Seminariet
Studieavsnitt 15: Dag 3; Alma 6–7


Studieavsnitt 15: Dag 3

Alma 6–7

Inledning

Efter att ha undervisat folket i Zarahemla och ställt i ordning kyrkan gick Alma till staden Gideon. Han upptäckte att invånarna där var trofastare än folket i Zarahemla hade varit. Han uppmuntrade dem därför att alltid förtrösta på Herren och låta hans försoningsoffer verka i deras liv. Almas vittnesbörd om Jesus Kristus kan hjälpa dig att bättre förstå omfattningen av Jesu Kristi försoning och lära dig hur du kan få hans försonings välsignelser varje dag allteftersom du fortsätter på stigen till Guds rike.

Alma 6

Alma stärker kyrkan i Zarahemla och går till Gideon för att predika

Avsluta följande mening: Jag går i kyrkan därför .

När du studerar Alma 6, tänk då på hur kyrkans möten blir mer meningsfulla för dig om du förstår syftet med dem.

Innan Alma lämnade Zarahemla stärkte han kyrkan där. Läs Alma 6:1–4 och urskilj två eller tre uttryck som beskriver prästadömsledares ansvar i kyrkan.

En viktig princip vi lär oss av Almas erfarenhet är: Kyrkan är upprättad för alla människors välfärd. Nu som på Mormons bok tid. Läs Alma 6:5–6 och markera följande uttryck: ”för att höra Guds ord” och ”förenas i fasta och mäktig bön för deras själars välfärd som inte kände Gud”. De här uttrycken beskriver hur kyrkan ger alla människor tillfälle att utvecklas och hjälpa andra. Tänk på hur kyrkans medlemmar i Zarahemla kanske hade avslutat meningen som du avslutade ovan.

 1. Skriv ner några tankar i din studiedagbok om det skulle göra någon skillnad mot nu om du gick i kyrkan av de skäl som beskrivs i Alma 6:5–6.

Det är meningen att alla Guds barn ska få de välsignelser som medlemskapet i kyrkan ger. Äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum har sagt:

Alla ber för missionärerna. Må det alltid vara så. På samma sätt borde vi också be för dem som möter (eller behöver möta) missionärerna. I Zarahemla befalldes medlemmarna att ’förenas i fasta och mäktig bön’ [Alma 6:6] för dem som ännu inte anslutit sig till Guds kyrka. Vi kan göra samma sak.

Vi kan också be dagligen om egna missionärsupplevelser. Be att den upplevelse du önskar, under gudomlig ledning, redan förbereds i hjärtat på någon som längtar efter och letar efter det du har. ’Ty det finns ännu många på jorden … som endast hålls borta från sanningen för att de inte vet var de skall finna den’ [L&F 123:12]. Be att de ska finna dig! Och var sedan uppmärksam, för det finns många i världen som känner hunger i sitt liv, inte en hunger efter bröd eller en törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord [se Amos 8:11]” (se ”Stå såsom vittnen om mig”, Liahona, juli 2001, s. 16).

För att följa äldste Hollands råd kan du be till din himmelske Fader om hjälp att lägga märke till och handla efter de missionärsupplevelser som förbereds för dig. Leta efter tillfällen att berätta för andra om de välsignelser du har som medlem i kyrkan och också ge dem möjlighet att få de välsignelserna.

Alma 7:1–13

Amulek undervisar Gideons folk om Jesu Kristi försoning

Föreställ dig att du pratar med kamrater som är aktiva medlemmar i kyrkan om omvändelse. Dina kamrater tror inte att de har begått några allvarligare synder och undrar hur de då kan få uppleva försoningens kraft. Tänk över vad du kunde säga till dem. Kom ihåg de här tankarna när du studerar Alma 7:1–13.

Efter att ha varit i Zarahemla talade Alma med folket i staden Gideon. Läs Alma 7:3–6 för att få veta vilket andligt tillstånd som Alma hoppades att han skulle finna bland Gideons folk. Läs därefter Alma 7:17–19 för att få veta om det var som han hoppades. Beskriv i utrymmet nedan det andliga tillståndet hos Gideons folk:

Läs Alma 7:7–10 och var uppmärksam på den händelse som Alma ansåg vara av allra största vikt att folket kände till och hur de skulle bereda sig för den.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Varför tror du att Alma talade om för dem som redan hade stark tro (se Alma 7:17) att de behövde omvända sig för att bereda sig för Frälsarens ankomst? (Se Rom. 3:23.)

Alma undervisade Gideons folk om följande viktiga princip: Jesus Kristus led för att frälsa oss från synd och död och hjälpa oss igenom jordelivets svårigheter. Läs Alma 7:11–13 och markera de omständigheter som Frälsaren var villig att ”ta på sig” själv för vår skull.

Ordet skröpligheter är svagheter, oförmåga eller sjukdomar – det inbegriper många slags problem.

Skriv gärna följande ord av äldste Bruce C. Hafen, som verkade som medlem av de sjuttios kvorum, i dina skrifter bredvid Alma 7:11–13: ”Försoningen är inte bara för syndare” (”Huvudprydnad i stället för aska: Jesu Kristi försoning”, Nordstjärnan, apr. 1997, s. 39). (Alma 7:11–13 är ett nyckelskriftställe. Markera det gärna på ett sådant sätt att du hittar det lätt.)

 1. Följande uppställning innehåller ord ur Alma 7:11–13 som beskriver omständigheterna som Frälsaren tog på sig själv. Gör uppställningen i din studiedagbok och välj sedan flera av de här orden och skriv exempel på hur du eller personer som du känner har fått uppleva de här omständigheterna. Tänk över vad det innebär att Jesus Kristus tar på sig detta själv.

Smärta

Bedrövelser

Frestelser

Sjukdomar

Döden

Skröpligheter

Synder

Äldste Jeffrey R. Holland har vittnat om att försoningen kan lyfta bort våra bördor:

”Kämpar du med missbrukets demoner – tobak eller droger eller hasardspel eller den ondskefulla farsoten pornografi? Har du problem i äktenskapet eller är ditt barn i fara? Är du förvirrad över din könsidentitet eller vill du ha större självkänsla? Står du – eller någon du håller kär – inför sjukdom eller depression eller död? Vilka andra steg du än måste ta för att lösa dessa problem, kom först till Jesu Kristi evangelium. Förlita dig på himlens löften. I detta hänseende är Almas vittnesbörd mitt vittnesbörd: ’Jag vet’, säger han, ’att var och en som sätter sin lit till Gud skall få stöd i sina prövningar och sina bekymmer och sina lidanden’ [Alma 36:3].

Denna förtröstan på Guds barmhärtiga natur är själva kärnan i det evangelium som Kristus lärde ut. Jag vittnar om att Frälsarens försoning inte bara lyfter bort våra synder, utan också bördan av besvikelser och bedrövelser, våra hjärtesorger och vårt missmod [se Alma 7:11–12]. Det var från början meningen att förtröstan på sådan hjälp skulle ge oss både ett skäl och ett sätt att förbättra oss, en motivation till att lägga ner våra bördor och ta emot vår frälsning” (se ”Det blev helt som trasigt var”, Liahona, maj 2006, s. 70–71).

 1. Skriv i din studiedagbok om dina känslor för Jesus Kristus och för vad han har gjort för dig genom försoningen. Besvara därefter ettdera av följande frågepar eller bådadera:

  1. När har försoningen hjälpt dig på ett av de sätt som Alma beskriver i Alma 7:11–13? Hur hjälpte dig försoningen vid det tillfället?

  2. Hur kan försoningen hjälpa dig med en svårighet som du står inför just nu? Vad kommer du att göra för att förlita dig på försoningen inför den här svårigheten?

Bild
scripture mastery icon
Nyckelskriftställe – Alma 7:11–13

Även om Alma 7:11–13 är ett långt nyckelskriftställe så innehåller det vissa ord som hjälper dig att komma ihåg försoningens kraft och omfattning livet ut. Skriv Alma 7:11–13 på ett löst blad men utelämna orden i uppställningen tidigare i lektionen. Läs det du har skrivit på det lösa bladet tills du kan fylla i orden som saknas ur minnet utan att titta efter i skrifterna. Repetera gärna de här verserna under de kommande dagarna. Det hjälper dig att komma ihåg vad Frälsaren kan göra för dig och andra. Testa om du kan nyckelskriftstället Alma 7:11–13 genom att läsa upp det för dig själv, för någon i familjen eller en kamrat eller genom att skriva det i din studiedagbok.

Bild
Den störste av alla

Alma 7:14–27

Alma uppmuntrar folket att fortsätta på stigen till Guds rike

Läs Alma 7:19 så att du kommer ihåg hur Alma beskrev det andliga tillståndet hos Gideons folk. Alma undervisade om följande viktiga princip: Genom att leva efter evangeliets principer följer vi stigen som leder till Guds rike. (Guds rike är detsamma som celestiala riket.) Utforska Alma 7:14–16 och stryk under ord och uttryck som visar oss vad vi måste göra för att följa stigen som leder oss till Guds rike. Utforska därefter Alma 7:22–25 och stryk under ord och uttryck som visar oss vad vi måste vara för att följa den stigen.

 1. Rita en stig i din studiedagbok som löper diagonalt från nedre vänstra hörnet till övre högra hörnet av sidan. Skriv jordelivet längst ner på stigen och Guds rike högst upp på stigen. Skriv längs stigen vad du bör göra och vad du bör vara som för dig till Guds rike.

 2. Välj en handling från stigen och skriv om hur du har sett någon göra det här. Välj sedan en egenskap från stigen och skriv om hur du har sett någon vara det här. Sätt upp ett mål som hjälper dig att förbättra dig inom de här två områdena så att du en dag får komma in i Guds rike.

Läs Alma 7:27 och leta efter de välsignelser som Alma visste att folket skulle få om de fortsatte att tro och göra goda gärningar. Kom ihåg att om du trofast följer stigen som leder till Guds rike kan du också få de här välsignelserna.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 6–7 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: