Skrifterna
3 Nephi 9


Kapitel 9

I mörkret förkunnar Kristi röst att många människor och städer förintats på grund av deras ogudaktighet – Han förkunnar även sin gudomlighet, tillkännager att Moses lag är fullbordad och inbjuder människorna att komma till honom och bli frälsta. Omkring 34 e.Kr.

1 Och det hände sig att en aröst hördes bland jordens alla invånare, över hela detta lands yta, och den ropade:

2 ”Ve, ve, ve detta folk. aVe hela jordens invånare om de inte omvänder sig. För djävulen bskrattar och hans änglar fröjdar sig över de dräpta bland mitt folks fagra söner och döttrar. Och det är på grund av sin ondska och sina avskyvärdheter som de har fallit!

3 Se, den stora staden Zarahemla och dess invånare har jag bränt upp med eld.

4 Och se, den stora staden Moroni har jag låtit sänka i havets djup och dess invånare att bli dränkta.

5 Och se, den stora staden Moronihah och dess invånare har jag täckt med jord för att dölja deras ondska och deras avskyvärdheter för mitt ansikte, så att profeternas och de heligas blod inte längre ska komma fram inför mig emot dem.

6 Och se, staden Gilgal har jag låtit sänka och dess invånare begravas i jordens djup.

7 Ja, och likaså staden Onihah och dess invånare och staden Mocum och dess invånare och staden Jerusalem och dess invånare. Och avatten har jag låtit komma upp i deras ställe för att dölja deras ogudaktighet och avskyvärdheter från mitt ansikte, så att profeternas och de heligas blod inte längre ska komma fram inför mig emot dem.

8 Och se, staden Gadiandi och staden Gadiomnah och staden Jakob och staden Gimgimno, alla dessa har jag låtit sänka och har gjort akullar och dalar i deras ställe. Och deras invånare har jag begravt i jordens djup för att dölja deras ogudaktighet och avskyvärdheter från mitt ansikte, så att profeternas och de heligas blod inte längre ska komma fram inför mig emot dem.

9 Och se, den stora staden Jakobugath, som beboddes av kung Jakobs folk, har jag låtit bränna upp med eld för deras synders och deras ogudaktighets skull, som överträffade all annan ogudaktighet på hela jorden på grund av deras ahemliga mord och sammansvärjningar. För det var de som förgjorde mitt folks frid och landets regering. Därför lät jag dem brännas upp för att butrota dem från mitt ansikte, så att profeternas och de heligas blod inte längre skulle komma fram inför mig emot dem.

10 Och se, staden Laman och staden Josh och staden Gad och staden Kishkumen och deras invånare har jag låtit bränna upp med eld på grund av deras ogudaktighet i att driva ut profeterna och stena dem som jag sände att förkunna för dem deras ogudaktighet och deras avskyvärdheter.

11 Och eftersom de drev bort dem alla så att det inte fanns några rättfärdiga bland dem sände jag ner aeld och förintade dem så att deras ogudaktighet och deras avskyvärdheter skulle kunna döljas för mitt ansikte, så att profeternas och de heligas blod, vilka jag sände ibland dem, inte längre ska kunna ropa till mig bur jorden emot dem.

12 Och amycket stor förgörelse har jag låtit drabba detta land och detta folk för deras ogudaktighets och deras avskyvärdheters skull.

13 O alla ni som har askonats för att ni var mera rättfärdiga än de, vill ni inte nu återvända till mig och ångra era synder och bli omvända så att jag kan bhela er?

14 Ja, sannerligen säger jag er att om ni akommer till mig ska ni få bevigt liv. Se, min cbarmhärtighets arm är utsträckt mot er, och den som kommer tar jag emot. Och välsignade är de som kommer till mig.

15 Se, jag är Jesus Kristus, Guds Son. Jag askapade himlarna och jorden och allt som finns i dem. Jag var hos Fadern från begynnelsen. bJag är i Fadern, och Fadern är i mig, och i mig har Fadern förhärligat sitt namn.

16 Jag kom till mina egna, och mina egna atog inte emot mig. Och skrifterna angående min ankomst är uppfyllda.

17 Och åt alla som har tagit emot mig ahar jag gett att bli Guds söner. Och på samma sätt ska jag göra med alla som ska tro på mitt namn, för se, genom mig kommer båterlösning och i mig är cMoses lag uppfylld.

18 Jag är världens aljus och liv. Jag är bAlfa och Omega, begynnelsen och änden.

19 Och ni ska ainte längre offra till mig genom att utgjuta blod. Ja, era offer och era brännoffer ska upphöra, för jag ska inte ta emot några av era offer och brännoffer.

20 Och som aoffer till mig ska ni frambära ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande. Och den som kommer till mig med förkrossat hjärta och botfärdig ande ska jag bdöpa med eld och med den Helige Anden, alldeles som lamaniterna på grund av sin tro på mig vid tiden för sin omvändelse döptes med eld och med den Helige Anden, och de visste det inte.

21 Se, jag har kommit till världen för att bringa återlösning till världen och för att frälsa världen från synd.

22 Den som aomvänder sig och kommer till mig som ett litet bbarn ska jag därför ta emot, för av sådana består Guds rike. Se, för sådana har jag clagt ner mitt liv och har tagit upp det igen. Omvänd er därför och kom till mig, ni jordens ändar, och bli frälsta.”