Skrifterna
3 Nephi 7


Kapitel 7

Överdomaren mördas, regeringsmakten störtas och folket delar sig i stammar – Jakob, som är en antikrist, blir kung över en hemlig sammansvärjning – Nephi predikar omvändelse och tro på Kristus – Änglar betjänar honom dagligen och han uppväcker sin bror från de döda – Många omvänder sig och blir döpta. Omkring 30–33 e.Kr.

1 Se, jag vill visa er att de inte tillsatte en kung över landet. Men under detta år, ja, det trettionde året, dräpte de på domarsätet, ja, mördade, landets överdomare.

2 Och folket söndrades, den ena mot den andra, och de skildes från varandra och bildade stammar, varje man med sin familj och sin släkt och sina vänner, och på så sätt störtade de landets regering.

3 Och varje stam utsåg en hövding eller en ledare över sig, och på så sätt uppstod stammar och stamhövdingar.

4 Och se, det fanns ingen bland dem som inte hade en stor familj och många släktingar och vänner. Därför blev deras stammar mycket stora.

5 Se allt detta hände, och ännu fanns det inga krig ibland dem. Och all denna ondska hade drabbat folket eftersom de underkastade sig Satans makt.

6 Och regeringens stadgar omintetgjordes på grund av de hemliga sammansvärjningar som bildades av vänner och släktingar till dem som mördade profeterna.

7 Och de orsakade stor oenighet i landet så att nästan hela den rättfärdigare delen av folket hade blivit ogudaktig, ja, det fanns endast några få rättfärdiga människor ibland dem.

8 Och sålunda hade knappt sex år förflutit sedan större delen av folket hade vänt sig från sin rättfärdighet, liksom hunden vänder åter till sin spya eller liksom svinet till att vältra sig i smutsen.

9 Och denna hemliga sammansvärjning, som hade medfört så stor ondska bland folket, samlade sig nu och satte över sig en man som de kallade Jakob.

10 Och de kallade honom sin kung. Således blev han kung över denna ogudaktiga skara, och han var en av de främsta som hade höjt sin röst mot de profeter som vittnade om Jesus.

11 Och det hände sig att de inte var lika talrika som folkets stammar, vilka förenat sig med varandra, bortsett från att deras hövdingar stiftade sina egna lagar, alla enligt sin stam. Likväl var de fiender, och trots att de inte var ett rättfärdigt folk var de ändå förenade i hatet mot dem som hade ingått ett förbund om att störta regeringen.

12 När därför Jakob såg att deras fiender var talrikare än de, och eftersom han var kung över bandet, befallde han sitt folk att de skulle ta sin tillflykt till de nordligaste delarna av landet och där bygga upp ett rike åt sig själva, till dess avfällingar skulle sälla sig till dem (för han smickrade dem med att det skulle bli många avfällingar) och de blev starka nog att strida mot folkets stammar. Och de gjorde så.

13 Och så snabb var deras marsch att de inte kunde hejdas innan de dragit bort utom räckhåll för folket. Och så slutade det trettionde året, och sådant var tillståndet bland Nephis folk.

14 Och det hände sig i det trettio och första året att de var delade i stammar, varje man med sin familj, sin släkt och sina vänner. Dock hade de kommit överens om att de inte skulle föra krig mot varandra. Men de var inte eniga vad deras lagar och deras styrelsesätt beträffar, för dessa upprättades enligt deras hövdingars och ledares sinne. Men de upprättade mycket stränga lagar om att en stam inte fick försynda sig mot en annan, varför de i viss mån hade fred i landet. Ändå var deras hjärtan vända bort från Herren, deras Gud, och de stenade profeterna och drev bort dem från sig.

15 Och det hände sig att Nephi – eftersom han hade fått besök av änglar och även av Herrens röst och således hade sett änglar och var ögonvittne och hade fått sig makt given att veta något om Kristi verksamhet, och som även var ögonvittne till deras plötsliga återfall från rättfärdighet till sin ogudaktighet och sina avskyvärdheter,

16 och därför sörjde över deras hjärtans hårdhet och sinnens blindhet – samma år gick ut bland dem och frimodigt började vittna om omvändelse och syndernas förlåtelse genom tro på Herren Jesus Kristus.

17 Och han undervisade dem om mycket, och allt kan inte upptecknas, och en del skulle inte vara tillräckligt. Därför är det inte skrivet i denna bok. Och Nephi undervisade med kraft och stor myndighet.

18 Och det hände sig att de vredgades på honom, ja, för att han hade större makt än de. För det var inte möjligt att de skulle kunna tvivla på hans ord, för så stor var hans tro på Herren Jesus Kristus att änglar dagligen betjänade honom.

19 Och i Jesu namn drev han ut djävlar och orena andar, och han till och med uppväckte sin bror från de döda sedan denne av folket hade stenats och lidit döden.

20 Och folket såg det och vittnade om det, och de vredgades på honom på grund av hans makt. Och han utförde i folkets åsyn även många andra underverk i Jesu namn.

21 Och det hände sig att det trettio och första året förflöt och det fanns endast några få som omvändes till Herren. Men alla som omvändes betygade i sanning för folket att de hade besökts av den Guds Ande och kraft som fanns i Jesus Kristus, på vilken de trodde.

22 Och alla som hade fått djävlar utdrivna ur sig och som hade botats från sina sjukdomar och sina skröpligheter tillkännagav i sanning för folket att Guds Ande hade påverkat dem så att de blivit botade, och de visade även tecken och gjorde en del underverk bland folket.

23 På så sätt förflöt även det trettio och andra året. Och Nephi ropade till folket i början av det trettio och tredje året, och han predikade för dem omvändelse och syndernas förlåtelse.

24 Nu vill jag även att ni ska minnas att det inte fanns någon som fördes till omvändelse, som inte döptes i vatten.

25 Därför ordinerades män till denna tjänst av Nephi så att alla som kom till dem kunde döpas i vatten, och detta som ett tecken och ett vittnesbörd inför Gud och för folket om att de hade omvänt sig och fått förlåtelse för sina synder.

26 Och det var många som i början av detta år döptes till omvändelse, och så förflöt större delen av året.