Seminariet
Studieavsnitt 26: Dag 1; 3 Nephi 17


Studieavsnitt 26: Dag 1

3 Nephi 17

Inledning

När Frälsarens första dag tillsammans med nephiterna gick mot sitt slut märkte han att många inte förstod helt vad han hade undervisat dem om. Därför undervisade han dem om hur man får djupare insikt. Folket grät när han sade att han skulle gå. Han var fylld av medlidande och stannade längre hos dem. Han botade deras sjuka, välsignade deras barn och bad för dem. Folket kände stor glädje och kärlek för Frälsaren när de var tillsammans med honom.

3 Nephi 17:1–3

Jesus uppmanar folket att begrunda hans ord och be till Fadern om att kunna förstå dem

Vad gör du när du i skrifterna eller i ett tal av en av kyrkans ledare möter en lära som du inte förstår? Ringa in allt som är tillämpligt:

 • Jag bryr mig inte om läran.

 • Jag ber någon annan att hjälpa mig förstå den.

 • Jag begrundar läran omsorgsfullt.

 • Jag ber vår himmelske Fader hjälpa mig att förstå den.

Händelserna som skildras i 3 Nephi 17 ägde rum i slutet av Jesu Kristi första dag bland nephiterna. Läs 3 Nephi 17:1–3 och markera vad Frälsaren uppmanade nephiterna att göra för att bättre förstå vad han hade undervisat dem om. Fundera över hur en sådan sak som att gå hem och begrunda kan hjälpa dig att förstå evangeliets sanningar bättre.

President Henry B. Eyring i första presidentskapet har förklarat vad det innebär att begrunda. Läs följande ord och markera ord eller uttryck som beskriver vad det innebär att begrunda: ”Läsa, studera och begrunda är inte samma sak. Vi läser ord och får kanske idéer. Vi studerar och upptäcker kanske mönster och samband i skrifterna. Men när vi begrundar, inbjuder vi till uppenbarelser genom Anden. Begrundan innebär för mig tankearbetet och bönerna efter att ha läst och studerat skrifterna noggrant” (se ”Tjäna med Anden”, Liahona, nov. 2010, s. 60).

Läs 3 Nephi 17:3 och lägg märke till att Frälsaren uppmanade folket att ”bereda [sina] sinnen” inför nästa möte med honom. Innan du fortsätter ditt studium begrundar du hur du skulle besvara följande frågor: Vad kan du göra för att bereda ditt sinne innan du går i kyrkan? Innan du studerar eller går till seminarielektionen? Innan du lyssnar på generalkonferensen? Innan du studerar skrifterna? Vad tror du att det gör för skillnad i vad du får ut av de här tillfällena att lära om du först bereder ditt sinne?

En av principerna vi lär oss i de här verserna är: Genom att begrunda och be till Fadern kan vi få större insikt. (Skriv gärna det här i dina skrifter bredvid 3 Nephi 17:1–3.)

 1. För att du ska få hjälp att tillämpa den här principen, väljer du ett av nedanstående eller båda och gör det som står där kommande vecka. Skriv i din studiedagbok vad du gjorde. Skriv också hur den här handlingen gjorde att du lärde dig mer i kyrkan, seminariet, på generalkonferensen eller i skrifterna. Var beredd att låta din lärare läsa det här. Planera också att fortsätta att göra framsteg inom ett av de här områdena under de kommande veckorna.

  1. Jag ska bereda mitt sinne innan jag går i kyrkan eller deltar i seminariet.

  2. Jag ska begrunda och be angående det jag hör i kyrkan eller seminariet.

3 Nephi 17:4–25

Frälsaren botar de sjuka bland nephiterna och välsignar deras barn

Bild
Kristus välsignar de nephitiska barnen

Tänk på ett tillfälle när du kände dig så uppbyggd och glad att du inte ville att den upplevelsen skulle upphöra. Läs 3 Nephi 17:4–5 för att få veta hur nephiterna reagerade när Frälsaren sade att han skulle återvända till sin Fader.

Frälsaren mötte nephiternas rättfärdiga önskan med medkänsla. Följande uppgift kan hjälpa dig att bättre förstå den kärlek som Jesus Kristus hyser till oss alla. Den kan också hjälpa dig att upptäcka sanningar i skrifterna om Jesu Kristi karaktär och väsen.

 1. Skriv följande skriftställehänvisningar i din studiedagbok. Lämna plats under varje hänvisning för ytterligare information: 3 Nephi 17:6–10; 3 Nephi 17:11–18; 3 Nephi 17:19–25. Studera varje skriftställe och leta efter sanningar om Frälsarens karaktär, hurdan Frälsaren är. Hitta minst tre sanningar, en sanning för varje skriftställe, och skriv dem under rätt hänvisning.

En av de mest rörande händelser som skildras i Mormons bok är då Jesus välsignar de små barnen. Den här skildringen hjälper oss förstå Jesu Kristi karaktär och väsen. Innan president Boyd K. Packer vid ett tillfälle citerade skildringen om Frälsaren och barnen ur 3 Nephi 17:11–12, 21–25, sade han: ”I skildringen av Frälsarens verksamhet bland nephiterna blickar vi kanske djupare in i hans själ än på något annat ställe” (”Teach the Children”, Ensign, feb. 2000, s. 16–17).

Lägg märke till att folket förde alla som var sjuka till Frälsaren, alla som ”led på något sätt” (3 Nephi 17:9). Det här lidandet kan ha varit kroppsligt, emotionellt eller psykiskt. Tänk efter om du ”lider” på något sätt. Hur kunde Frälsaren hjälpa dig med ditt lidande om han välsignade dig personligen?

 1. Titta igen på principen om begrundan som du lärde dig i början av lektionen. Ett sätt att begrunda är att tänka dig att du befinner dig i den situation som skildras i skrifterna. Föreställ dig hur det hade varit om du själv var på plats och upplevde det som skildras i 3 Nephi 17. Skriv i din studiedagbok vad du tror att du hade hört, sett och känt vid det tillfället och vad du hade lärt dig av Frälsaren. Skriv också gärna om den välsignelse som du kanske hade sökt hos Frälsaren.

Tänk på en mening som beskriver en sanning som du lärde dig i 3 Nephi 17:6–25. Skriv den meningen i marginalen i dina skrifter i närheten av dessa verser eller i din studiedagbok. En av sanningarna i dessa skriftställen är: Frälsaren har stort medlidande med oss. Varför är det viktigt att du känner till de här sanningarna om Frälsarens karaktär som du lärde dig i dessa verser?

Läs följande beskrivning av tro: ”För att din tro ska kunna leda dig till frälsning, måste den ha Herren Jesus Kristus i centrum … Du kan utöva tro på Kristus när du är förvissad om att han finns till, har en rätt uppfattning om hans egenskaper samt vet att du strävar efter att leva enligt hans vilja” (Stå fast i din tro: Liten uppslagsbok om evangeliet [2004], s. 156).

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Om du förstår att Frälsaren är medkännande till sitt väsen, hur hjälper det dig att utöva tro på honom?

 2. Berätta något för någon annan om något du lärt dig om Frälsaren från 3 Nephi 17. Skriv ner namnet på den här personen i din studiedagbok och en sammanfattning av vad du sade till honom eller henne.

Även om vi inte har haft samma upplevelse av Jesus Kristus som nephiterna så kommer dagen när var och en av oss ska se och höra honom. Begrunda den här lektionen de närmaste dagarna. Tänk på Frälsarens medlidande när du ber angående dina önskningar, svagheter, sorger och prövningar.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 3 Nephi 17 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: