Seminariet
Studieavsnitt 27: Dag 2; 3 Nephi 24–26


Studieavsnitt 27: Dag 2

3 Nephi 24–26

Inledning

I 3 Nephi 24–25 utför Kristus sin Faders befallning att ge folket några av Malakis profetior. Malaki hade förkunnat att Israels hus måste omvända sig och återvända till Herren som en förberedelse för Frälsarens ankomst. I 3 Nephi 26:3 förklarar Jesus Kristus för folket ”allting, ända från begynnelsen till den tid då han skall komma i sin härlighet”. Mormon skrev sedan att för dem som tror på Mormons bok ska till och med det som är större uppenbaras (se 3 Nephi 26:9).

3 Nephi 24:1–6

Jesus Kristus citerar Malakis profetia om sin andra ankomst

Bild
Kristi andra ankomst

När Jesus Kristus citerade några av Malakis profetior för nephiterna talade han åskådligt om eld och såpa. Föreställ dig en eld och såpa (eller en tvål). Fundera över vad eld och såpa har gemensamt som rengörings- eller reningsmedel.

Läs 3 Nephi 24:2–3. I 3 Nephi 24:2 jämförs Jesus Kristus med en guldsmeds eld och en tvättares såpa på grund av vad han ska göra vid sin andra ankomst. I 3 Nephi 24:3 jämförs han med en silversmed som renar silver. För att du ska förstå de här verserna är det till stor hjälp att veta att en silversmed renar silvret genom att hålla det över den del av elden som har högst temperatur för att på så sätt bränna bort föroreningarna. Smeden som renar silvret måste vara mycket uppmärksam, för om silvret bara är ett ögonblick för länge i elden blir det förstört. En tvättare är någon som renar eller bleker textilier med hjälp av såpa. ”Levis söner” var prästadömsbärare i det gamla Israel. I dag kan uttrycket syfta på alla som tillhör Herrens folk.

Fundera över vad det här bildspråket låter oss förstå ska hända vid Jesu Kristi andra ankomst. Skriv gärna följande i dina skrifter bredvid 3 Nephi 24:2–3. Vid sin andra ankomst ska Jesus Kristus rena sitt folk.

Läs 3 Nephi 24:5–6 och urskilj vilka eller vilka som inte som ska förgöras vid Frälsarens ankomst. (Lägg märke till att ”Jakobs söner” i det här skriftstället är Herrens förbundsfolk i Israels hus.) De här verserna lär ut den här principen: Jesus Kristus ska döma de ogudaktiga vid sin andra ankomst.

 1. Skriv följande rubrik i din studiedagbok: Vad jag måste göra för att förbereda för Jesu Kristi andra ankomst. När du studerar resten av 3 Nephi 24–26, skriv då under den här rubriken vad du får veta som hjälper dig att bereda dig för Jesu Kristi andra ankomst.

3 Nephi 24:7–18

Malaki undervisar Israels hus om hur de kan återvända till Herren

Föreställ dig att en god vän eller någon i din familj inte tycks bry sig om vad hans eller hennes handlingar kan få för följder vid domen, Kristi andra ankomst eller i evigheten. Fundera över vad du kunde säga för att försöka hjälpa honom eller henne. Läs 3 Nephi 24:7 och ta reda på vad Herren sade till Jakobs söner som hade börjat avlägsna sig från honom. Vad tror du menas med att folket hade ”avvikit” från Herrens förordningar eller förrättningar.

I kyrkan är en förrättning en helig, formell handling som utförs med prästadömets myndighet. Vissa förrättningar är nödvändiga för vår upphöjelse. Dessa förrättningar kallas ”frälsande förrättningar”. Där ingår dop, konfirmation, ordination till melkisedekska prästadömet (för män), tempelbegåvning och besegling av äktenskap. Som del av var och en av dessa förrättningar sluter vi högtidliga förbund med Herren. Lista gärna dessa frälsande förrättningar under rubriken du skrev i din studiedagbok (uppgift 1). Fundera över hur de här förrättningarna hjälper oss att förbereda för Kristi andra ankomst.

Även om Herrens folk hade avvikit från evangeliets förordningar, förrättningar och förbund så lägg märke till löftet i 3 Nephi 24:7 som Herren gav dem om de återvände till honom. Markera gärna det här löftet i dina skrifter. Det hjälper dig att komma ihåg att om vi återvänder till Herren, återvänder han till oss.

Läs 3 Nephi 24:8–10 och leta efter ett sätt som Herren sade att Jakobs söner kunde återvända till honom och på så sätt förbereda för hans andra ankomst. Lägg gärna till betala tionde och ge offergåvor till listan under rubriken i uppgift 1.

Läs följande råd från president Gordon B. Hinckley angående tionde: ”Vi kan betala vårt tionde. Det är inte så mycket en fråga om pengar som en fråga om tro” (”Låt oss föra detta verk framåt”, Nordstjärnan, nr 2 1986, s. 66).

Begrunda hur din villighet att ge tionde och offergåvor till Herren visar din tro på honom. Läs 3 Nephi 24:10–12 och var uppmärksam på välsignelser som de får som betalar fullt och ärligt tionde.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vilka välsignelser har du fått genom att du har lytt tiondelagen?

  2. Det faktum att du har hållit budet att betala tionde och ge offergåvor, hur tror du att det har hjälpt dig att förbereda dig andligen för Herrens andra ankomst?

Några i det forntida Israel muttrade över att de inte hade haft någon nytta av att de höll Herrens bud. De tyckte att de hade ansträngt sig i onödan (se 3 Nephi 24:14). De sade att de högmodiga och ogudaktiga däremot var ”lyckliga”, ”framgångsrika” och ”befriade” (3 Nephi 24:15). De påstod med andra ord att de ogudaktiga hade det bättre än de rättfärdiga. Herren bemötte de här klagomålen med att säga att namnen på dem som fruktar Herren och tänker på hans namn och ofta församlas för att tala med varandra, skulle stå skrivna i ”en minnesbok” (3 Nephi 24:16). I motsats till andra skulle de vara förberedda för Herrens ankomst och skonas som hans ”ädelstenar” (se 3 Nephi 24:16–17). Herren uppmanade alla som klagade att vänta tills de såg slutresultatet då de kunde ”inse skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige” (3 Nephi 24:18). Då ser de att de rättfärdiga till sist har det mycket bättre än de ogudaktiga.

3 Nephi 25

Jesus Kristus citerar Malakis profetia att Elia skulle återvända innan Herrens andra ankomst

Bild
Elia återställer nycklarna till prästadömets beseglingsmakt

Läs 3 Nephi 25:1–3 och ta reda på varför Herrens andra ankomst blir till välsignelse för dem som är trofasta mot Jesus Kristus. Ordet rot i vers 1 syftar på förfäder, gren avser efterkommande. I nästa liv har de ogudaktiga inte välsignelsen att vara beseglade till sina förfäder eller efterkommande. Kalvarna som ska ”växa upp … i båset” är en symbol för barn som är trygga, väl omhändertagna och har allt de behöver under sin uppväxt.

Frälsaren berättade för nephiterna vad Malaki skrev om en händelse som skulle äga rum före hans andra ankomst och där den gammaltestamentliga profeten Elia hade en viktig roll. Läs 3 Nephi 25:5–6 och ta reda på vad Malaki sade att Elia skulle göra för att hjälpa till att bereda världen för Herrens ankomst.

Elias återkomst till jorden var en mycket viktig del av evangeliets återställelse. Den 3 april 1836 visade sig Elia för Joseph Smith och Oliver Cowdery i det då nyligen invigda templet i Kirtland (se L&F 110). Han förlänade dem prästadömets beseglingsmakt som gör det möjligt för familjer att vara beseglade från släktled till släktled. Vad tror du att orden ”han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder” (3 Nephi 25:6) innebär?

De här verserna undervisar om att när våra hjärtan vänds till våra fäder genom släktforskning och tempelarbete hjälper vi till att förbereda jorden inför Jesu Kristi andra ankomst.

 1. Skriv i din studiedagbok om en upplevelse som du eller familjemedlemmar har haft som har hjälpt dig eller er att vända hjärtat till förfäderna. I det här kan ingå att bli beseglad i templet, släktforska eller delta i dop för de döda. Om du inte kommer på någon upplevelse, skriv då ett kort stycke om din önskan att delta i det här arbetet. (Skriv gärna följande i din studiedagbok som del av uppgift 1: ta emot tempelförrättningar för dig själv och din familj, gå i templet, samla släktuppgifter.)

3 Nephi 26

Vad som måste göras för att få ”det större” som Jesus Kristus uppenbarade

I 3 Nephi 26:3 läser vi att Frälsaren undervisade nephiterna om ”allt som skall hända på jordens yta”. Läs 3 Nephi 26:6–8 och ta reda på hur mycket av Frälsarens predikan som togs med i Mormons bok. Studera 3 Nephi 26:9–11 för att få veta varför Mormon inte tog med allt.

Herren befallde Mormon att bara ta med en liten del av den predikan för att pröva vår tro. I 3 Nephi 26:1–21 får vi veta att när vi tror på och handlar efter det som Gud har uppenbarat, förbereder vi oss på att ta emot större uppenbarelser. Varför tror du att det är nödvändigt att vi tror på sanningar som vi redan har fått innan vi kan få ytterligare sanning? (Se Alma 12:9–11.) Hur kan vi visa att vi tror på det som Herren har uppenbarat?

 1. Tillämpa principen ovan som är tryckt i halvfet stil genom att besvara följande fråga i din studiedagbok: Vad gör du i ditt liv för att visa din tro på Mormons bok?

I återstoden av 3 Nephi 26 sammanfattar Mormon Frälsarens verksamhet bland nephiterna och hur den påverkade dem. Läs 3 Nephi 26:13–21 och markera hur folket omsatte Jesu Kristi ord i handling.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 3 Nephi 24–26 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: