Seminariet
Studieavsnitt 29: Dag 4; Ether 3


Studieavsnitt 29: Dag 4

Ether 3

Inledning

Herren frågade Jareds bror: ”Vad vill du att jag skall göra så att ni kan ha ljus i era farkoster?” (Ether 2:23.) Som svar gick Jareds bror och beredde noga 16 stenar och bad sedan ödmjukt Herren att röra vid dem ”så att de kan lysa i mörkret” (Ether 3:4). Jareds bror hade stark tro och fick därför se hur Frälsarens finger rörde vid stenarna. Herren visade sig sedan för Jareds bror och befallde honom att skriva ner det han hade sett och hört.

Ether 3:1–20

Herren rör vid stenar för att jarediterna ska ha ljus i sina båtar och han visar sig för Jareds bror

Vad ber du eller andra ungdomar innerligt om? Välj en sådan sak och skriv den här:

När du studerar om Jareds brors exempel i Ether 3, sök då efter insikter som kan hjälpa dig eller en vän att få hjälp av Herren.

Tänk på Jareds brors bön till Herren om ljus till båtarna och hur Herren svarade honom. Gå igenom Ether 2:22–3:1. Skriv sedan en rubrik för var och en av följande bilder som beskriver vad Jareds bror gjorde för att göra sin del i att lösa problemet med att det inte fanns något ljus.

 1. Skriv i din studiedagbok det som gjorde intryck på dig i redogörelsen över det som Jareds bror gjorde för att lösa problemet med att det inte fanns något ljus i båtarna. Jareds bror ansträngde sig verkligen, men skulle hans smälta stenar ha gett ljus om Herren inte hade hjälpt till?

Läs Ether 3:2–5 och gör sedan följande:

 • Hitta eller markera uttryck som visar att Jareds bror var ödmjuk och insåg att han var beroende av Gud. Tänk på att uttrycket ”vi till vår natur [har] blivit ständigt onda” syftar på vårt syndiga tillstånd här på jorden. På grund av Adams fall är vi fysiskt skilda från Gud. Vi har också en tendens att synda. Utan gudomlig hjälp kan vi aldrig återvända och bo i Guds närhet.

 • Ta reda på vad Jareds bror bad Herren att göra.

 • Hitta eller markera när Jareds bror vittnade om sin kunskap om Gud.

Bild
Jareds bror ser Herrens finger
 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad ser du för bevis i Ether 3:1–5 på att Jareds bror trodde att Herren kunde hjälpa honom att lösa problemet?

  2. Hur kan hans exempel hjälpa dig inse att du är beroende av Herren när du ber honom om hjälp?

Läs följande ord av äldste Jeffrey R Holland i de tolv apostlarnas kvorum, vilket betonar den tro som Jareds bror visade: ”Utan tvivel känner Gud, och även läsaren, att det finns något mycket påfallande i den här mannens barnsligt oskuldsfulla och glödande tro. ’Se, o Herre, du kan göra detta’ [Ether 3:5]. De finns nog ingen kraftfullare enskild trosyttring i skrifterna än den här mannens ord … Hur osäker profeten än är på sin egen förmåga, finns det ingen osäkerhet hos honom när det gäller Guds makt” (”Rending the Veil of Unbelief”, i Nurturing Faith through the Book of Mormon: The 24th Annual Sidney B. Sperry Symposium [1995], s. 12).

Läs Ether 3:6 och föreställ dig hur det skulle ha varit om det hade hänt dig.

Läs Ether 3:9 och ta reda på varför Herren ville röra vid stenarna och hur det var möjligt för Jareds bror att se Herrens finger.

Avsluta följande uttalande om en princip enligt det du lärt dig än så länge i Ether 3: När vi åkallar Herren ödmjukt, välsignar han oss enligt vår och sin vilja.

 1. Besvara en av eller båda följande frågor i din studiedagbok:

  1. Gå tillbaka till det som du skrev i början av lektionen om vad du eller andra ungdomar ber om. Hur kan någon visa tro på Herren när han eller hon söker Herrens hjälp och vägledning i den situationen?

  2. Var har du själv upplevt som gör att du vet att om vi ödmjukt åkallar Herren så svarar han oss enligt vår tro och hans vilja?

Begrunda och utvärdera hur mycket du litar på Herren. Läs Ether 3:9–12 och sök efter och markera tecken på den tro som Jareds bror hade på Herren.

Gå igenom Ether 3:11 och fundera på om du har så stark tro på Herren att du kan lova att tro på och göra det han uppenbarar för dig redan innan han uppenbarar det.

Läs följande ord av äldste Jeffrey R Holland och stryk under det vi måste göra för att utöva samma starka tro som Jareds bror: ”Förberedande tro bildas av erfarenheter i det förflutna – av det kända, vilket utgör en grund för tro. Men återlösande tro måste ofta utövas i fråga om framtida upplevelser – det okända, vilket ger möjlighet till underverk … Men underverket och kunskapen föregås av det slags tro som Jareds bror hade. Han var tvungen att tro innan Gud talade. Han var tvungen att handla innan förmågan att utföra handlingen var uppenbar. Han behövde förplikta sig för den fullständiga erfarenheten även innan första delen av den hade fullbordats. Tro är att samtycka förbehållslöst – och i förväg – till vilka villkor Gud än kan komma att ställa både i en nära och en avlägsen framtid” (Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon [1997], s. 18–19).

Tänk på det som hände Jareds bror, ända från Babels torn. Vilka upplevelser kan ha stärkt hans tro på Herren? Hur tror du att de upplevelserna förberedde honom inför att utöva ”så stor tro” (Ether 3:9) i det ögonblicket?

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad har du upplevt som ökade din tro på Herren?

  2. Hur förberedde den upplevelsen dig så att du kan utöva ännu starkare tro i framtiden?

Läs Ether 3:13–20 och sök välsignelsen Jareds bror fick genom sin tro. Vad lärde sig Jareds broder om Frälsaren vid detta anmärkningsvärda tillfälle? En annan viktig princip du kan lära dig av Ether 3 är denna: När vi utövar tro på Herren kommer vi närmare honom. Skriv gärna den här principen bredvid Ether 3:11–20 i dina skrifter.

Äldste Jeffrey R. Holland kommenterade Ether 3:15–16 och den förvirring den upplevelsen kan orsaka:

”En sak som kan behöva kommenteras lite kort är Herrens ord: ’Aldrig har en människa kommit inför mig med så stor tro som du har, ty om det inte vore så kunde du inte ha sett mitt finger.’ Och vidare: ’Aldrig har jag visat mig för människan som jag skapat, ty aldrig har en människa trott på mig som du har gjort’ [Ether 3:9, 15].

Det som här kan verka förvirrande är insikten om att många (och kanske samtliga) av de viktigaste profeterna som levde före Jareds bror hade sett Gud. Hur kan vi då förklara Herrens ord? …

Den här frågan har ofta diskuterats av sista dagars heliga författare och det finns flera tänkbara förklaringar, varav en – eller samtliga – kan kasta ljus över den djupa innebörden i dessa verser. Men utan ytterligare uppenbarelser eller kommentarer i denna fråga är allt enbart gissningar och som sådana ofullständiga …

En del tror att Herren menade att han aldrig tidigare uppenbarat sig för människan i den omfattningen. Den här teorin föreslår att gudomliga besök till tidigare profeter inte skett med samma ’fullhet’, att aldrig förr hade slöjan lyfts till en så fullständig uppenbarelse om Kristi natur och varelse …

En sista förklaring – och med tanke på Jareds brors tro den mest övertygande – är att Kristus sade till Jareds bror: ’Aldrig har jag visat mig för människan på detta sätt, utan att jag varit drivande, enbart driven av åskådarens tro.’ Som regel blir profeter inbjudna till Herrens närhet av honom själv och enbart med hans godkännande. Jareds bror däremot tycks ha trängt igenom slöjan, inte som ovälkommen gäst men kanske tekniskt sett som oinbjuden. Jehova sade: ’Aldrig har en människa kommit inför mig med så stor tro som du har, ty om det inte vore så kunde du inte ha sett mitt finger … Aldrig har en människa trott på mig som du har gjort.’ Uppenbarligen förenade Herren en aldrig förut skådad tro med denna aldrig förr skådade syn. Om synen i sig inte var unik så måste det ha varit tron och sättet som synen kom till stånd som var utan motstycke. Det enda sätt på vilket tron kunde vara så utomordentlig var dess förmåga att föra profeten, oinbjuden, dit där andra bara hade kunnat komma på Guds inbjudan” (Christ and the New Covenant, s. 20–23).

Ether 3:21–28

Herren befaller Jareds bror att skriva ner det som han såg och att försegla sin uppteckning

Läs Ether 3:25–26 och ta reda på vad mer Herren visade Jareds bror. Som det står i Ether 3:21–24, 27–28 befallde Herren Jareds bror att skriva ner den syn som han hade sett och att försegla sina skrifter. Herren förklarade också att han skulle bereda ett sätt för Jareds skrifter att översättas i framtiden. En uppfyllelse av den här profetian var när profeten Joseph Smith översatte Ethers bok från guldplåtarna medan han översatte Mormons bok och gjorde det möjligt för alla att läsa jarediternas uppteckning.

Begrunda det du lärt dig i dag och vad du kan göra för att visa din tro på Herren. När du utövar din tro på Herren välsignar Gud dig rikligen, precis som han välsignade Jareds bror.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Ether 3 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: