göra. Om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är den sanna kyrkan, ska jag följa den och aldrig överge den.’

Jag fick inte vara med om någon uppseendeväckande manifestation, men jag kände frid och gick till sängs. Flera timmar senare vaknade jag med en tydlig tanke: ’Joseph Smith är en sann profet och Mormons bok är sann.’ Tanken åtföljdes av en obeskrivlig frid. Jag somnade om bara för att vakna senare med exakt samma tanke och känsla.

Sedan den gången har jag aldrig tvivlat på att Joseph Smith är en sann profet. Jag vet att detta är Frälsarens verk och att vår himmelske Fader besvarar våra ärliga böner” (”Hur jag vet”, Liahona, okt. 2011, s. 64).

 1. Tänk på hur gärna du vill få ett starkt vittnesbörd om att Mormons bok är sann. Skriv i din studiedagbok några saker som du redan har gjort för att få ett vittnesbörd om Mormons bok. Skriv sedan ner vad du behöver göra för att stärka ditt vittnesbörd om Mormons bok.

Bild

Gå igenom Moroni 10:4 och hitta det som Gud enligt Moronis vittnesbörd ska göra för dem som läser, kommer ihåg, begrundar och ber. Markera gärna det här löftet i dina skrifter. (Moroni 10:4–5 är ett nyckelskriftställe.)

Läs Moroni 10:5–7 och var uppmärksam på vad mer Moroni lovade att vi kan få veta genom den Helige Anden.

En av de principer vi lär oss av Moroni 10:3–7 är: Om vi frågar i tro kan vi få ett vittnesbörd om Mormons bok och Jesus Kristus genom den Helige Anden. Skriv gärna det här i dina skrifter bredvid de här verserna.

 1. Gör följande i din studiedagbok:

  1. Skriv ner hur ditt vittnesbörd om Mormons bok och sanningarna den lär ut har stärkts eller skapats av att du har läst, kommit ihåg, begrundat och bett i år.

  2. Fundera över när du kände den Helige Anden vittna för dig om att Mormons bok är sann eller om en annan sanning i evangeliet. Det är viktigt att komma ihåg att uppenbarelser ofta inte kommer på ett spektakulärt sätt. Oftast känns det som en stilla men tydlig maning från den Helige Anden, som en varm och fridfull känsla eller en förvissning om sanningen. Anden kan också vittna om evangeliets sanningar rad för rad och hjälpa oss förstå sanningar allt eftersom. Skriv om ett tillfälle när du kände den Helige Andens bekräftande vittnesbörd.

Moroni 10:27–29

Moroni vittnar om att han ska möta oss vid Guds domarskrank

Läs Moroni 10:27–29 och fundera över hur verserna lär ut följande princip: De som har fått Mormons bok kommer att stå till svars inför Gud för hur de tog emot och använde den. Föreställ dig att du fick möjlighet att möta Moroni vid Guds skrank. Vad skulle du säga till honom om Mormons bok och hur den har påverkat ditt liv?

Bild
Nyckelskriftställe – Moroni 10:4–5

Om du lär dig Moroni 10:4–5 utantill kan det hjälpa dig att berätta för andra om budskapet i Mormons bok. Ta dig gärna tid till att lära dig det utantill. Ett sätt att göra det är att läsa det högt flera gånger. Skriv sedan ner det ord för ord tre gånger på ett papper eller i din studiedagbok. När du har gjort det provar du att läsa upp verserna utantill.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Moroni 10:1–7, 27–29 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: