Seminariet
Studieavsnitt 5: Dag 1; 1 Nephi 20–22

Studieavsnitt 5: Dag 1

1 Nephi 20–22

Inledning

I 1 Nephi 20–21 citerar Nephi profetior av den gammaltestamentlige profeten Jesaja. Dessa profetior stod på Labans mässingsplåtar som Nephi och hans bröder hade återvänt till Jerusalem för att hämta. Jesaja lärde att även om forntidens Israel inte höll sina förbund så älskade Herren dem och uppmanade dem att omvända sig och komma till honom. När du studerar de här kapitlen fokusera då på vad Jesaja lärde i fråga om Jesus Kristus och hans önskan att återlösa sitt folk.

Prophet Isaiah Foretells Christ's Birth, The

1 Nephi 20

Herren tillrättavisar Israel och uppmanar dem att återvända till honom

Kan du tänka på ett tillfälle när du gjorde något som inte var förenligt med de förbund du slutit eller med kyrkans normer? Hur kände du inför ditt beslut? Läs 1 Nephi 20:1–2 (”stöder” i vers 2 betyder ”litar på” eller ”håller sig till”). Vem talade Jesaja till? Vilka är ”Jakobs hus”?

Jakob var son till Isak i Gamla testamentet och sonson till Abraham. Herren gav honom namnet Israel (se 1 Mos 32:28). ”Israel hus” syftar på hans ättlingar och kallas ibland ”Jakobs hus”. Det syftar också på alla som uppriktigt tror på Jesus Kristus. (Se Handledning för skriftstudier, ”Israel”; se också Bible Dictionary, ”Israel, Kingdom of”.) Liksom i forna dagar räknas också alla som sluter förbund med Gud i vår tid (till exempel vid dopet) som förbundsmedlemmar av Israels hus.

Utforska 1 Nephi 20:3–4, 8, 18 och stryk under ord eller uttryck som visar att Israels hus inte hade varit trofasta mot Herren. Uttrycket ”din nacke är en järnsena och din panna av mässing” (1 Nephi 20:4) symboliserar ett tillstånd som i skrifterna kallas ”nackstyvhet”. En möjlig förklaring till det här uttrycket är att djur som oxar och åsnor spänner nacken – gör den styv – så att deras drivare inte kan leda dem. En annan förklaring är att personer som är ovilliga att böja huvudet är styvnackade. Högmod och ogudaktighet och att de vägrade att låta sig ledas av Herren gjorde Israels hus styvnackat.

För att du ska förstå de här verserna bättre och tillämpa dem på vår tid, tänker du på hur de här beskrivningarna av Israels hus också beskriver somliga människors handlingar i vår tid.

När du läser 1 Nephi 20:9–14, 16 begrunda då vad de här verserna lär oss om Herren och hurdan han är.

 1. Pencil Icon
  Besvara följande frågor kortfattat i din studiedagbok:

  1. Vad var Herrens budskap till folket trots att de tidigare varit upproriska? Varför då? (Se 1 Nephi 20:9–11, 14.)

  2. Vad ville Herren att hans förbundsfolk skulle göra? (Se 1 Nephi 20:12, 16.)

Vi lär oss i de här verserna att Herren uppmanar dem som varit olydiga att omvända sig och återvända till honom. Läs följande uttalande av president Dieter F. Uchtdorf i första presidentskapet och stryk under ett eller flera uttryck som bekräftar den här sanningen:

”Satan … vill få oss att känna att vi är bortom all förlåtelse (se Upp. 12:10). Satan vill att vi ska tro att vi när vi syndar passerar ’en punkt utan återvändo’ – att det är för sent att ändra kurs …

Kristus kom för att rädda oss. Om vi valt fel kurs kan Jesu Kristi försoning ge oss förvissningen att synden inte är utan återvändo. Det är möjligt att återvända i säkerhet om vi följer Guds plan för vår frälsning” (”Återvänd med säkerhet”, Liahona, maj 2007, s. 99).

1 Nephi 21:1–17

Jesaja profeterar att Messias inte ska glömma sitt förbundsfolk

I 1 Nephi 21:1–13 citerar Nephi en av Jesajas profetior om Jesus Kristus, som skulle vara Messias. Kristus (ett grekiskt ord) och Messias (ett hebreiskt ord) betyder ”den smorde” eller ”den utvalde”. Jesus Kristus utvaldes att bli både Israels och icke-judarnas Återlösare.

När du läser 1 Nephi 21:6–13 markera då de uttryck som beskriver Jesus Kristus och vad han skulle göra som Israels Återlösare.

Israels barn hade till följd av sina synder fjärmat sig från Herren och kände sig övergivna och borglömda av honom (se 1 Nephi 21:14). Utforska 1 Nephi 21:14–16 och leta efter bevis för följande sanning: Herren älskar oss och ska aldrig glömma oss. Markera gärna uttryck i de här verserna som känns viktiga för dig.

Behold My Hands and Feet

Äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum förklarade hur Frälsaren behöll såren efter korsfästelsen som tecken på att han aldrig skulle glömma oss: ”Kristus glömmer inte de barn som han har återlöst eller det förbund han ingått med dem för Sions frälsning. Den smärtsamma påminnelsen om hans vakande omsorg och detta förbund är märkena efter romerska spikar inristade på hans handflator” (Christ and the New Covenant [1997], s. 84).

 1. Pencil Icon
  Besvara följande frågor kortfattat i din studiedagbok:

  1. Varför tror du att människor ibland tycker att Herren har glömt dem?

  2. Vad tror du det innebär att vara inristad på Frälsarens handflator? Hur hjälper det här dig att uppskatta Frälsarens lidande på korset?

  3. Vilka upplevelser har hjälpt dig förstå att Herren inte har glömt dig?

 2. Pencil Icon
  Föreställ dig att du har en kamrat som säger att han eller hon inte känner sig värdig att gå i kyrkan på grund av tidigare synder. Skriv ett kort brev till kamraten i din studiedagbok och uppmuntra honom eller henne med hjälp av det du lärt dig i 1 Nephi 20–21 och i president Uchtdorfs uttalande i studieavsnittet till 1 Nephi 20.

1 Nephi 21:18–22:22

Nephi förklarar Jesajas profetia om Israels skingring och insamling

Nephi tog med en av Jesajas profetior om Israels insamling i sin uppteckning. Den står i 1 Nephi 21:18–26. 1 Nephi 22 innehåller Nephis egna anmärkningar till Jesajas profetia och förklaring av den. När du läser 1 Nephi 22:4–12 var då uppmärksam på Nephis förklaring av hur Israel skulle insamlas i de sista dagarna.

Det kan vara bra att veta att uttrycket ”icke-judar” i Mormons bok ofta syftar på människor som inte är av judisk härkomst. Uttrycket ”förunderligt verk” syftar på evangeliets återställelse i de sista dagarna. Lägg också märke till hur ofta Nephi nämner förbund – markera dem gärna i dina skrifter.

Herren lovade att återställa evangeliet och samla in Israel i de sista dagarna. När du studerar 1 Nephi 22:17, 19–22, 25–28 markera då i dina skrifter vad som kommer att hända med Satan på grund av folkets rättfärdighet.

 1. Pencil Icon
  Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 1 Nephi 20–22 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: