Seminariet
Studieavsnitt 20: Dag 4; Alma 43–44


Studieavsnitt 20: Dag 4

Alma 43–44

Inledning

I Alma 43–44 börjar Mormon skriva om krigen mellan nephiterna och lamaniterna. Samtidigt som Alma och hans söner fortsatte att predika evangeliet för folket, förenade sig zoramiterna med lamaniternas här för att anfalla nephiterna. Överbefälhavare Moroni visade tro och klokhet när han anförde nephiterna i försvaret mot lamaniternas här. Nephiterna var underlägsna i antal men deras förberedelser och tro på Jesus Kristus gav dem övertaget i striden. När lamaniterna såg att de stod inför ett säkert nederlag, ingick de ett förbund om fred och lämnade landet för en tid.

Alma 43

Överbefälhavare Moronis förberedelser och strategi hindrar lamaniternas planer

 1. Gör en lista i din studiedagbok med planer, mål och önskningar du har för framtiden. När du skriver, tänk då på att också ta med andliga mål, som att gå ut som missionär, vigas i templet och bilda familj.

Bild

Efter att du har skrivit din lista urskiljer du de önskningar och mål som du känner att Satan nog inte vill att du ska uppnå eller förverkliga. När du studerar Mosiah 43–44, var då uppmärksam på principer som hjälper dig att uppnå dina rättfärdiga mål trots motståndarens försök att förhindra din framgång.

I Alma 43:1–4 förenar sig många av zoramiterna med lamaniterna trots Almas arbete för att få dem tillbaka till kyrkan. De börjar förbereda anfall mot nephiterna. Läs Alma 43:5–8 och ta reda på vad lamaniternas ledare Zerahemnah hade för ”planer”. Markera gärna Zerahemnahs avsikter allteftersom du upptäcker dem. Begrunda hur Zerahemnahs planer eller önskan påminner om de planer som Satan kanske har för dig.

Läs sedan Alma 43:9–11 och ta reda på vad nephiterna hade för planer eller önskningar. Tänk på hur de önskningarna påminner om dina rättfärdiga önskningar.

Moroni, överbefälhavaren för nephiternas härar, rustade sitt folk så att de kunde försvara sitt land och sina familjer mot Zerahemnahs onda avsikter. Läs Alma 43:16–19 och ta reda på vilka förberedelser överbefälhavare Moroni och nephiterna gjorde.

 1. Rita i din studiedagbok två saker som Moroni utrustade sina män med som del av krigsförberedelserna.

Läs nu Alma 43:20–22 för att få veta lamaniternas reaktion på nephiternas förberedelser. Tänk över varför lamaniterna drog sig tillbaka trots att de var överlägsna i antal.

När vi studerar skildringarna av strider i Mormons bok kan vi jämföra dem med de andliga strider vi själva står eller ställs inför.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Vad lär du dig för egen del av Moronis krigsförberedelser om hur du kan försvara dig mot Satans angrepp och frestelser?

När lamaniterna hade dragit sig tillbaka visste Moroni inte var fienden planerade att anfalla härnäst. Om du var Moroni, vad hade du försökt göra för att vara redo för nästa anfall?

Läs Alma 43:23–24 för att få veta vad Moroni gjorde.

Av Moroni lär vi oss: Om vi söker och följer profeternas råd, kan vi försvara oss bättre mot motståndaren. På samma sätt som Alma kunde tala om för Moroni hur han skulle försvara nephiterna mot deras fiender, kan Herrens profeter i vår tid lära oss hur vi ska försvara oss mot motståndarens andliga angrepp.

 1. Skriv några meningar i din studiedagbok om profetiska råd som har getts i de sista dagarna, som hjälper dig att försvara dig mot Satans planer och frestelser – om du följer råden.

I Alma 43:25–43 handlar Moroni efter de upplysningar som han har fått av profeten och delar sin här och låter dem gömma sig utmed vägen där lamaniterna ska komma. När lamaniterna närmade sig gick hälften av nephiternas här till angrepp och drev ner dem i floden Sidon. Lamaniterna tog sig över floden, men där blev de angripna av den andra hälften av nephiternas här. När lamaniterna såg att de var omringade, kämpade de med ett sådant raseri att nephiterna började vackla.

När du studerar resten av Alma 43 lär du dig principer om hur du genomför dina rättfärdiga mål och önskningar. Läs Alma 43:43–54 och jämför nephiternas kraftkälla med vad som sporrade lamaniterna.

Begrunda varför den sak som nephiterna kämpade för var bättre än det som drev lamaniterna. När vi jämför Moroni och hans trofasta här med våra strider med motståndaren, lär vi oss att när vi ber till Gud om hjälp att genomföra våra rättfärdiga planer och önskningar så hjälper han oss att genomföra dem.

 1. Skriv i din studiedagbok om ett tillfälle när du kände att Herren hjälpte dig att genomföra dina rättfärdiga mål.

Alma 44

Efter nephiternas seger befaller överbefälhavare Moroni lamaniterna att ingå ett förbund om fred

I Alma 43 befaller överbefälhavare Moroni sina män att sluta strida då han ser att lamaniterna är omringade och skräckslagna. Läs Moronis ord i Alma 44:1–6 och var uppmärksam på vem Moroni gav äran av nephiternas seger.

 1. Skriv en sanning i din studiedagbok utifrån Moronis vittnesbörd i Alma 44:4–6 som kan hjälpa dig i dina andliga strider.

Bild

President Boyd K. Packer, president i de tolv apostlarnas kvorum, lovade kyrkans ungdomar att Herren skulle beskydda dem om de förblev trofasta. När du läser vad han sade, markera då de delar som är tröstande för dig och som du känner kan tillämpas på dig.

”Dagens ungdom växer upp i fiendeland med sjunkande moralnormer. Men som en Herrens tjänare lovar jag att du skyddas och försvaras mot motståndarens attacker om du följer maningarna du får av den Helige Anden.

Klä dig anständigt. Tala vördnadsfullt. Lyssna på uppbyggande musik. Undvik alla omoraliska och personligt förnedrande handlingar. Ta ledningen i ditt liv och ge dig själv order om att vara trofast. Eftersom vi är beroende av dig i så mycket, välsignas du ofantligt. Du är aldrig långt ifrån din kärleksfulle himmelske Faders omtanke” (se ”Råd till de unga”, Liahona, nov. 2011, s. 18).

I Alma 44:7–10 säger Zerahemnah att han inte tror att Gud är källan till nephiternas styrka. Han var villig att låta lamaniterna överlämna sina vapen men vägrade att ingå ett förbund om fred. Läs Moronis svar i Alma 44:11. Tänk på varför det var viktigt för Moroni att lamaniterna ingick ett förbund om fred.

Många av lamaniterna ingick ett förbund om fred, men Zerahemnah samlade resten av sina män för att strida med Moronis här. När nephiterna anföll och började döda dem insåg Zerahemnah att han och hans män skulle gå under och lovade därför att ingå ett förbund om fred (se Alma 44:12–20).

 1. Skriv i din studiedagbok hur du kommer att använda några av principerna och sanningarna som du har lärt dig i den här lektionen för att skydda dig mot motståndarens frestelser och angrepp och genomföra dina rättfärdiga önskningar och mål.

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 43–44 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: