Skrifterna
3 Nephi 13


Kapitel 13

Jesus lär nephiterna Herrens bön – De ska samla skatter i himlen – De tolv lärjungarna befalls att i sin verksamhet inte bekymra sig för det timliga – Jämför Matteus 6. Omkring 34 e.Kr.

1 Sannerligen, sannerligen säger jag att jag vill att ni ska ge aallmosor åt de fattiga. Men akta er så att ni inte ger era allmosor inför människor för att bli sedda av dem. Annars har ni ingen lön hos er Fader som är i himlen.

2 När du ger dina allmosor, låt då inte stöta i basun för dig såsom hycklarna gör i synagogorna och på gatorna, så att de kan få aberöm av människor. Sannerligen säger jag er: De har fått ut sin lön.

3 Utan när du ger allmosor så låt inte din vänstra hand veta vad din högra hand gör,

4 så att dina allmosor kan ges i det fördolda, och din Fader, som ser i det fördolda, ska själv belöna dig öppet.

5 Och när du aber ska du inte göra som hycklarna, för de älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen, så att de kan bli sedda av människorna. Sannerligen säger jag er: De har fått ut sin lön.

6 Utan när du ber, gå då in i din kammare, och när du har stängt din dörr, be då till din Fader i det fördolda, och din Fader, som ser i det fördolda, ska belöna dig öppet.

7 Men när ni ber, använd då inte lönlösa upprepningar som hedningarna gör, för de tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull.

8 Var därför inte som dem, för er Fader avet vad ni behöver innan ni ber honom om det.

9 aBe därför b detta sätt: Vår cFader som är i himlen. Helgat vare ditt namn.

10 Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.

11 Och förlåt oss våra skulder, liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss.

12 Och ainled oss inte i frestelse, utan befria oss från det onda.

13 För riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

14 För om ni aförlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Fader också förlåta er.

15 Men om ni inte förlåter människorna deras överträdelser, ska inte heller er Fader förlåta era överträdelser.

16 Vidare: När ni afastar, se då inte så dystra ut som hycklarna, för de vanställer sina ansikten för att bli sedda av människorna med sin fasta. Sannerligen säger jag er: De har fått ut sin lön.

17 Nej, när du fastar så smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte,

18 så att du inte blir sedd av människorna med din fasta, utan inför din Fader, som är i det afördolda, och din Fader, som ser i det fördolda, ska belöna dig öppet.

19 Samla er inte skatter på jorden, där mal och rost förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl,

20 utan samla er askatter i himlen, där varken mal eller rost förstör och där tjuvar inte bryter sig in eller stjäl.

21 För där din skatt är, där kommer även ditt hjärta att vara.

22 Kroppens aljus är ögat. Om därför din blick är odelad blir hela din kropp fylld av ljus.

23 Men om din blick är ond blir hela din kropp fylld av mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur stort är då inte detta mörker!

24 Ingen kan atjäna två herrar, för antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller också kommer han att hålla fast vid den ene och ringakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och Mammon.”

25 Och nu hände det sig att när Jesus hade talat dessa ord såg han på de tolv som han hade utvalt och sa till dem: ”Kom ihåg de ord som jag har talat. För se, ni är de som jag har utvalt till att abetjäna detta folk. Därför säger jag er: bBekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller vad ni ska dricka. Inte heller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?

26 Se på fåglarna i luften, för de sår inte, inte heller skördar de eller samlar i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är ni inte mycket bättre än de?

27 Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin längd?

28 Och varför bekymrar ni er för kläder? Tänk på ängens liljor, på hur de växer. De arbetar inte, inte heller spinner de.

29 Och ändå säger jag er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem.

30 Om nu Gud så klär gräset på ängen, som i dag finns till och i morgon kastas i ugnen, ska han då inte klä även er, om ni inte är svaga i tron?

31 Gör er därför inga bekymmer genom att säga: ’Vad ska vi äta?’ Eller: ’Vad ska vi dricka?’ Eller: ’Med vad ska vi klä oss?’

32 För er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta.

33 Utan sök först aGuds rike och hans rättfärdighet, så ska allt detta tillfalla er.

34 Gör er därför inga bekymmer för morgondagen, för morgondagen ska själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.”