Seminariet
Studieavsnitt 25: Dag 2; 3 Nephi 13
föregående nästa


Studieavsnitt 25: Dag 2

3 Nephi 13

Inledning

Som skildras i 3 Nephi 13 fortsatte Frälsaren sin predikan vid templet i landet Ymnighet. Han varnade folket för hyckleri och lärde att vi bör göra rättfärdiga gärningar för att behaga vår himmelske Fader. Han uppmanade dem också att samla sig skatter i himlen och undervisade sedan sina tolv lärjungar om att först söka Guds rike, före egna materiella behov.

3 Nephi 13:1–18

Frälsaren varnar nephiterna för hyckleri och undervisar dem om att göra rättfärdiga gärningar för att behaga vår himmelske Fader

Bedöm dig själv genom att välja det påstående som bäst beskriver dina motiv när du ger allmosor (hjälper nödställda), ber och fastar:

Jag ger allmosor därför att:

 1. Jag förväntas att göra det.

 2. Jag älskar Herren och tycker om att hjälpa andra.

 3. Jag vill att andra ska ha höga tankar om mig.

Jag ber därför att:

 1. Jag inte vill säga nej inför andra när jag blir ombedd att hålla bön.

 2. Det ingår i min vardagsrutin.

 3. Jag vill tala med min himmelske Fader.

Jag fastar därför att:

 1. Fastan hjälper mig att komma närmare Herren.

 2. Andra kan tro att jag är svag om jag inte gör det.

 3. Mina föräldrar inte tillåter att jag äter när jag borde fasta.

I 3 Nephi 13 undervisar Jesus Kristus folket om vikten av att ha rätt motiv när man ger allmosor, ber och fastar. De olika svaren i ovanstående självbedömning återspeglar olika motiv vi kan ha för att göra dessa eller andra gudfruktiga gärningar.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok: Spelar det någon roll varför vi gör rättfärdiga gärningar? Varför eller varför inte?

 2. Gör följande uppställning i din studiedagbok och fyll i den genom att slå upp och läsa varje skriftställehänvisning och besvara de två frågorna. När du läser kan det vara till hjälp att veta att en hycklare är någon som uppträder på ett falskt rättfärdigt sätt eller som säger en sak men gör något annat.

  Gärning

  Vilket motiv varnar Herren oss för att ha när vi gör den här gärningen?

  Hur sade Herren att vi skulle göra den här gärningen?

  Ge allmosor (3 Nephi 13:1–4)

  Be (3 Nephi 13:5–6)

  Fasta (3 Nephi 13:16–18)

Fundera över följande frågor:

 • Hur kan våra motiv för att göra rättfärdiga gärningar påverka sättet vi gör dem på?

 • Vad finns det till exempel för rättfärdiga motiv som kan inspirera någon att ge allmosor, be och fasta?

Ett rättfärdigt motiv för att göra de här sakerna är att behaga vår himmelske Fader. Läs 3 Nephi 13:4, 6, 18 och ta reda på vad Herren lovar dem som gör rättfärdiga gärningar i det fördolda.

En viktig princip som Frälsaren undervisar om i dessa verser är: Om vi gör rättfärdiga gärningar därför att vi älskar vår himmelske Fader, ska han belöna oss öppet.

 1. Skriv i din studiedagbok om ett tillfälle när du kände att du blev välsignad därför att du försökte göra något för att behaga vår himmelske Fader och inte för att bli sedd av andra.

Titta på din självbedömning i början av lektionen och dina motiv för att ge allmosor, be och fasta. Fundera över hur du skulle kunna tillämpa det som Frälsaren undervisade om och förbättra dina motiv för varför du gör dessa eller andra goda gärningar.

Herren gav nephiterna ytterligare undervisning om bön. Läs 3 Nephi 13:7 och ta reda på vad Herren sade om upprepningar eller om vidlyftiga fraser som uttrycks i bönen utan att vara uppriktiga. Ordet lönlösa syftar här på tomma böner utan eftertanke eller känsla, böner som upprepas mekaniskt utan verklig tro.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Varför tror du att det är viktigt att undvika onödiga upprepningar i våra böner till vår himmelske Fader?

  2. Vad kan du göra för att undvika onödiga upprepningar när du ber?

Läs 3 Nephi 13:48 och var uppmärksam på en princip som Jesus Kristus nämnde om vår himmelske Fader. Markera gärna den här principen i dina skrifter: Ett ändamål med bönen är ”att för egen och andras del utverka de välsignelser som Gud redan är villig att ge, men som vi måste be om för att få” (Handledning för skriftstudier, ”Bön”).

Bild

Läs 3 Nephi 13:9–15 och begrunda vad Herren vill att du ska lära dig om dina böner. Tänk på hur du kan förbättra dina böner genom att tillämpa det du har lärt dig av Frälsarens undervisning.

3 Nephi 13:19–24

Jesus Kristus undervisar folket om att samla sig skatter i himlen

Har du någonsin läst eller hört en berättelse om en förlorad eller nedgrävd skatt? Ibland i de här berättelserna kommer skattsökarna till sist fram till platsen där skatten ska finnas bara för att upptäcka att den är borta eller aldrig har funnits. Läs 3 Nephi 13:19–20 och ta reda på vilka två slags skatter som Herren talade om. Vilken av de här skatterna skulle alltid finnas om vi söker efter den?

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad är det för skillnad mellan ”skatter på jorden” och ”skatter i himlen”?

  2. Med tanke på vad du har läst i 3 Nephi 13:21–24, vilka sanningar undervisade Frälsaren om när det gäller att söka jordiska och himmelska skatter? (Ordet Mammon i de här verserna står för världslighet eller rikedomar.)

  3. Hur kan detta att samla skatter på jorden avleda oss från att samla skatter i himlen?

Frälsaren sade inte att pengar eller jordiska ägodelar är något ont. Men han betonade hur viktigt det är att vi fäster vårt hjärta vid himmelska skatter som består och inte vid jordiska skatter.

En princip vi lär oss i 3 Nephi 13:19–24 är: Om Gud ska vara vår herre, måste vi älska och tjäna honom över det som hör världen till.

Vad finns det för exempel på detta att försöka tjäna Gud och Mammon samtidigt? Varför kan det vara svårt att alltid älska och tjäna Gud över det som hör världen till? Varför är det mödan väl värt att sätta Gud främst?

 1. Läs följande exempel. Skriv i din studiedagbok vilken herre du menar att personen tjänar: Gud eller Mammon (världslighet).

  1. En ung man tackar nej till ett jobb som skulle innebära att han inte kunde gå i kyrkan på söndagar och väljer i stället ett jobb med lägre lön som inte kräver att han arbetar på söndagar.

  2. En ung kvinna klagar ofta hos sina föräldrar över att hon behöver nya kläder. De kläder hon vill köpa har familjen inte råd med.

  3. En ung man ger regelbundet tionde av lönen han får från jobbet, men resten ger han ut på nöjen, bland annat också på olämpliga filmer och olämplig musik, och han har inte lagt undan något till mission eller utbildning.

  4. En ung kvinna använder ofta en del av sin inkomst till att köpa små presenter för att visa andra att hon tycker om dem.

3 Nephi 13:25–34

Frälsaren uppmanar de tolv lärjungarna att söka Guds rike före sina egna materiella behov

Bild

Jesus Kristus uppmanade sina tolv nephitiska lärjungar att inte bekymra sig över materiella behov som mat och kläder när de gick ut för att betjäna folket (se 3 Nephi 13:25–31). Läs därefter 3 Nephi 13:32–33 och ta reda på vad Frälsaren sade till lärjungarna om deras materiella behov. Vad lovade han dem som sätter Gud och hans rike främst i sitt liv?

En princip vi lär oss i de här verserna är: Om vi först söker Guds rike så hjälper han oss att täcka våra behov.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur söker man Guds rike ”först”? (3 Nephi 13:33.)

  2. På vilket sätt har Herren tagit hand om dina behov när du satt honom främst i ditt liv?

President Ezra Taft Benson vittnade om välsignelserna vi får när vi sätter Gud främst i vårt liv (skriv gärna det här citatet på ett papper och stoppa in det i dina skrifter så att du kan titta på det i framtiden eller läsa det för andra):

”När vi sätter Gud främst kommer allt annat att falla på plats eller också försvinna ur vårt liv. Vår kärlek till Herren avgör då vem som ska få vår tillgivenhet, hur vi använder vår tid, vilka intressen vi har och hur vi prioriterar …

Vi bör låta Gud, våra andars Fader, få odelat företräde i vårt liv” (se ”Det främsta budet – älska Herren”, Nordstjärnan, juli 1988, s. 4).

Begrunda hur du eller någon du känner har blivit välsignad för att ha satt Gud främst i livet.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 3 Nephi 13 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: