Skrifterna
3 Nephi 27


Kapitel 27

Jesus befaller att kyrkan ska kallas efter hans namn – Hans mission och försoningsoffer utgör hans evangelium – Människorna befalls att omvända sig och bli döpta så att de kan bli heliggjorda genom den Helige Anden – De ska vara sådana som Jesus är. Omkring 34–35 e.Kr.

1 Och det hände sig att när Jesu lärjungar reste omkring och predikade det som de hade både hört och sett och döpte i Jesu namn, hände det sig att lärjungarna samlades och aförenades i mäktig bön och bfasta.

2 Och Jesus avisade sig åter för dem, för de bad till Fadern i hans namn. Och Jesus kom och stod mitt ibland dem och sa till dem: ”Vad vill ni att jag ska ge er?”

3 Och de sa till honom: ”Herre, vi vill att du talar om för oss det namn varmed vi ska kalla denna kyrka, för det förekommer ordstrider bland folket om detta.”

4 Och Herren sa till dem: ”Sannerligen, sannerligen säger jag er: Hur kommer det sig att folket knotar och tvistar om detta?

5 Har de inte läst skrifterna, vilka säger att ni måste ta på er aKristi namn, vilket är mitt namn? För vid det namnet ska ni bli kallade på den yttersta dagen.

6 Och var och en som tar på sig mitt namn och ahåller ut intill änden ska bli frälst på den yttersta dagen.

7 Vad ni än gör ska ni därför göra i mitt namn. Därför ska ni kalla kyrkan efter mitt namn, och ni ska åkalla Fadern i mitt namn så att han välsignar kyrkan för min skull.

8 Och hur kan det vara amin bkyrka om den inte kallas efter mitt namn? För om en kyrka kallas efter Moses namn, så är det Moses kyrka. Och om den kallas efter en människas namn, så är det en människas kyrka. Men om den kallas efter mitt namn så är det min kyrka, om så är att de är byggda på mitt evangelium.

9 Sannerligen säger jag er att ni är byggda på mitt evangelium. Därför ska ni kalla vad ni än kallar efter mitt namn. Om ni därför åkallar Fadern för kyrkan så ska Fadern höra er, om ni gör det i mitt namn.

10 Och om så är att kyrkan är byggd på mitt evangelium då ska Fadern uppenbara sina egna gärningar i den.

11 Men om den inte är byggd på mitt evangelium utan är byggd på människors verk, eller på djävulens verk, sannerligen säger jag er: De gläds åt sitt verk en tid, och så småningom kommer slutet, och då ahuggs de ner och kastas i elden från vilken det inte finns någon återvändo.

12 För deras gärningar aföljer dem, och det är för sina gärningars skull som de huggs ner. Kom därför ihåg det som jag har talat till er.

13 Se, jag har gett er mitt aevangelium, och detta är det evangelium som jag har gett er – att jag kom till världen för att göra bmin Faders vilja, därför att min Fader sände mig.

14 Och min Fader sände mig för att jag skulle kunna alyftas upp på korset, och så att jag, sedan jag lyfts upp på korset skulle kunna bdra alla människor till mig, för att människorna, liksom jag hade lyfts upp av människor, på samma sätt skulle lyftas upp av Fadern för att stå inför mig för att cdömas efter sina gärningar, vare sig de är goda eller de är onda.

15 Och av denna anledning har jag blivit aupplyft. Därför ska jag enligt Faderns makt dra alla människor till mig så att de kan dömas efter sina gärningar.

16 Och det ska ske att var och en som aomvänder sig och blir bdöpt i mitt namn ska bli mättad. Och om han chåller ut intill änden, se, då ska jag hålla honom utan skuld inför min Fader den dag då jag ska stå för att döma världen.

17 Och den som inte håller ut intill änden, han är den som även ska huggas ner och kastas i elden, från vilken de inte kan återvända på grund av Faderns arättvisa.

18 Och detta är det ord som han har gett till människobarnen. Och av denna anledning uppfyller han de ord som han har gett, och han ljuger inte utan uppfyller alla sina ord.

19 Och ainget orent kan komma in i hans rike. Därför kommer ingenting in i hans bvila utom de som har ctvättat sina kläder i mitt blod genom sin tro och omvändelse från alla sina synder och genom sin trofasthet intill änden.

20 Och detta är befallningen: aOmvänd er, alla jordens ändar, och kom till mig och bbli döpta i mitt namn så att ni kan bli cheliggjorda genom att ta emot den Helige Anden, så att ni kan stå dobefläckade inför mig på den yttersta dagen.

21 Sannerligen, sannerligen säger jag er att detta är mitt evangelium, och ni vet vad ni måste göra i min kyrka, för de gärningar som ni har sett mig göra ska även ni göra. För det som ni har sett mig göra, det ska även ni göra.

22 Om ni därför gör detta är ni välsignade, för ni ska upphöjas på den yttersta dagen.

23 Skriv om det som ni har sett och hört, utom det som är aförbjudet.

24 Skriv om detta folks framtida gärningar, på samma sätt som det har skrivits om det som har varit.

25 För se, efter de böcker som har skrivits, och som kommer att skrivas, ska detta folk adömas, för genom dem ska deras bgärningar bli kända för människorna.

26 Och se, allt är askrivet genom Fadern. Därför ska världen dömas utifrån de böcker som ska skrivas.

27 Och vet att ani ska bli detta folks domare enligt den dom som jag ska ge er, vilken ska vara rättvis. Vad bslags män bör ni då vara? Sannerligen säger jag er: Sådana csom jag är.

28 Och nu agår jag till Fadern. Och sannerligen säger jag er: Vad ni än ber Fadern om i mitt namn ska bli er givet.

29 aBe därför, och ni ska få. Bulta, och det ska öppnas för er. För den som ber han får, och för den som bultar ska det öppnas.

30 Och se, nu är min glädje stor, ja, intill fullkomlighet på grund av er och även detta släktled. Och Fadern själv gläds, och även alla de heliga änglarna, tack vare er och detta släktled, för aingen av dem är förlorad.

31 Se, jag vill att ni ska förstå, för jag menar dem av adetta släktled som blever nu. Och ingen av dem är förlorad och i dem har jag cglädjens fullhet.

32 Men se, jag sörjer över det afjärde släktledet från detta släktled, för de förs bort i fångenskap av honom på samma sätt som förtappelsens son. För de kommer att sälja mig för silver och för guld och för det som bmal fördärvar och som tjuvar kan bryta sig in och stjäla. Och på den dagen ska jag hemsöka dem, ja, genom att återgälda deras gärningar på deras egna huvuden.”

33 Och det hände sig att sedan Jesus slutat tala dessa ord sa han till sina lärjungar: ”Gå in genom den atrånga porten, för trång är porten och smal är vägen som leder till liv, och få är de som finner den. Men vid är porten och bred är vägen som leder till död, och många är de som vandrar på den till dess natten kommer då ingen kan verka.”