Seminariet
Studieavsnitt 27: Dag 1; 3 Nephi 23


Studieavsnitt 27: Dag 1

3 Nephi 23

Inledning

Efter att ha citerat Jesajas ord befaller Jesus Kristus nephiterna att utforska profeternas ord. Frälsaren tillrättavisade dem för att de inte hade fört noggranna uppteckningar.

3 Nephi 23:1–5

Jesus Kristus befaller folket att utforska profeternas ord

Begrunda vilka erfarenheter du har gjort när du har studerat skrifterna i år. Skriv några ord eller korta uttryck som beskriver välsignelserna som du har fått i ditt liv på grund av att du har studerat skrifterna.

När du tittar på din lista, fundera då över vad de här välsignelserna lär dig om vikten av skriftstudier.

Frälsaren befallde folket att noggrant utforska Jesajas och profeternas ord efter att han hade citerat från Jesajas skrifter (se 3 Nephi 22). Läs 3 Nephi 23:1–5 och ta reda på vad Frälsaren sade om varför vi bör utforska Jesajas och profeternas ord. Markera gärna ord och uttryck som hjälper dig minnas vad du har lärt dig.

Ett skäl till att vi har blivit befallda att studera Jesajas ord är att ”han [förvisso talade] om allt som rör [Herrens förbundsfolk] som är av Israels hus” (3 Nephi 23:2). Eftersom du har slutit förbund med Herren är du del av Israels hus. Jesajas skrifter gäller dig. Ett annat skäl till att vi bör studera Jesajas ord är att de alla ska fullbordas (se 3 Nephi 23:3).

Lägg märke till i 3 Nephi 23:1 att Jesus Kristus befallde nephiterna att ”noggrant … utforska [Jesajas ord]”.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad tror du är skillnaden mellan att läsa profeternas ord och att utforska dem noggrant?

  2. Vilka studiemetoder kan hjälpa dig att utforska Jesajas och andra profeters ord på ett ändamålsenligt och meningsfullt sätt? (Repetera gärna Studieavsnitt 1: Dag 1, ”Att studera skrifterna”, som innehåller bra skriftstudietekniker och -metoder.)

Äldste Merrill J. Bateman, emeritusmedlem i de sjuttios kvorum, framhöll några välsignelser som vi får när vi utforskar profeternas ord: ”Att utforska skrifterna för med sig särskilda välsignelser. När någon studerar Herrens ord och följer dem kommer hon Frälsaren närmare och får en starkare önskan att leva rättfärdigt. Hon får större förmåga att stå emot frestelser och övervinner andliga svagheter. Andliga sår läks” (se ”Kom till Kristus genom att rannsaka skrifterna”, Nordstjärnan, jan. 1993, s. 27).

Läs 3 Nephi 23:5 och var uppmärksam på löftet som Herren gav oss alla om vi studerar och handlar efter uppmaningar i skrifterna.

 1. Föreställ dig att du har en kamrat eller någon i din familj som har svårt att komma igång med regelbundna skriftstudier. Använd det du har lärt dig i 3 Nephi 23:1–5 och skriv vad du skulle kunna säga för att uppmuntra honom eller henne att studera profeternas ord noggrant och få en meningsfull upplevelse med skrifterna.

3 Nephi 23:6–14

Jesus Kristus tillrättavisar sina lärjungar för att de har försummat att uppteckna viktiga händelser

Läs följande ord av president Spencer W. Kimball:

”Herren Jesus Kristus själv betonade vikten av att föra uppteckningar för nephiterna och lamaniterna [se 3 Nephi 23:6–13] …

Jag är glad att det inte var jag som blev tillrättavisad, även om det skedde på ett milt och vänligt sätt, för att ha försummat plikten att föra löpande uppteckningar …

Kom ihåg att Frälsaren tillrättavisade dem som hade försummat att skriva ner viktiga händelser” (”The Angels May Quote from It”, New Era, feb. 2003, s. 32, 34–35).

Återstoden av 3 Nephi 23 innehåller händelsen som president Kimball beskrev då Frälsaren tillrättavisade nephiterna för att de hade försummat att ta med några betydelsefulla händelser i sina uppteckningar. Läs 3 Nephi 23:6–11 och ta reda på vad nephiterna hade försummat att uppteckna. Varför tror du att det var viktigt att nephiterna skrev ner uppfyllelsen av den här profetian som lamaniten Samuel hade uttalat? Hur hjälper det oss i vår tid att vi nu har den profetian i Mormons bok?

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Varför kan det vara viktigt att du skriver ner andliga händelser i ditt liv och andliga maningar du får?

Om någon andlig händelse har ägt rum i ditt liv nyligen som du ännu inte har skrivit ner, fundera då på att göra det nu i din privata dagbok. En enkel anteckningsbok eller ett enkelt block och en penna är allt du behöver för att skriva dagbok. Läs 3 Nephi 23:12–14 och ta reda på vad Frälsaren gjorde efter att nephiterna hade lytt befallningen att skriva ner uppfyllelsen av lamaniten Samuels profetia.

Frälsaren ”förklarade alla skrifterna”, vilket betyder att han berättade vad de betyder.

Läs 3 Nephi 24:1 och lägg märke till likheter mellan den första delen av den här versen och det som hände i 3 Nephi 23:12–14. Lägg märke till att när nephiterna hade upptecknat vad Jesus Kristus undervisade dem om så gav han dem mer kunskap och uppenbarelse genom att förklara det.

Avsluta följande princip med hjälp av det du har lärt dig i 3 Nephi 23:6–14: När jag skriver ner andliga maningar och händelser, inbjuder jag .

Du kanske avslutade ovanstående princip ungefär så här: När jag skriver ner andliga maningar och händelser, inbjuder jag Herren att ge mig mer uppenbarelse.

För att du ska förstå den här sanningen ännu bättre läser du följande två uttalanden av äldste Richard G. Scott i de tolv apostlarnas kvorum:

”Kunskap som noggrant registrerats är kunskap som finns tillgänglig då den behövs. Andligt känslig information bör förvaras på en helig plats som visar Herren att du värdesätter den. Detta ökar sannolikheten för att du skall få ytterligare ljus” (se ”Förvärvandet av andlig kunskap”, Nordstjärnan, jan. 1994, s. 88).

”Skriv på något säkert ställe ner de viktiga saker ni lär er av Anden. Ni kommer att upptäcka att när ni skriver ner dessa dyrbara förnimmelser, kommer det ofta fler. Dessutom kommer den kunskap ni får att vara tillgänglig livet igenom” (se ”Att förvärva kunskap och förmågan att använda den förståndigt”, Liahona, aug. 2002, s. 12, 14).

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Varför tror du att om vi skriver ner våra uppenbarelser att det kan hjälpa oss att få mer uppenbarelse?

  2. Om vi tar oss tid till att skriva om Herrens inflytande i vårt liv, hur kan det hjälpa oss att vara tacksamma för våra välsignelser och uttrycka den tacksamheten till honom?

Du kanske tycker att du inte har upplevt något andligt som är värt att skriva ner. Äldste John H. Groberg, emeritusmedlem i de sjuttios kvorum, tog upp just den här frågan: ”Somliga säger: ’Jag har inget att skriva om. Mig händer aldrig något andligt.’ Men jag säger: ’Börja skriva så händer andliga saker. De händer hela tiden, men vi blir mottagligare för dem medan vi skriver’” (”Writing Your Personal and Family History”, Ensign, maj 1980, s. 48).

Du kan börja använda det du har lärt dig om att skriva ner andliga upplevelser genom att kommande vecka alltid ha med dig ett löst papper, en anteckningsbok eller dagbok. Skriv ner maningar, intryck, upplevelser eller känslor under veckan. Skriv också ner hur du känner att du ska handla efter de maningar du får. När du har omsatt maningarna i handling skriver du sedan om dina upplevelser.

Berätta för någon (en familjemedlem, god vän eller ledare i kyrkan) om din plan att föra en uppteckning över dina andliga upplevelser. Du kan be honom eller henne att vara med och själv skriva ner sina andliga upplevelser. På det sättet kan ni uppmuntra och berätta för varandra om era framsteg. Men kom ihåg att det inte är nödvändigt – och kanske inte heller lämpligt – att berätta för någon annan om dina andliga upplevelser.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 3 Nephi 23 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: