Seminariet
Studieavsnitt 1: Dag 3; Titelblad, inledning och vittnens vittnesbörd
Hämtade filer
Hela boken (pdf)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Studieavsnitt 1: Dag 3

Titelblad, inledning och vittnens vittnesbörd

Inledning

Föreställ dig att en kamrat frågar dig varför medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga behöver Mormons bok om vi redan har Bibeln. (Någon kanske redan har fråga dig det.) Vad skulle du säga till din kamrat?

Mormons bok börjar med ett titelblad och en inledning som förklarar syftet med denna heliga bok och säger hur den kan påverka vårt vittnesbörd och vårt förhållande till Gud. De inledande sidorna innehåller också vittnesbörden av åtta vittnen som såg guldplåtarna från vilka Mormons bok översattes och sedan bar vittnesbörd om dess gudomliga ursprung.

När du studerar den här lektionen tänk då på hur du kan få ut det mesta möjliga av ditt studium av Mormons bok i år och hur Mormons bok kan hjälpa dig att få ett starkare vittnesbörd om Frälsaren Jesus Kristus och hans återställda evangelium.

Titelbladet

By the Gift and the Power of God

Profeten Joseph Smith förklarade att den forntida profeten Moroni tog med Mormons boks titelblad på guldplåtarna: ”Titelbladet till Mormons bok är en bokstavlig översättning av det allra sista bladets vänstra sida av … boken av plåtar, som innehöll urkunden som blivit översatt … Nämnda titelblad är ej en nutida sammanställning, vare sig av mig eller av någon annan som har levt eller lever i detta släkte” (Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith [2007], s. 60–61).

När du läser första stycket av titelbladet var då uppmärksam på ord eller uttryck som Moroni använde för att vittna om Herrens hand i Mormons boks framkomst.

 1. Pencil Icon
  Förklara i din studiedagbok varför det är viktigt för dig att veta att Herren var djupt engagerad i sammanställningen och översättningen av Mormons bok.

När du läser andra stycket på titelbladet var då uppmärksam på ord eller uttryck som Moroni använde för att beskriva de tre huvudsyftena med Mormons bok. (Markera gärna de här syftena i dina skrifter.) ”Israels hus” syftar såväl på ättlingar till Jakob som på förbundsmedlemmar i Herrens kyrka (se Bible Dictionary, ”Israel”). Och uttrycket ”jude och icke-jude” inbegriper alla vår himmelske Faders barn. Gör budskapet i andra stycket på titelbladet mer personligt och byt ut ”återstoden av Israels hus” och ”jude och icke-jude” mot ditt eget namn.

 1. Pencil Icon
  Förklara i din studiedagbok varför kunskapen om de här syftena med Mormons bok hjälper dig förstå dess betydelse.

President Ezra Taft Benson sade följande om Mormons boks ”huvudsakliga uppgift” eller syfte:

”Mormons boks huvudsakliga uppgift är enligt titelbladet att ’övertyga jude och icke-jude om att Jesus är Kristus, den evige Guden, som uppenbarar sig för alla nationer’.

När den ärlige sanningssökaren i bön begrundar de inspirerade orden i Mormons bok kan han erhålla vittnesbördet att Jesus är Kristus.

Över hälften av alla verserna i Mormons bok hänvisar till vår Herre. En del former av Kristi namn nämns oftare per vers i Mormons bok än till och med i Nya testamentet” (se ”Kommen till Kristus”, Nordstjärnan, jan. 1988, s. 77).

Det är som titelbladet tillkännager: Mormons bok är ett vittne om att Jesus är Kristus. När du studerar Mormons bok i år fokusera då på vad du lär dig om Jesus Kristus och vänd dig till din himmelske Fader i bön och be att han genom den Helige Andens kraft ska bekräfta det du lär dig.

Inledning till Mormons bok

Har du någonsin undrat över varför ett brovalv eller en valvbåge i en byggnad inte rasar ihop? Det finns ju inget som stöttar dem underifrån. När en valvbåge byggs så byggs de två sidorna med stöd som håller uppe dem. Utrymmet överst på valvbågen mäts noggrant upp och sedan huggs slutstenen ut för att perfekt passa in där. När slutstenen är på plats står valvbågen utan stöd. Föreställ dig vad som skulle hända om slutstenen togs bort.

Book of Mormon Study Guide for Home-Study Seminary Students

Gå till inledningen till Mormons bok och läs sjätte stycket, som börjar med ”Om denna uppteckning …” När du läser det stycket leta då efter tre viktiga principer som profeten Joseph Smith undervisade om i fråga om Mormons bok.

President Ezra Taft Benson beskrev utförligt i ett tal på vad sätt Mormons bok är vår religions slutsten. När du läser det här citatet stryk då under uttryck eller yttranden som kan hjälpa dig att beskriva Mormons boks centrala roll i vår religion.

”Det finns tre sätt på vilka Mormons bok är slutstenen i vår religion. Den är slutstenen i vittnesbördet om Kristus. Den är slutstenen i vår lära. Den är slutstenen i vårt vittnesbörd.

Mormons bok är slutstenen i vårt vittnesbörd om Jesus Kristus, som själv är hörnstenen till allt vi gör. Den bär vittnesbörd om hans realitet med klarhet och kraft …

Herren själv [förkunnade] att Mormons bok innehåller ’Jesu Kristi evangeliums fullhet’ (L&F 20:9). Det innebär inte att den innehåller varje lära som blivit uppenbarad. Snarare innebär det att i Mormons bok finner vi fullheten av de lärdomar som behövs för vår frälsning. Och de lärs ut så tydligt och enkelt att även små barn kan lära sig frälsningens och upphöjelsens vägar …

Slutligen är Mormons bok slutstenen i vårt vittnesbörd. På samma sätt som valvbågen rasar om slutstenen tas bort, så står och faller hela kyrkan med Mormons boks sanningshalt. Kyrkans fiender förstår detta klart. Det är därför de gör så stora ansträngningar för att försöka vederlägga Mormons bok, för om den kan bringas i vanrykte, faller profeten Joseph Smith med den. Det gör också våra anspråk på prästadömets nycklar, uppenbarelse och att vara den återställda kyrkan. Men på samma sätt, om Mormons bok är sann – och miljoner har nu vittnat om att de har ett vittnesbörd från Anden att den verkligen är sann – då måste man godta anspråken på återställelsen och allt som följer med det” (”Mormons bok – slutstenen i vår religion”, Nordstjärnan, jan. 1987, s. 3–4).

 1. Pencil Icon
  Läs åttonde stycket i inledningen till Mormons bok, som börjar med ”Vi inbjuder alla människor överallt … ”, och ta reda på hur du kan få veta att Mormons bok är sann. Efter att du läst stycket avslutar du följande mening i din studiedagbok: När vi läser, begrundar och ber, ska den Helige Anden …

På samma sätt som slutstenen stöder de andra stenarna i ett valv så stärker vittnesbördet om Mormons bok vårt vittnesbörd om andra viktiga principer i evangeliet. Läs nionde stycket i inledningen, som börjar med ”De som får detta gudomliga vittnesbörd … ”, och stryk under tre ytterligare sanningar som du får ett vittnesbörd om när du följer rådet i åttonde stycket. När vi läser, begrundar och ber om Mormons bok, vittnar den Helige Anden om att den är sann, att Jesus är Kristus, att Joseph Smith var en Guds profet och att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är Herrens rike på jorden.

 1. Pencil Icon
  Förklara i din studiedagbok varför Mormons bok kallas vår religions slutsten.

Vittnenas vittnesbörd

Föreställ dig att du är domare och försöker ta reda på sanningen om vad som hände i en tvist mellan två parter. Vilket värde skulle det ha om det fanns ett vittne till det som skett? Vilket ytterligare värde skulle det ha om det fanns många vittnen?

Oliver Cowdery, 1806-1850

Oliver Cowdery

David Whitmer, 1805-1885

David Whitmer

Martin Harris

Martin Harris

Herren visade guldplåtarna som Joseph Smith översatte Mormons bok från för många vittnen. Läs ”Tre vittnens vittnesbörd” och markera tre eller fyra uttryck de använde när de vittnade om plåtarna och Mormons boks framkomst. Läs därefter ”Åtta vittnens vittnesbörd”. Lägg märke till olikheter i fråga om vad de två grupperna upplevde, vilket framgår av följande:

Tre vittnen

Åtta vittnen

 1. En ängel visade dem plåtarna, urim och tummim, bröstplåten, Liahona och Labans svärd.

 1. Joseph Smith visade dem plåtarna.

 1. Guds röst förkunnade att uppteckningen var gudomlig.

 1. De rörde vid guldplåtarna.

 1. Pencil Icon
  Besvara följande fråga i din studiedagbok: Varför är det viktigt att det förutom Joseph Smith fanns andra vittnen som såg guldplåtarna?

 2. Pencil Icon
  Skriv ner ditt eget vittnesbörd om Mormons bok, Joseph Smith och Jesu Kristi återställda evangelium i din studiedagbok. Om du inte tycker att du har ett eget vittnesbörd, skriver du vad tänker göra i år för att få ett vittnesbörd om Mormons bok. För att stärka ditt vittnesbörd berättar du för en av dina föräldrar eller för någon annan i familjen eller för en kamrat vad du skrev i din studiedagbok.

 1. Pencil Icon
  Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat lektionen ”Titelblad, inledning och vittnens vittnesbörd” och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: