Seminariet
Studieavsnitt 1: Dag 4; Överblick av Mormons bok


Studieavsnitt 1: Dag 4

Överblick av Mormons bok

Inledning

Profeten Joseph Smith beskrev händelserna i samband med Mormons boks framkomst. Genom att studera hans skildring får du ett djupare vittnesbörd om hans profetiska kallelse och om Mormons boks gudomliga roll i återställelsen av Jesu Kristi evangeliums fullhet. Lektionen hjälper dig också att få närmare kännedom om Mormons boks tillkomsthistoria. Profeterna Mormon och Moroni vittnade om att de vägleddes av Herren när de skrev ner och sammanställde många andra profeters skrifter på guldplåtarna. När du studerar Mormons bok sök då efter bevis på att Herren hade sin hand i bokens framkomst och hur Mormons bok kan vägleda dig i ditt liv.

”Profeten Joseph Smiths vittnesbörd”

Hur skulle du besvara frågan: ”Hur fick er kyrka Mormons bok?”

”Profeten Joseph Smiths vittnesbörd” i inledningen till Mormons bok innehåller utdrag ur Joseph Smith – Historien i Den kostbara pärlan. Det beskriver Mormons boks framkomst med profetens egna ord. Du uppmuntras att läsa hela skildringen i Joseph Smith – Historien som del av dina skriftstudier.

Eftersom ”Profeten Joseph Smiths vittnesbörd” inte har några versnummer så hänvisar lektionen till Joseph Smith – Historien för att du ska hitta läsuppgifterna lättare. När du studerar profeten Joseph Smiths vittnesbörd var då uppmärksam på bevis för att Mormons bok kom fram genom Guds makt.

Läs Joseph Smith – Historien 1:29–35, 42–43 och stryk under detaljer i skildringen av Moronis besök hos Joseph Smith som du skulle ta med om du berättade för någon om de här händelserna. Vad sade Moroni i Joseph Smith – Historien 1:34 att guldplåtarna innehöll?

  1. Besvara följande frågor i din studiedagbok: Vad skulle du framför allt betona i Joseph Smith – Historien 1:29–35, 42–43 om du berättade för någon om den här skildringen? Varför känns just det här viktigt för dig?

  2. Läs Joseph Smith – Historien 1:51–54 och skriv ner dina tankar i din studiedagbok om följande frågor: Vad fick Joseph Smith veta vid det årliga sammanträffandet med ängeln Moroni? Varför tror du att det var viktigt för Joseph att han fick undervisning under den här fyraårsperioden innan han fick plåtarna och översatte dem?

Efter åren av förberedelser och undervisning fick Joseph Smith sedan plåtarna – år 1827 – och ansvaret att översätta dem genom Guds gåva och makt. Läs Joseph Smith – Historien 1:59–60 och ta reda på vilken tillsägelse han fick i fråga om guldplåtarna.

”Kortfattad förklaring av Mormons bok”

Bild

För att förstå hur Mormons bok är uppbyggd läser du ”Kortfattad förklaring av Mormons bok” som kommer efter ”Profeten Joseph Smiths vittnesbörd”. Jämför det du läser med illustrationen i slutet av den här lektionen som visar hur Mormons bok är uppbyggd av olika slags plåtar.

Många enskilda förde uppteckningar under nephiternas och lamaniternas tusenåriga historia, den förste av dem Lehi och de sista av dem profeten och historikern Mormon och hans son Moroni. Herren gav Mormon anvisningar att göra ett sammandrag av dessa forntida profeters skrifter och sitt folks tusenåriga historia. Sammandraget skrevs på Mormons plåtar, även kallade guldplåtarna. Efter Mormons död avslutade hans son Moroni uppteckningen och plåtarna var gömda ända tills de överlämnades till profeten Joseph Smith.

Helaman 3:13–15 är ett av flera skriftställen där Mormon säger att han gör ett sammandrag av nephiternas uppteckningar. När du läser det lägg då märke till att det fanns mycket mer som skrivits än vad Mormon och Moroni kunde ta med på guldplåtarna.

Läs Mormons ord 1:9 och Mormon 8:34–35. Markera med överstrykningspenna ord eller uttryck som beskriver hur Herren hjälpte och vägledde Mormon och Moroni när de sammanställde Mormons bok.

  1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Om du var Mormon eller Moroni och hade fått i uppdrag att förkorta de många volymerna av profetiska skrifter till en enda uppteckning, hur skulle du då besluta vad du skulle ta med i ditt sammandrag?

Det framgår av de här verserna att författarna till Mormons bok såg vår tid och skrev det som skulle bli till störst hjälp för oss. Skriv gärna det här i dina skrifter bredvid Mormon 8:35.

President Ezra Taft Benson vittnade om att Mormons bok ”skrevs för vår tid” och förklarade hur insikten om det här kan hjälpa oss när vi studerar Mormons bok:

”Nephiterna hade aldrig boken, inte heller hade lamaniterna den i forna dagar. Den var avsedd för oss. Mormon skrev i slutet av den nephitiska civilisationen. Under inspiration från Gud, som ser allt från begynnelsen, förkortade han århundraden av uppteckningar, valde berättelser, tal och händelser som skulle vara till störst nytta för oss.

Om de såg vår tid och valde det som skulle vara av störst värde för oss, är det inte så vi borde studera Mormons bok? Vi borde ständigt fråga oss: ’Varför valde Herren att inspirera Mormon (eller Moroni eller Alma) att ta med detta i sin uppteckning? Vad kan jag lära mig av detta som hjälper mig att leva i dag och under denna tid?’” (Se ”Mormons bok – slutstenen i vår religion”, Nordstjärnan, jan. 1987, s. 4.)

Genom att ställa sådana frågor när du studerar upptäcker du principer och läror som Herren visste skulle vara till störst nytta för dig i livet.

Tänk på ditt liv just nu. Fundera över frågor du har eller situationer du befinner dig i där du skulle behöva vägledning av Gud. Skriv ner en eller två av dem i din dagbok (inte i studiedagboken som du visar din lärare). När du studerar Mormons bok var då uppmärksam på principer som ger råd och ledning i dessa situationer.

President Gordon B. Hinckley sade följande i fråga om dagligt skriftstudium: ”Ni kanske tycker att ni är alltför upptagna. Tio eller femton minuter om dagen med skrifterna, och särskilt med Mormons bok, kan ge er en fantastisk insikt i de stora eviga sanningar som har bevarats genom den Allsmäktiges makt till välsignelse för hans barn. När ni läser … kommer ni närmare honom som är upphovet till vår frälsning” (se ”Nå fram till det gudomliga inom er”, Nordstjärnan, jan. 1990, s. 89).

  1. Fundera på vilket du mål du skulle kunna sätta upp som hjälper dig att få ut det mesta möjliga av ditt studium av Mormons bok i år. Skriv ner målet i din studiedagbok. Du skulle kunna bestämma regelbundet återkommande tidpunkter då du utvärderar dina framsteg.

  2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

    Jag har studerat lektionen ”Överblick av Mormons bok” och blev klar med lektionen den (datum).

    Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: