Skrifterna
3 Nephi 21


Kapitel 21

Israel ska insamlas när Mormons bok kommer fram – Icke-judarna ska befästas som ett fritt folk i Amerika – De ska bli frälsta om de tror och lyder, annars kommer de att avskäras och förgöras – Israel ska bygga Nya Jerusalem, och de förlorade stammarna kommer att återvända. Omkring 34 e.Kr.

1 Och sannerligen säger jag er: Jag ger er ett tecken så att ni kan veta atiden när detta ska ske – när jag ska samla in mitt folk, o Israels hus, från dess långa förskingring och åter upprätta mitt Sion bland dem.

2 Och se, detta är det jag ska ge er som ett tecken – för sannerligen säger jag er att när detta som jag förkunnar för er, och som jag framdeles själv ska förkunna för er, och genom den Helige Andens kraft som ni ska få av Fadern, ska tillkännages för icke-judarna så att de kan få kunskap om detta folk som är en återstod av Jakobs hus, och om detta mitt folk, som ska skingras av dem,

3 sannerligen, sannerligen säger jag er, när adetta ska tillkännages för dem av Fadern och förmedelst Fadern komma från dem till er,

4 för det är enligt Faderns visdom att de ska bosätta sig i detta land och bli upprättade som ett afritt folk genom Faderns makt, så att detta kan komma fram från dem till en återstod av era avkomlingar, så att det bförbund kan fullbordas som Fadern har slutit med sitt folk, o Israels hus,

5 ja, när dessa händelser och de händelser som framdeles ska äga rum bland er kommer fram afrån icke-judarna till era bavkomlingar, som ska nedsjunka i otro på grund av ondska,

6 för det är på så sätt Fadern behagar att det ska komma fram från aicke-judarna, så att han kan visa sin makt för icke-judarna, i avsikt att icke-judarna, om de inte förhärdar sina hjärtan, ska kunna omvända sig och komma till mig och bli döpta i mitt namn och få kunskap om de sanna lärosatserna i min lära och bli bräknade bland mitt folk, o Israels hus,

7 ja, när detta sker, när dina aavkomlingar börjar få kunskap om detta – då ska det vara ett tecken för dem, så att de kan veta att Faderns verk redan har påbörjats för att fullborda det förbund som han har slutit med det folk som är av Israels hus.

8 Och när den dagen kommer ska det ske att kungar ska tillsluta sina munnar, för det som inte blivit berättat för dem ska de se, och det som de inte hört ska de förstå.

9 För på den dagen ska Fadern för min skull utföra ett verk som ska vara ett astort och förunderligt verk bland dem, och det ska finnas sådana bland dem som inte kommer att tro det, trots att en människa ska förkunna det för dem.

10 Men se, min tjänares liv ska vara i min hand. Därför ska de inte skada honom, fastän han blir avanställd på grund av dem. Dock ska jag hela honom, för jag ska visa dem att bmin visdom är större än djävulens list.

11 Därför ska det ske att de som inte tror på de ord som jag, som är Jesus Kristus, talar, vilka Fadern befaller ahonom att föra fram till icke-judarna, och ger honom makt att föra fram till icke-judarna (det ska ske just såsom Mose sa), de ska bavskäras från mitt folk som tillhör förbundet.

12 Och mitt folk som är en återstod av Jakob ska vara bland icke-judarna, ja, mitt ibland dem som ett alejon ibland skogens djur, som ett ungt lejon bland fårhjordar, vilket, om det går in bland dem, både btrampar ner och sliter i stycken, och ingen kan rädda dem.

13 Deras hand ska vara upplyft över deras motståndare, och alla deras fiender ska utrotas.

14 ’Ja, ve icke-judarna om de inte aomvänder sig. För det ska ske på den dagen, säger Fadern, att jag ska utrota era hästar ur er mitt, och jag ska förstöra era vagnar.

15 Och jag ska utplåna städerna i ert land och riva ner alla era fästen.

16 Och jag ska utrota all trolldom ur ert land, och ni ska inte längre ha några spåmän.

17 Era aavgudabilder ska jag också utplåna liksom era bildstoder ur er mitt, och ni ska inte längre tillbe era händers verk.

18 Och jag ska upprycka era lundar ur er mitt. På samma sätt ska jag förgöra era städer.

19 Och det ska ske att alla alögner och bedrägerier och all avund och alla strider och allt prästvälde och allt hor ska avskaffas.

20 För det ska ske, säger Fadern, att de som på den dagen inte omvänder sig och kommer till min älskade Son, dem ska jag avskära från mitt folk, o Israels hus.

21 Och jag ska utgjuta min hämnd och min vrede över dem på samma sätt som över hedningen, på ett sätt som de aldrig har hört talas om.

22 Men om de omvänder sig och hörsammar mina ord och inte förhärdar sina hjärtan ska jag aupprätta min kyrka ibland dem, och de ska tas in i förbundet och bli bräknade bland denna återstod av Jakob, åt vilka jag har gett detta land som arvedel.’

23 Och de ska bistå mitt folk, återstoden av Jakob, och även alla dem av Israels hus som ska komma, så att de kan bygga en stad som ska kallas aNya Jerusalem.

24 Och sedan ska de bistå mitt folk, så att de som är kringspridda över hela landets yta kan insamlas till Nya Jerusalem.

25 Och då ska ahimlens makt komma ner bland dem, och även bjag ska vara mitt ibland dem.

26 Och då ska Faderns verk påbörjas, ja, på den dagen när detta evangelium ska predikas bland återstoden av detta folk. Sannerligen säger jag er att på den dagen ska Faderns verk apåbörjas bland alla de förskingrade av mitt folk, ja, även bland de stammar som har varit bförlorade och som Fadern har fört ut ur Jerusalem.

27 Ja, verket ska påbörjas bland alla de aförskingrade av mitt folk med att Fadern bereder vägen varigenom de kan komma till mig, så att de kan åkalla Fadern i mitt namn.

28 Ja, och då ska verket påbörjas med att Fadern bland alla nationer bereder vägen varigenom hans folk kan asamlas hem till sitt arveland.

29 Och de ska gå ut från alla nationer. Och de ska varken dra ut med ahast eller dra ut i flykt, för ’jag ska gå framför dem, säger Fadern, och jag ska vara deras eftertrupp’.