Seminariet
Studieavsnitt 2: Dag 4; 1 Nephi 5–6; 9


Studieavsnitt 2: Dag 4

1 Nephi 5–6; 9

Inledning

Profeten Lehis hustru Sariah var orolig för att hennes söner inte skulle återvända från Jerusalem. Lehi tröstade henne genom att ge uttryck åt sin tro på Herren. När hennes söner återvände i säkerhet med mässingsplåtarna fick Sariah ett starkare vittnesbörd om att Gud vägledde och bevarade hennes familj. När Lehi utforskade mässingsplåtarna ”fylldes han av Anden och började profetera om sina avkomlingar” (1 Nephi 5:17). När du studerar den här lektionen tänk då på dina personliga skriftstudier och vad du kan göra för att få den kraft som utforskning av Guds ord ger.

1 Nephi 5:1–9

Lehis söner återvänder i säkerhet till sin familj i vildmarken

Det tog förmodligen flera veckor för Nephi och hans bröder att färdas till Jerusalem och sedan tillbaka. Tänk på när någon i din familj eller någon du känner reste hemifrån och skulle vara borta under lång tid – som missionär, studerande eller kanske för jobbets räkning. Vad var du orolig för under hans eller hennes långa bortovaro? Vad tror du bekymrar en förälder när ett barn kommer att vara borta länge? Läs 1 Nephi 5:1–3 och ta reda på vad Sariah sade åt Lehi att hon fruktade när det gällde sönerna.

Studera 1 Nephi 5:4–6och leta efter hur Lehi bemötte Sariahs oro.

 1. Upprepa med egna ord i din studiedagbok vad Lehi sade till sin hustru.

Begrunda följande frågor:

 • Vad tycker du är imponerande i den här skildringen av hur Lehi bemötte Sariahs klagande?

 • Hur visar Lehis ord den tro och det mod som Guds uppenbarelser hade gett honom?

Vad hade Lehis vittnesbörd för inverkan på Sariah enligt 1 Nephi 5:6?

Vi kan lära oss två sanningar av den erfarenhet som Lehi och Sariah gjorde: 1) Herren välsignar oss med tillförsikt när vi följer den inspiration han ger oss och 2) vi tröstar och stärker andra när vi ger uttryck åt vår tro på Gud.

 1. Beskriv i din studiedagbok ett tillfälle i ditt liv när Gud gav tröst och tillförsikt i en besvärlig situation, när du bar ditt vittnesbörd för att trösta och stärka någon annan eller när du själv fick tröst och styrka genom någon annans tro.

Läs 1 Nephi 5:7–9 och leta efter hur den här erfarenheten påverkade Sariahs tro.

 • Vad lärde sig Sariah av den här erfarenheten?

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Hur påminner Sariahs vittnesbörd i 1 Nephi 5:8 om Nephis vittnesbörd i 1 Nephi 3:7?

1 Nephi 5:10–22

Lehi utforskar mässingsplåtarna

Nephi och hans bröder hade riskerat livet, offrat sina rikedomar, färdats en lång sträcka och stått under Guds beskydd när de hämtade plåtarna. Om du tillhörde Lehis familj, hur skulle deras ansträngningar ha påverkat din inställning till att läsa det som stod på mässingsplåtarna?

Efter att hans söner hade återvänt i säkerhet började Lehi utforska mässingsplåtarna. Läs 1 Nephi 5:11–14 och stryk under vad mässingsplåtarna innehöll.

Läs 1 Nephi 5:17–20 och leta efter den inverkan som studiet av mässingsplåtarna hade på Lehi. Hur skulle du utifrån de här verserna avsluta följande mening? (Se 1 Nephi 5:17.) När vi utforskar skrifterna kan vi bli

Äldste Robert D. Hales i de tolv apostlarnas kvorum bekräftade den här sanningen:

”När vi vill tala till Gud så ber vi. Och när vi vill att han ska tala till oss, utforskar vi skrifterna, för hans ord uttalas genom hans profeter. Då undervisar han oss när vi lyssnar till den Helige Andens maningar.

Om du inte har hört honom tala till dig på sistone, återvänd då med nya ögon och nya öron till skrifterna. De är vår andliga livlina” (se ”De heliga skrifterna: Guds kraft till vår frälsning”, Liahona, nov. 2006, s. 26–27).

 1. Skriv i din studiedagbok om ett tillfälle när du utforskade skrifterna och kände Herrens ande.

Läs 1 Nephi 5:21–22 och leta efter varför plåtarna var av ”stort värde” för Lehi och hans familj.

Slå upp ”När jag beder och studerar” (Psalmer, nr 161) och lägg märke till de välsignelser som utforskning av skrifterna kan föra med sig. Fundera över din dagliga skriftläsning. Hur skulle du kunna förbättra ditt skriftstudium?

Det är enligt Herrens visdom att vi ska studera skrifterna medan vi färdas genom jordelivet – vår vildmark. Kom ihåg att Lehi och hans familj fick mässingsplåtarna genom tro och offer och att de utan dem inte hade fått de behövliga välsignelserna på färden (1 Nephi 5:22). När du utforskar skrifterna kan du bli fylld av Herrens ande och få kraft och tro att lyda hans befallningar.

1 Nephi 6:1–6

Nephi skriver för att förmå alla att komma till Jesus Kristus

Välj en bok som ni har hemma hos er eller tänk på en bok som du känner till. Vad tror du författaren hade för avsikt med att skriva den boken? Vilken nytta har du av att känna till författarens avsikt när du läser?

Läs 1 Nephi 6:3–6 och stryk under Nephis avsikt med att skriva den här uppteckningen. Uttrycket ”Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud” (vers 4) syftar på Jehova, som är Jesus Kristus. Nephis avsikt delades av alla vars skrifter ingår i Mormons bok. En avsikt med Mormons bok är att förmå alla människor att komma till Jesus Kristus.

 1. Skriv i din studiedagbok hur vetskapen om Nephis avsikt med att föra sin uppteckning påverkar hur du studerar Mormons bok.

Bild
Nephi gör plåtar

1 Nephi 9

Nephi gör två slags plåtar

I 1 Nephi 9 (se också kapitel 6) förklarar Nephi att han blev befalld att göra två slags uppteckningar, som kallas Nephis mindre plåtar och Nephis större plåtar. De mindre plåtarna skulle innehålla hans folks andliga historia – profeternas verksamhet och Herrens uppenbarelser – och de större plåtarna deras världsliga historia (se 1 Nephi 9:2–4). Nephi använde beteckningarna ”dessa plåtar” och ”de andra plåtarna” när han talade om de två slags plåtar som Herren hade befallt honom att göra. Gör en anmärkning i marginalen i dina skrifter och skriv följande (eller någonting liknande) för att hjälpa dig att komma ihåg vilka slags plåtar Nephi syftar på: ”dessa plåtar” = mindre plåtar (andliga); ”de andra plåtarna” = större plåtar (världsliga).

När du studerar Mormons bok kommer du förstå varför Nephi förde två uppteckningar. Nephi blev inspirerad att göra ett sammandrag av sin fars uppteckning (den står i 1 Nephi 1–8) på de mindre plåtarna. Nästan tusen år senare fick Mormon anvisningar av Herren att lägga de mindre plåtarna till guldplåtarna (se Mormons ord 1:7). De två männen visste inte varför de skulle göra det de gjorde (se 1 Nephi 9:5), men de lydde Herrens befallning.

 1. När du läser 1 Nephi 9 i dina skriftstudier begrunda då och skriv i din studiedagbok varför det är viktigt att lyda Herren även när vi inte till fullo förstår hans avsikter.

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 1 Nephi 5–6 och 9 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: