Seminariet
Studieavsnitt 25: Dag 4; 3 Nephi 15–16
föregående nästa


Studieavsnitt 25: Dag 4

3 Nephi 15–16

Inledning

Jesus Kristus fortsatte att undervisa folket vid templet i landet Ymnighet och tillkännagav att Moses lag var fullbordad i honom och att han var ljuset och lagen som folket skulle hålla sig till. Han berättade sedan för de tolv nephitiska lärjungarna att folket på den amerikanska kontinenten var de ”andra får” som han hade talat om i Jerusalem (se Joh. 10:14–16). Han lovade också att de som omvänder sig och återvänder till honom ska räknas bland hans förbundsfolk.

Bild

3 Nephi 15:1–10

Frälsaren tillkännager att han har fullbordat Moses lag

Har du någonsin undrat över varför Herren befaller oss att lyda vissa lagar och bud, som till exempel att betala tionde, helga sabbaten eller hedra våra föräldrar? När Jesus Kristus fortsatte att undervisa nephiterna förklarade han vad som är huvudsyftet med hans lagar och bud. Var uppmärksam på det här syftet när du studerar 3 Nephi 15.

När Frälsaren hade slutat tala till folket märkte han att några bland dem hade en fråga. Läs 3 Nephi 15:1–2 och skriv vad folket förundrades och undrade över.

För att förstå varför nephiterna förundrades och undrade över Frälsarens tillkännagivande att ”det gamla” i Moses lag var förgånget och att ”allt hade blivit nytt”, bör man komma ihåg att nephiterna hade levt efter Moses lag i århundraden. Deras lagar, stadgar och kyrkoorganisation byggde på Moses lag, en lag som den förjordiske Jesus Kristus hade gett i forna dagar för att den skulle peka framåt mot hans försoningsoffer och bereda folket för hans ankomst. Nu stod laggivaren framför dem och tillkännagav att försoningen hade åstadkommits (se 3 Nephi 11:10–14) och att Moses lag var uppfylld i honom (se 3 Nephi 9:16–20; 12:46–47). I och med hans tillkännagivande att det gamla i Moses lag var ”förgånget” och att det nya skulle ta lagens plats förändrades plötsligt sättet som nephiterna skulle tillbe och dyrka Gud.

Frälsaren bemötte deras oro genom att betona en viktig lära. Läs 3 Nephi 15:3–5, 9 och markera uttryck i Frälsarens svar som kan ha lugnat nephiterna och fått dem att inse att lagens källa inte förändrades.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Vad tror du att Jesus undervisade nephiterna om när han sade: ”Jag är lagen”? (3 Nephi 15:9.)

Frälsarens undervisning i de här verserna lär oss att Jesus Kristus är syftet med alla evangeliets lagar och bud. Begrunda varför den här sanningen kan ha hjälpt nephiterna när de fick veta att Moses lag ersattes av den högre lagen med allt vad det innebar av förändringar i sättet som de tillbad och dyrkade Gud.

Läs 3 Nephi 15:9–10 och markera vad Herren vill att vi ska göra till följd av den här läran. Avsluta följande princip med hjälp av det du har lärt dig i de här verserna: Om vi till Jesus Kristus genom att hålla , ska han ge oss .

 1. Tänk på bud som att betala tionde, helga sabbatsdagen och hedra våra föräldrar. Besvara sedan följande frågor i din studiedagbok.

  1. På vilket sätt skulle någon kunna lyda buden och ändå inte vända sig Kristus?

  2. På vilket sätt kunde vår efterlevnad av buden förändras om vi koncentrerade oss på att vända oss till Jesus Kristus och inte bara på att följa reglerna?

En förändring vore att vårt motiv för att lyda buden inte längre skulle vara plikten, eller rent av kärleken till regler, utan kärleken till Herren.

Läs följande ord av äldste Marvin J. Ashton i de tolv apostlarnas kvorum: ”Vilken andlig tröst och välsignelse är det inte att veta att vi kan få evigt liv och upphöjelse, om vi ser till vår Frälsare Jesus Kristus och håller ut intill änden … Det blir lättare att nalkas Gud då vi ser till honom. Det lär oss att tjäna och leva utan tvång [utan att bli tvingade eller pressade att göra något]” (”Gåvorna äro många”, Nordstjärnan, jan.1988, s. 18).

 1. Välj ett bud som du kanske har undrat över varför du måste lyda och fundera på hur det budet kan leda dig till Jesus Kristus. Sätt gärna upp som mål att lyda det budet i högre grad och skriv ner några tankar om hur du ska göra det. Skriv dem i din studiedagbok.

3 Nephi 15:11–16:5

Jesus Kristus talar till sina lärjungar om sina andra får

Bild
Bild

Har du någonsin känt dig ensam och övergiven och undrat om vår himmelske Fader vet vem du är? Även om vi känner oss ensamma eller ibland mindre värda än andra så är följande alltid sant: Gud bryr sig om sitt folk och uppenbarar sig för dem. Var uppmärksam på bevis för den här sanningen när du studerar resten av 3 Nephi 15 och början av 3 Nephi 16.

I Nya testamentet och Mormons bok berättas om hur Jesus Kristus verkade bland folket i Gamla världen och i det som nu är Amerika. Läs 3 Nephi 15:11–17 och ta reda på vad Herren sade att han berättade i Jerusalem om sitt folk på den amerikanska kontinenten.

”Andra får” syftar på andra efterföljare av Herden, Jesus Kristus. Ordet hjord används här om en grupp personer som har tron på Jesus Kristus gemensam. Hur sade Herren enligt 3 Nephi 15:17 att han skulle uppenbara sig för sina andra får?

Jesus förklarade varför vår himmelske Fader hade befallt honom att inte ge närmare upplysningar i Jerusalem om sina andra får. Utforska 3 Nephi 15:18–20 och markera Frälsarens förklaring. När vi får veta att Fadern undanhöll judarna större kunskap på grund av deras ogudaktighet, lär vi oss en viktig princip om hur vi får sanning och kunskap från Herren. Hur skulle du avsluta följande princip med tanke på de här verserna? Gud ger oss kunskap och sanning alltefter vår .

Herren berättade för nephiterna att de tillhörde de andra får som han talade om i Jerusalem. Judarna trodde att han talade om icke-judarna (icke-israeliterna). De förstod inte att icke-judarna inte skulle få ”höra” Frälsarens röst (se 3 Nephi 15:21–23).

Läs 3 Nephi 15:24 och ta reda på hur Herren försäkrade nephiterna om sin omsorg om dem.

Läs 3 Nephi 16:1–3 och ta reda på vilka andra som skulle få höra Frälsarens röst. Vi har inte några uppteckningar om de andra som Frälsaren besökte, men det är tydligt att han besökte andra grupper och förde in dem i sin hjord.

Hur visar Jesus Kristus att han har omsorg om dem som inte får höra hans röst? Läs 3 Nephi 15:22–23 och 3 Nephi 16:4 och ta reda på vad Herren sade om hur han skulle uppenbara sig för icke-judarna.

Med tanke på vad du har studerat hittills i 3 Nephi 15 och 16, vad har du sett för bevis på att Gud har omsorg om sitt folk och uppenbarar sig för dem?

Läs 3 Nephi 16:5 och ta reda på vad som ska hända i de sista dagarna när icke-judarna får kunskap om Jesus Kristus och hans evangelium.

Jesus lovade att välsigna alla sina barn – Israels hus och icke-judarna – genom att låta dem få hans ord som skrevs av nephiterna. Nephiternas skrifter skulle bidra till att omvända icke-judarna, som därefter skulle hjälpa till att samla in Israels hus i de sista dagarna (se 3 Nephi 16:4–5).

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Vad har du sett för bevis i ditt eget liv på att Kristus har omsorg om oss alla?

3 Nephi 16:6–20

Jesus Kristus tillkännager välsignelser och varningar för icke-judars del som lever i de sista dagarna

Har du någonsin velat tillhöra en grupp, förening eller ett lag? Tänk på ett konkret exempel. Vad krävs för att bli medlem i en sådan grupp? Den förnämsta grupp som du kan bli medlem i är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Herrens förbundsfolk.

Läs 3 Nephi 16:6–7 och ta reda på vad som kommer att hända på grund av icke-judarnas tro och Israels hus otro i de sista dagarna. Det kommer också att finnas icke troende icke-judar i de sista dagarna som skingrar personer i Israels hus och behandlar dem illa (se 3 Nephi 16:8–9). Herren ska ta sitt evangelium från de ogudaktiga och uppenbara det för de rättfärdiga i de sista dagarna, för både israeliter och icke-judar (se 3 Nephi 16:10–12).

Läs 3 Nephi 16:13 och ta reda på vad som krävs för att få tillhöra Herrens förbundsfolk. Avsluta följande princip med hjälp av det du har lärt dig i 3 Nephi 16:13: Om vi , blir vi räknade bland hans folk.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur vet du att du tillhör Herrens förbundsfolk?

  2. På vilket sätt har det varit till välsignelse i ditt liv att räknas bland hans folk?

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 3 Nephi 15–16 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: