Seminariet
Studieavsnitt 21: Dag 2; Alma 50–52, 54–55


Studieavsnitt 21: Dag 2

Alma 50–52; 54–55

Inledning

Överbefälhavare Moroni fortsatte att hjälpa sitt folk att försvara sig genom att befästa deras städer. Nephiterna lyckades försvara sig mot lamaniterna ända tills uppror och ogudaktighet började försvaga dem. Trots Moronis bemödanden att ena och försvara folket förlorade nephiterna många städer på grund av inbördes stridigheter. Moroni, Teancum och Lehi lyckades så småningom återerövra staden Mulek och besegrade en av lamaniternas största härar. Ammoron, lamaniternas ogudaktige ledare, försökte förhandla med Moroni om en utväxling av fångar, men Moroni befriade de tillfångatagna nephiterna utan blodsutgjutelse. Moroni intog en fast hållning och vägrade att göra eftergifter åt Ammoron och hans anhängare.

Alma 50–51

Nephiterna har framgång när de lyder Herren och är enade

Tänk på ett tillfälle i ditt liv när du försökte övervinna en svårighet, till exempel en frestelse, ett hälsoproblem, ett skolproblem eller ett relationsproblem i familjen eller vänkretsen. Önskade du att du hade haft större andlig styrka vid tillfället fråga?

President Henry B. Eyring i första presidentskapet har sagt: ”Då [syndens] [krafter] omkring oss ökar i intensitet, blir den andliga styrka som en gång räckte, till sist inte nog. Och oavsett vilken tillväxt i andlig styrka vi en gång trodde var möjlig, så kommer en ännu större tillväxt att vara tillgänglig för oss. Både behovet av andlig styrka och möjligheterna att skaffa sig den kommer att öka i en takt som det är farligt för oss att underskatta” (”Always”, Ensign, okt. 1999, s. 9).

Nephiternas förberedelser inför striden lär oss följande sanning: Om vi förbereder oss andligen, kan vi övervinna livets svårigheter.

Alma 50:1–6. Vad gjorde nephiterna för att befästa sina städer? Läs Alma 50:7. Vad gjorde nephiterna mer för att förbereda sig för striden?

Nephiterna byggde befästningar som gav dem styrka i en mycket svår tid. Vi kan följa deras exempel genom att bygga upp vår andliga styrka nu så att vi har den kraft vi behöver i svåra tider. Andlig styrka är något som man bäst bygger upp konsekvent, dagligen. Vi blir andligt starka genom sådant som att studera skrifterna och be regelbundet, gå i kyrkan, verka i våra ämbeten, tacka Gud, tjäna andra och lyssna till och följa kyrkans ledares råd.

 1. Avsluta följande meningar i din studiedagbok:

  1. Jag kan bygga upp större andlig styrka genom att (skriv sådant du kan göra).

  2. Jag ska mer konsekvent (välj något från listan du just skrev) dagligen för att bygga upp min andliga styrka.

Läs Alma 50:19–23 och ta reda hur Herren välsignade nephiter som var trofasta mot honom trots de svåra förhållanden som rådde på den tiden. Skriv gärna följande princip i närheten av de här verserna: Trofasthet mot Gud ger välsignelser även i en orolig värld. Läs Alma 50:21 för att få veta varför nephiterna förlorade de här välsignelserna enligt Mormon.

Medan överbefälhavare Moroni anförde nephiterna i kriget mot lamaniterna blev Pahoran överdomare över nephiterna. Han var rättfärdig och strävade efter att upprätta fred i landet. Men det fanns en grupp nephiter som ville ändra nephiternas lagar så att de skulle styras av en kung i stället för av domare. Folket fick rösta om det och valde att behålla domarstyret. Men ”kungsmännen” accepterade inte folkets vilja och vägrade att strida med de andra nephiterna när lamaniterna anföll. Moroni måste anföra sina härar mot dem och tvinga dem att förena sig med nephiterna. Det här försvagade nephiterna i kriget mot lamaniterna (se Alma 51:1–21).

Läs Alma 51:22–27 och var uppmärksam på bevis för att lamaniterna fick övertaget över nephiterna på grund av striden med kungsmännen. Tänk över följande princip: Söndring och tvister förstör friden.

 1. Läs Alma 50:39–40 och Alma 51:22 och lägg märke till hur flitigt Pahoran och Moroni försökte skapa frid bland folket. Tänk på ett tillfälle i ditt liv när du har upplevt stridigheter i din familj, i skolan, bland dina vänner eller bland andra. Tänk också på någons egenskaper som försöker skapa frid. Skriv i din studiedagbok om egenskaper som en fridstiftare har.

Alma 52

Moroni och Teancum samarbetar för att besegra lamaniterna

Bild

I Alma 51:33–34 dödas Amalickiah av Teancum, en av nephiternas främsta militära ledare. Efter Amalackiahs död övertog hans bror Ammoron befälet över lamaniternas härar. Moroni gav Teancum instruktioner att fortsätta att befästa och beskydda den norra delen av landet Ymnighet och om möjligt återerövra nephitiska städer som intagits av lamaniterna (se Alma 52:1–10). Läs Alma 52:15–17 och ta reda på varför Teancum bestämde sig för att inte anfalla staden Mulek.

Teancum visste att det skulle bli svårt att besegra fienden i sitt fäste. Av det här lär vi oss följande princip: Om vi undviker motståndarens fästen, kan vi bättre undvika och stå emot frestelser.

 1. Vad finns det till exempel för platser som skulle kunna vara den ondes fästen? (Det är platser eller situationer där du kanske blir påverkad att synda om du går dit – till exempel en fest där man dricker alkohol eller ser på olämpliga filmer.) Skriv ner några sådana platser i din studiedagbok. Skriv också varför du tror att du inte ska gå till de platserna.

Det här var en besvärlig tid för nephiterna eftersom lamaniterna hade erövrat många nephitiska städer medan nephiterna bekämpade kungsmännen. Lamaniterna använde de här städerna som fästen, så det var svårt för nephiterna att återerövra dem. Moroni gjorde upp en plan för hur de skulle få lamaniterna att komma ut ur staden Mulek så att nephiterna kunde återta den. Läs Alma 52:21–26 för att få veta vad Moroni och Teancum gjorde.

 1. Skriv i din studiedagbok vad Moroni och Teancum gjorde för att återta staden Mulek (se Alma 52:21–26). Skriv också vad du anser om Moroni som härförare. På vad sätt var han en bra härförare för nephiterna?

Alma 54–55

Moroni vägrar att utväxla fångar med Ammoron och återtar staden Gid

Under krigets gång hade lamaniterna och nephiterna tagit många krigsfångar. Lamaniternas ledare Ammoron skrev ett brev till Moroni och föreslog att man skulle utväxla fångar. Moroni gladde sig åt det förslaget, för det innebar dels att tillfångatagna nephiter kunde återvända hem och dels att hans härar inte längre behövde sörja för de lamanitiska fångarna. (Se Alma 54:1–2.)

Men under brevväxlingens gång visade det sig att Ammoron krävde att nephiterna kapitulerade och lät sig styras av lamaniterna. Ammoron påstod att nephiterna var mördare och att lamaniterna var i sina fulla rätt att bekämpa dem. Han påstod också att det inte finns någon Gud. (Se Alma 54:16–24.)

När Moroni fick det här brevet visste han att Ammoron ljög. Ammoron visste att lamaniterna inte hade någon rättfärdig anledning att bekämpa nephiterna. Moroni sade att han inte ville utväxla fångar och ge lamaniterna mer makt. Han skulle hitta ett sätt att befria de nephitiska fångarna utan utväxling. (Se Alma 55:1–2.)

Läs Alma 55:3–24 för att få veta vad Moroni gjorde för att befria de nephitiska fångarna.

När Moroni vägrade att ge efter för Ammorons krav och hittade ett sätt att befria de nephitiska fångarna, förhindrade han att lamaniterna fick övertaget och gav i stället nephiterna en stor fördel. En sanning vi lär oss av Moronis exempel är: Om vi förtröstar på Herren och lyder honom noggrant så bistår han oss i våra strider.

Alma 55:3–24 är en spännande skildring av en fritagning. Tänk på någon i familjen eller en kamrat som kanske skulle tycka om att höra den här berättelsen. Hitta ett tillfälle att berätta den. Berätta också gärna för honom eller henne om principen i stycket ovan och förklara på vad sätt Moroni är ett exempel på den principen.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 50–52; 54–55 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: