Seminariet
Studieavsnitt 4: Dag 4; 1 Nephi 18–19
Hämtade filer
Hela boken (pdf)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Studieavsnitt 4: Dag 4

1 Nephi 18–19

Inledning

Nephi och hans familj följde Herrens anvisningar och byggde färdigt fartyget och gav sig i väg mot det utlovade landet. Under resans gång anförde Laman och Lemuel ett uppror, och många på fartyget anslöt sig till dem. Följden blev att Liahona upphörde att fungera och en svår storm hotade allas liv ombord. Efter att de upproriska hade omvänt sig och Nephi bett med tro började Liahona fungera igen, och Herren stillade stormen och vägledde dem återigen på resan. Efter att de kommit fram till det utlovade landet uppmanade Nephi sin familj att komma ihåg Frälsaren och sade att de skulle tillämpa skrifterna på sitt eget liv. När du studerar 1 Nephi 18–19 tillämpa då det du läser om Nephis prövningar på dina egna prövningar. Försök att följa Nephis exempel.

1 Nephi 18:1–8

Lehis familj gör sig redo att segla till det utlovade landet

Varför är det viktigt att både arbeta flitigt och söka vägledning hos Herren? Hur visade Nephi att han gjorde bådadera när han byggde fartyget? Läs 1 Nephi 18:1–8.

 1. Pencil Icon
  Gör en lista i din studiedagbok över alla ord och uttryck i 1 Nephi 18:1–8 som beskriver de ansträngningar som Nephi och hans familj gjorde. Skriv därefter alla ord och uttryck som visar hur Herren vägledde och hjälpte dem. Vilket samband ser du mellan Nephis ansträngningar och den hjälp han fick av Herren?

Nephis upplevelser lär oss följande: För att kunna utföra det som Herren befaller måste vi söka hjälp hos honom och själva anstränga oss.

 1. Pencil Icon
  Tänk på en situation du befinner dig i nu där du behöver Guds hjälp. Skriv i din studiedagbok vad du kan göra för att bli vägledd av Herren och vilka ansträngningar du kan behöva göra.

1 Nephi 18:8–25

Laman och Lemuel anför ett uppror som hejdar resan till det utlovade landet

När vi upplever prövningar och lidande i livet är det vanligt att undra varför vi har drabbats av sådana svårigheter. Kanske du eller någon du känner har sagt ”Varför?” i en svår situation.

Äldste L. Whitney Clayton i presidentskapet för de sjuttios kvorum beskrev tre källor till de svårigheter vi upplever. Stryk under de källor han beskriver.

Clayton, L. Whitney
”I allmänhet kommer våra bördor från tre olika källor. En del bördor är den naturliga följden av den omgivning vi lever i. Sjukdom, handikapp, orkaner och jordbävningar kommer då och då utan att vi rår för det …

Andra bördor läggs på oss genom andras dåliga uppförande. Övergrepp och missbruk kan göra hemmet till allt annat än en himmel på jorden för oskyldiga familjemedlemmar. Synd, felaktiga traditioner, förtryck och kriminalitet sprider tyngda offer längs livets stigar. Också mindre allvarliga missgärningar som skvaller och ovänlighet kan få andra att känna verklig smärta.

Våra egna misstag och brister orsakar många av våra problem och kan lägga tunga bördor på våra axlar. Den tyngsta bördan vi ger oss själva är syndens börda. Vi har alla känt den ånger och smärta som oundvikligen kommer av att vi inte håller buden” (”Så att era bördor må lättas”, Liahona, nov. 2009, s. 12–13).

They Did Treat Me with Much Harshness

Efter att Nephi och hans familj hade börjat segla mot det utlovade landet upplevde de många svårigheter. När du studerar 1 Nephi 18 leta då efter ett av de lidanden som äldste Clayton beskrev. Läs 1 Nephi 18:9–11 och leta efter exempel på felaktiga val som några på fartyget gjorde.

Även om det inte är fel att dansa, lyssna på musik eller ha roligt så säger 1 Nephi 18:9 att de gjorde det här ”med stor råhet”. Med ordet råhet menas brutalitet, vulgaritet eller grovkornighet. Den onde kan använda sig av dans och musik och vårt språk för att fördärva vårt hjärta och sinne och beröva oss den Helige Andens sällskap.

Vad befarade Nephi skulle hända om de som gjorde uppror inte omvände sig, enligt 1 Nephi 18:10? .

Så vad gjorde Nephi? Hur skulle du reagera om en förälder eller ledare i kyrkan bad dig att inte lyssna på ett visst slags musik, att inte dansa på ett visst sätt, att inte använda ett grovt språk? Skulle du vara villig att lyssna på dem och förändra dig?

Läs 1 Nephi 18:12–14, 17–19 och leta efter följderna av deras uppror. Hur fick Nephi och andra familjemedlemmar lida på grund av andras handlingar? Lägg märke till hur någras upproriska handlingar påverkade hela gruppens förmåga att få vägledning av Gud.

De upproriskas handlingar visar oss att synd leder till lidande för oss själva och ibland också för andra.

 1. Pencil Icon
  Några av de frestelser som tonåringar ställs inför i dag är: vara respektlös mot föräldrar och ledare, fuska i skolan, skvallra, klä sig oanständigt, bryta mot kyskhetslagen, bryta mot visdomsordet (tobak, alkohol, droger) och titta på pornografi. Välj två eller fler av de här frestelserna och skriv i din studiedagbok hur var och en av dem skulle kunna påverka familj eller vänner till någon som ger efter för frestelsen.

Resten av 1 Nephi 18 undervisar oss om hur vi bör reagera när vi drabbas av lidanden, vare sig de är en följd av dåliga val vi gjort eller utan att vi rår för det. Läs 1 Nephi 18:15–16, 20–23 och markera uttryck som lär oss vad vi ska göra i båda situationerna.

Flera lärosatser och principer åskådliggörs i de här verserna. Ange en vers eller verser från 1 Nephi 18:15–16, 20–23 efter varje påstående som du tycker är ett exempel på den sanningen:

 • Vi kan lita på Gud när vi har prövningar och förbli trofasta.

 • Bön kan hjälpa oss att finna frid när vi har prövningar.

 1. Pencil Icon
  Välj en av verserna du använde i uppgiften ovan som känns särskilt viktig för dig och förklara i din studiedagbok varför du tycker om den. Skriv också vad du lärde dig i den versen om hur du bör reagera på lidanden. Om du sett ett exempel på det som den här versen undervisar om, vare sig i ditt eget eller någon annans liv, så skriv också om det.

Lehi and his people arrive in the promise land

Trots alla svårigheter som de ställdes inför kom Nephi och hans familj slutligen fram till det utlovade landet. När du söker Herrens vägledning och är flitig att följa den så kan även du framgångsrikt fullborda den färd som Herren har sänt dig till jorden för att göra.

Äldste L. Whitney Clayton bar följande vittnesbörd:

”Vilka bördor vi än möter i livet till följd av naturliga omständigheter, andras handlingar eller våra egna misstag och tillkortakommanden är vi alla barn till en kärleksfull himmelsk Fader, som sände oss till jorden som del av sin eviga plan för vår tillväxt och utveckling. Våra unika personliga erfarenheter kan hjälpa oss att förbereda oss för att återvända till honom. Våra motgångar och lidanden, hur svåra de än är att bära, ska ur ett himmelskt perspektiv ’endast vara ett ögonblick, och därefter skall Gud, om [vi] har uthärdat väl, upphöja [oss] i höjden’ [L&F 121:7–8]. Vi måste göra allt vi kan för att bära våra bördor ’väl’ hur länge vårt ’ögonblick’ än varar …

 Jag vet att när vi håller Guds bud och våra förbund hjälper han oss med våra bördor. Han stärker oss. När vi omvänder oss förlåter han oss våra synder och välsignar oss med samvetsfrid och glädje” (se ”Så att era bördor må lättas”, s. 13–14).

1 Nephi 19

Nephi upptecknar profetior om Jesus Kristus för att förmå oss att komma ihåg honom

Efter att ha kommit fram till det utlovade landet profeterade Nephi om Frälsarens ankomst och hur hans folk skulle ta emot honom. Läs 1 Nephi 19:8–10 och hitta uttryck som visar Jesu Kristi karaktärsegenskaper och väsen.

 1. Pencil Icon
  Skriv i din studiedagbok hur det du lärt dig i 1 Nephi 19:8–10 ger dig större kärlek till Frälsaren.

Avsluta dagens lektion med att läsa 1 Nephi 19:18–19, 23 och stryka under vad Nephi ville förmå sitt folk och alla som läser Mormons bok att göra. Försök att få tillfälle i dag att bära vittnesbörd om Frälsaren för en kamrat eller någon i familjen, eller i ett kyrkligt sammanhang. Det kan hjälpa dem att komma ihåg och tro på sin Återlösare.

 1. Pencil Icon
  Skriv i din studiedagbok hur du kan följa Nephis exempel i ditt eget liv.

 2. Pencil Icon
  Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 1 Nephi 18–19 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: