Seminariet
3 Nephi


Inledning till 3 Nephi

Varför studera den här boken?

När du studerar 3 Nephi läser du vad Frälsaren sade och gjorde under de tre dagar han vistades bland nephiterna. Ledare i kyrkan har kallat 3 Nephi för Herrens ”femte evangelium” eftersom det i likhet med de fyra evangelierna i Nya testamentet fokuserar på Jesu Kristi egen verksamhet och undervisning (se Gordon B. Hinckley, ”Vår tros hörnstenar”, Nordstjärnan, Rapport från oktoberkonferensen 1984, s. 41). President Ezra Taft Benson sade att ”3 Nephi innehåller några av de mest rörande och starkaste ställena i skrifterna. Den vittnar om Jesus Kristus, hans profeter och frälsningens lära” (”Frälsarens besök i Amerika”, Nordstjärnan, juli 1987, s. 4–5). När du läser om hur Jesus Kristus visade medlidande med ”den ene efter den andre” bland folket (3 Nephi 11:15; 17:21) inser du hans omsorg om dig som individ. Du kan också dra lärdom av hur några förberedde sig att möta Frälsaren medan däremot andra hindrade sig själva från att få stora välsignelser.

Vem skrev den här boken?

Mormon förkortade uppteckningar från Nephis större plåtar och skapade boken 3 Nephi. Boken är uppkallad efter Nephi (Nephis son) vars verksamhet också omspände tiden före och efter Frälsarens besök. Nephi verkade med ”kraft och stor myndighet” (3 Nephi 7:17) under den tid av ogudaktighet som föregick Jesu Kristi besök. Ändå var hans tjänande bara förspelet till Jesu Kristi verksamhet, vars ord och gärningar står i centrum i 3 Nephi. När Mormon förkortade Nephis uppteckning tog han med egna anmärkningar och sitt eget vittnesbörd (se 3 Nephi 5:8–26; 26:6–12; 29–30).

När och var skrevs den?

De ursprungliga uppteckningarna som användes som källor till 3 Nephi skrevs förmodligen mellan 1 och 34 f.Kr. Mormon förkortade de här uppteckningarna någon gång mellan 345 och 385 e.Kr. Mormon skrev inte var han befann sig när han sammanställde boken.