Seminariet
Studieavsnitt 17: Dag 4; Alma 23–24
Hämtade filer
Hela boken (pdf)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Studieavsnitt 17: Dag 4

Alma 23–24

Inledning

Efter sin omvändelse införde lamaniternas kung religionsfrihet i landet. Det här gjorde det möjligt för Aron och hans bröder att predika evangeliet och upprätta församlingar i lamaniternas städer. Tusentals lamaniter omvändes och avföll aldrig. De lamaniter som omvändes till Herren slöt förbund att lägga ner sina krigsvapen. De kallade sig anti-nephi-lehiter. När oomvända lamaniter anföll dem offrade många av anti-nephi-lehiterna livet hellre än att bryta sitt förbund.

Alma 23

Tusentals lamaniter omvänds till Herren och kallar sig därefter anti-nephi-lehiter

 1. Pencil Icon
  Rita ett glatt och ett ledset ansikte i din studiedagbok. Benämn det glada ansiktet Trofast och det ledsna ansiktet Ombytlig. När du läser följande ord av äldste Richard G. Scott i de tolv apostlarnas kvorum, var då uppmärksam på ord eller uttryck som beskriver dessa olika slags människor. Skriv de orden eller uttrycken under rätt bild.

Scott, Richard G.
”Vi har alla lagt märke till hur en del människor går genom livet och genomgående gör det som är rätt. De verkar nöjda med, ja, entusiastiska över livet. När de står inför svåra val, verkar de alltid välja rätt, även om det finns lockande alternativ. Vi vet att de utsätts för frestelser, men de tycks omedvetna om det. Vi har också konstaterat att andra inte är lika ståndaktiga i de beslut de fattar. I en omgivning där de påverkas starkt av Anden, bestämmer de sig för att göra bättre, att ändra sin livsstil, att göra sig av med nedbrytande vanor. De är mycket uppriktiga i sin beslutsamhet att ändra sig. Ändå är de snart tillbaka och gör samma saker som de bestämde sig för att sluta upp med.

Vad är det som utgör skillnaden mellan dessa två gruppers leverne? Hur kan du genomgående göra de rätta valen?” (”Fullständig omvändelse medför lycka”, Liahona, juli 2002, s. 26.)

Begrunda hur du skulle besvara de två frågorna som äldste Scott ställde. När du studerar Alma 23–24, tänk då på varför många medlemmar i kyrkan förblir trofasta livet igenom mot Jesus Kristus och hans evangelium.

Efter att lamaniternas kung hade omvänts till Jesu Kristi evangelium sände han ut en kungörelse till sitt folk, och ett under skedde – tusentals lamaniter omvändes! Läs Alma 23:1–5 för att se vad det var för kungörelse och hur undret skedde.

Läs Alma 23:6–7. Hur många av de tusentals som ”blev omvända till Herren” förblev omvända livet ut?

När de här lamaniterna hade omvänts ville de inte längre kallas lamaniter utan ville kallas något annat. Läs Alma 23:16–18 och ta reda på vilket namn de valde och vilka välsignelser de fick tack vare sin trofasthet.

 1. Pencil Icon
  Skriv i din studiedagbok, under ansiktet ”Trofast”, vad du har lärt dig av anti-nephi-lehiterna angående att vara trofast mot Herren livet ut.

Skriv följande sanning i dina skrifter eller i din studiedagbok: Att bli omvänd innebär att förändras och bli en ny person genom Guds kraft. På samma sätt som anti-nephi-lehiterna förändrades kan även du förändras, om du är villig att ta emot försoningens kraft i ditt liv genom tro och omvändelse och bli en ny person genom Guds kraft och sedan förbli omvänd livet ut.

Titta igen på äldste Scotts två frågor och läs sedan hans svar: ”Sann omvändelse är frukten av tro, omvändelse och beständig lydnad … Sann omvändelse stärker din förmåga att göra det du vet att du borde göra när du ska göra det, oavsett omständigheterna” (se ”Fullständig omvändelse medför lycka”, s. 27).

 1. Pencil Icon
  Besvara följande fråga i din studiedagbok: Enligt Alma 23:18 började de omvända lamaniterna bli ett mycket flitigt folk och vänligt sinnade mot nephiterna. Varför är det viktigt att människor som försöker omvända sig och förändra sitt liv umgås med andra som också strävar att leva rättfärdigt?

 2. Pencil Icon
  Titta på det du har skrivit under ansiktet ”Trofast” i din studiedagbok. Tänk på hur bra det här beskriver din omvändelsenivå. Skriv i din studiedagbok vad du kommer att göra för att i högre grad bli omvänd till Herren.

Alma 24

Anti-nephi-lehiterna sluter förbund att aldrig mer gripa till vapen

I Alma 24:3 överlämnar lamaniternas kung riket åt sin son kort före sin död och ger honom namnet Anti-Nephi-Lehi. Läs Alma 24:1–5 och ta reda på vad det var för problem som uppstod kort därefter som fick Ammon och hans bröder att hålla råd med kungen. När anti-nephi-lehiterna fick veta att oomvända lamaniter förberedde sig att anfalla dem, beslutade det här rättfärdiga folket att de inte skulle försvara sig (se Alma 24:6 ). Läs Alma 24:7–14 och ta reda på varför anti-nephi-lehiterna fattade det här beslutet.

 1. Pencil Icon
  Skriv i din studiedagbok vad du har lärt dig av anti-nephi-lehiterna om vad det innebär att överge våra synder när vi omvänder oss.

The Anti-Nephi-Lehies burying their swords

Läs Alma 24:15–18 och ta reda på vad anti-nephi-lehiterna gjorde för att visa Herren att de verkligen hade omvänt sig. Varför grävde folket ner sina svärd och andra vapen djupt i jorden? (Se Alma 24:17–18.)

Kimball, Spencer W.
När vi en gång har omvänt oss från våra synder, bör vi sträva efter att aldrig mer begå de synderna. Läs vad president Spencer W. Kimball sade om att överge synden och att det är en viktig del av omvändelsen: ”Då man överger synden kan man inte bara önska sig bättre förhållanden. Man måste skapa dem … Man måste vara säker på att man inte bara har övergett synden utan att man har förändrat förhållandena omkring synden. Man bör undvika de platser, situationer och förhållanden där synden ägde rum, ty dessa kan mycket lätt åstadkomma den igen. Man måste överge de människor som man begick synden tillsammans med. Man hatar kanske inte vederbörande men man måste undvika dem och allt annat som har anknytning till synden. Man måste … bygga upp ett nytt liv. Man måste göra sig av med allt som kan väcka de gamla minnena till liv” (Förlåtelsens under [1976], s. 152).

Markera i Alma 24:10–12 ord eller uttryck som visar att anti-nephi-lehiterna omvände sig och att Gud förlät dem deras synder. Skriv följande princip i marginalen bredvid dessa verser: Om vi gör allt vi kan för att omvända oss, ska Gud ta bort vår skuld och hjälpa oss att förbli rena. Hänvisa till skildringen av hur anti-nephi-lehiterna gräver ner sina vapen i jorden. Även i vår tid behöver vi ”gräva ner” våra synder för att visa Herren att vi gör allt vi kan för att omvända oss och inte begå samma synder igen.

 1. Pencil Icon
  Tänk på hur personerna i följande situationer skulle kunna se till att de inte begår samma synder igen. Skriv dina förslag för varje situation i din studiedagbok:

  1. Någon tittade på en pornografisk scen i en film därför att kamrater uppmuntrade honom eller henne att titta på filmen tillsammans med dem.

  2. Någon bröt i hemlighet mot Visdomsordet tillsammans med kamrater när de gick ut en kväll.

  3. Någon berättade svaren från ett skriftligt prov för en kamrat som skulle göra samma prov senare den dagen.

Begrunda följande fråga: Vad behöver du ”gräva ner” i ditt liv så att du inte frestas att begå synder som du har omvänt dig från?

Läs Alma 24:19–22 för att få veta vad anti-nephi-lehiterna gjorde när lamaniterna anföll dem. De här människorna visade sin trofasthet mot Herren genom att vara villiga att dö hellre än att bryta ett löfte som de hade gett Herren. De hade överlämnat sitt liv till Herren helt och hållet och förblev helt trofasta mot honom livet ut.

Läs vad president Ezra Taft Benson sade om att överlämna vårt liv till Herren:

Benson, Ezra Taft
”Människor förändrade för Kristus kommer att ledas av Kristus. Likt Paulus frågar de: ’Herre, vad vill du att jag ska göra?’ (Se Apg. 9:6 i engelska Bibeln [KJV].) …

Deras vilja uppgår i hans vilja. (Se Joh. 5:30.)

De gör alltid det som behagar Herren. (Se Joh. 8:29.)

De är inte bara villiga att dö för Herren, utan ännu viktigare är att de vill leva för honom.

Om man går hem till dem, vittnar tavlorna på väggarna, böckerna i bokhyllorna, musiken de lyssnar på, deras ord och handlingar om att de är kristna.

De står som vittnen om Gud alltid och i allting och överallt. (Se Mosiah 18:9.)

De har Kristus i sinnet och vänder sig till honom i varje tanke. (Se L&F 6:36.)

De har Kristus i hjärtat och låter sin tillgivenhet tillägnas Herren för evigt. (Se Alma 37:36.)” (Se ”Födda av Gud”, Nordstjärnan, nr 2 1986, s. 5.)

 1. Pencil Icon
  Besvara följande fråga i din studiedagbok: Hur kan du till exempel visa under den kommande veckan att du har överlämnat ditt liv till Herren helt och hållet?

Läs Alma 24:23–27 som skildrar lamaniternas reaktion när de såg att anti-nephi-lehiterna inte tänkte strida. Leta efter ord eller uttryck som lär ut följande princip: Genom att vara trofasta mot Herren kan vi hjälpa andra att bli omvända. Tänk på hur medlemmar i din familj eller vänner kunde påverkas av ditt beslut att vara trofast mot Herren.

 1. Pencil Icon
  Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 23–24 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: