Seminariet
Studieavsnitt 24: Dag 3; 3 Nephi 6–10


Studieavsnitt 24: Dag 3

3 Nephi 6–10

Inledning

Efter den mirakulösa befrielsen från Gadiantons rövare hade nephiterna och lamaniterna fred i tre år. Men sedan uppstod högmod, klasskillnader och förföljelse bland folket, vilket ledde till stor ogudaktighet och till att nephiternas regering omstörtades. Tecknen på Jesu Kristi död i Jerusalem utgjordes av stor förödelse. Många nephitiska städer och deras invånare utplånades. Mörker täckte landet i tre dagar. I mörkret hördes Frälsarens röst som uppmanade folket att återvända till honom. När mörkret skingrades vändes folkets sorg i glädje och de prisade Jesus Kristus.

3 Nephi 6–7

Nephiterna blir högmodiga, kyrkan söndras, hemliga sammansvärjningar omstörtar regeringen och folket delar sig i stammar

Tänk på ett tillfälle när du var tvungen att välja om du skulle följa profeten eller inte. I 3 Nephi 6–7 upplever några av nephiterna följderna av att förkasta profeterna medan däremot andra upplever välsignelserna av att omvända sig och lyssna till Herrens utvalda tjänare.

Som du läste i 3 Nephi 5 omvände sig nephiterna och tjänade Gud flitigt och befriades med gudomlig hjälp från Gadiantons rövare. Nephiterna hade därefter framgång en kort tid. Men många blev högmodiga, vilket ledde till söndring inom kyrkan. Herren sände profeter att predika mot folkets ogudaktighet, men domarna lät gripa och avrätta dem i hemlighet (se 3 Nephi 6:4–23). Inom loppet av sex år hade folket underkastat sig Satans makt (se 3 Nephi 7:5) och blivit så ogudaktiga att de stred mot all rättfärdighet. Hemliga sammansvärjningar omstörtade landets regering, vilket ledde till att folket delade sig i stammar.

Trots folkets ogudaktighet fortsatte Nephi att vittna mot deras synder och kalla folket till omvändelse (se 3 Nephi 7:15–20). Läs 3 Nephi 7:21–22 och markera några exempel på hur människorna blev välsignade därför att de följde Nephi. I de här verserna lär vi oss att om vi omvänder oss och följer Herrens tjänare, kommer vi under den Helige Andens inflytande.

 1. Skriv i din studiedagbok om ett tillfälle när du valde att följa profetens eller andra prästadömsledares råd. Hur blev du välsignad därför att du gjorde det?

3 Nephi 8:1–18

Stor förödelse utgör tecknet på Jesu Kristi död

Föreställ dig dagen för Jesu Kristi andra ankomst. Hur tror du att du känner dig när den dagen är inne? Nephiterna hade väntat länge på Jesu Kristi ankomst. Lamaniten Samuel hade profeterat om tecknen på Jesu Kristi död (se Helaman 14:20–27). Läs 3 Nephi 8:3–4 och lägg märke till skillnaderna i hur nephiterna såg på tecknen.

Läs 3 Nephi 8:5–7 och ta reda på vad som hände i det trettiofjärde året efter tecknet på Frälsarens födelse. Ögna igenom 3 Nephi 8:8–18 och var uppmärksam på vad som hände med invånarna i städerna som drabbades av ovädret och jordbävningarna. Läs 3 Nephi 10:11–12 och markera vilka som överlevde förödelsen. Även om de överlevande tillhörde den ”rättfärdigare delen av folket” behövde de ändå omvända sig och komma till Kristus.

 1. Ta en sida i din studiedagbok och skriv en nyhetsartikel om händelserna i 3 Nephi 8:5–18. Ta med en rubrik, skissa en bild och rapportera sedan om förödelsen.

3 Nephi 8:19–25

Mörker täcker landet i tre dagar

Tänk på ett tillfälle när du befann dig på en plats där det var helt mörkt, till exempel i en grotta eller i ett rum där någon hade släckt ljuset (eller föreställ dig det). Hur kändes det att vara i mörkret och inte kunna se? Läs 3 Nephi 8:19–23 och ta reda på vad som hände när ovädret och förödelsen hade upphört. (Markera gärna ord eller uttryck i dina skrifter som beskriver mörkret.)

Läs 3 Nephi 8:24–25 och ta reda på vad nephiterna sade skulle ha förhindrat att så många omkom.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. På vilket sätt är syndens följder som att vara i mörker?

  2. På vilket sätt är omvändelse som att släppa in ljus i ett mörkt rum?

3 Nephi 9:1–14

I mörkret uppmanar Jesu Kristi röst dem har överlevt förödelsen att omvända sig och komma till honom

Under de tre dygnen av mörker talade Frälsarens röst till dem som hade skonats. Läs 3 Nephi 9:1–2, 7 och var uppmärksam på vad Frälsaren sade om varför den här förödelsen hade ägt rum bland folket. Läs därefter 3 Nephi 9:13–14 och ta reda på vad som enligt Frälsaren skulle trösta folket i deras lidande. Markera gärna delar av de här verserna som känns särskilt viktiga för dig.

Äldste C. Scott Grow i de sjuttios kvorum bar vittnesbörd om att Frälsaren inbjuder oss alla att komma till honom och bli helade:

”Jesus Kristus är vår själs store helare. Med undantag av förtappelsens synder finns det ingen synd eller överträdelse, smärta eller sorg som är bortom den helande kraften i hans försoning.

När vi syndar säger Satan till oss att vi är förlorade. Tvärtemot detta erbjuder vår Återlösare återlösning till alla – oavsett vad vi har gjort fel – även till dig och mig” (”Försoningens under”, Liahona, maj 2011, s. 109).

Försäkra eleverna att Frälsarens inbjudan i 3 Nephi 9:13 att komma till honom och bli helade, riktas till var och en av oss. För att Frälsaren ska kunna hela oss måste vi ta emot hans inbjudan att komma till honom, omvända oss från våra synder och bli omvända.

 1. Skriv i din studiedagbok om ett område i ditt liv som kunde dra nytta av Frälsarens helande kraft. Vad behöver du göra för att inbjuda honom att hela dig?

3 Nephi 9:15–22

Frälsaren röst tillkännager att genom hans offer är Moses lag fullbordad

I Moses lag som nephiterna hade levt efter fram till den här tidpunkten ingick att frambära djuroffer, det hade Herren befallt sitt folk, som en förebild och symbol för det slutliga offer som han skulle göra genom sin försoning. Avsluta följande mening med hjälp av Frälsarens ord i 3 Nephi 9:17: ”Genom mig kommer återlösning och i mig är .”

Frälsaren tillkännagav att alla ceremonier, lagar, stadgar och symboler i Moses lag, som hade getts för att visa folket på honom, uppfylldes när han fullbordade sitt försoningsoffer. Läs 3 Nephi 9:19 och ta reda på vad Frälsaren sade att nephiterna inte skulle offra längre. Utforska därefter 3 Nephi 9:20 och markera vad de i stället skulle frambära som offer.

Vad tror du menas med att frambära ett ”förkrossat hjärta och en botfärdig ande” som offer? En botfärdig ande är ödmjuk, läraktig och villig att omvända sig. För att du ska få djupare insikt i vad som menas med att ha ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande, läser du följande ord av äldste D. Todd Christofferson i de tolv apostlarnas kvorum och markerar orden han använder för att definiera ”förkrossat hjärta” och ”botfärdig ande”:

”I forna dagar, när människor ville tillbe Herren och söka hans välsignelser, hade de ofta med sig en gåva. [Du kan] som gåva erbjuda Herren ditt förkrossade eller omvända hjärta och din botfärdiga eller lydiga ande. I verkligheten ger du dig själv som gåva – det du är och det du är på väg att bli.

Finns det något hos dig eller i ditt liv som är orent eller ovärdigt? När du gör dig av med det, är det en gåva till Frälsaren. Finns det någon god vana eller egenskap som saknas i ditt liv? När du tillägnar dig den och gör den till en del av din karaktär, ger du Herren en gåva” (se ”När du har omvänt dig”, Liahona, maj 2004, s. 12).

Läs 3 Nephi 9:21–22 och ta reda på vem Frälsaren sade att vi måste vara som för att kunna komma till honom.

 1. Tänk på små barn som du känner. Beskriv i studiedagboken egenskaper som små barn har som också vi behöver för att kunna komma till Kristus.

Bild
När visste han

Avsluta den här principen med passande ord eller uttryck som du hittar i 3 Nephi 9:13–14, 20–22: Om vi kommer till Kristus med ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande, ska han . (Det finns flera riktiga svar.)

 1. För att du ska se hur du kan tillämpa den här sanningen besvarar du följande frågor:

  1. Vilka inställningar skulle kunna hindra oss från att frambära ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande till Herren?

  2. På vilka sätt har du blivit välsignad av Herren när du har kommit till honom med ett botfärdigt hjärta och en lydig ande?

  3. Hur kan du i högre grad frambära ”ett förkrossat hjärta” och en ”botfärdig ande” till Herren?

3 Nephi 10

Herren lovar att samla sitt folk som en höna samlar sina kycklingar

Bild
Hur ofta

När folket hörde Frälsarens röst blev de så förvånade att det var tyst i landet i flera timmar. Sedan talade rösten ännu en gång till folket (se 3 Nephi 10:1–3). Läs 3 Nephi 10:4–6 och ta reda på vad Frälsaren sade att han gjorde för att beskydda folket och ge det näring. Markera löftet som Frälsaren ger i vers 6 till dem som omvänder sig och kommer till honom med helhjärtat uppsåt.

Frälsaren använde liknelsen höna som samlar sina kycklingar under vingarna för att beskydda dem mot fara. Fundera över på vilket sätt Frälsaren är som en höna som skyddar sina kycklingar från fara. Varför samlades inte hela Israels hus enligt 3 Nephi 10:4–6?

Läs 3 Nephi 10:8–10 och ta reda på vad som hände efter att folket hade hört Frälsarens röst.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 3 Nephi 6–10 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: