Seminariet
Studieavsnitt 2: Dag 2; 1 Nephi 2


Studieavsnitt 2: Dag 2

1 Nephi 2

Inledning

Människor reagerar olika på uppenbarelse från Gud. Herren befallde Lehi i en dröm att föra sin familj ut i vildmarken. Laman och Lemuel knotade mot Gud. Nephi däremot sökte bekräftelse genom ett vittnesbörd. Att jämföra deras reaktioner hjälper dig besluta hur du ska använda din handlingsfrihet när Herren ger anvisningar.

1 Nephi 2:1–7

Gud befaller Lehi att ge sig i väg ut i vildmarken

Föreställ dig att du var Lehi och att Herren bad dig och din familj att lämna ert hem och alla era ägodelar. Du måste gå i flera dagar och kan bara ta med dig vad din familj behöver för att överleva. Tänk på hur du skulle reagera på en sådan begäran.

Bild
Lehis familjekaravan

Läs 1 Nephi 2:1–6 och leta efter de omständigheter som ledde till att Lehi och hans familj gav sig i väg ut i vildmarken.

Varför ”trakta[de folket] efter att beröva [Lehi] livet”? (Se 1 Nephi 2:1.)

Vad befallde Herren Nephi att han skulle göra? (Se 1 Nephi 2:2.)

Lehi är ett exempel på evangelieprincipen att när vi är trofasta och lydiga hjälper Herren oss i våra prövningar.

  1. Besvara i din studiedagbok följande fråga om 1 Nephi 2:4: Vad lär du dig av Lehis beslut om vad han skulle ta med sig och vad han skulle lämna kvar?

Titta på kartan i slutet av lektionen för att få en bättre överblick över Lehis färd.

Läs 1 Nephi 2:7 och lägg märke till vad Lehi gjorde efter att ha gett sig i väg ut i vildmarken med sin familj. Vilket ord skulle du använda för att beskriva en viktig karaktärsegenskap hos Lehi?

1 Nephi 2:8–14

Laman och Lemuel knotar mot sin far

Lehis fyra söner företog samma vandring men med olika inställning till Guds befallningar.

Studera 1 Nephi 2:8–10 och ringa in orden flod och dal.

  1. Skriv i din studiedagbok dina tankar om följande fråga: Varför tror du att Lehi försökte undervisa Laman och Lemuel genom att jämföra dem med en flod och en dal?

Läs 1 Nephi 2:11–14 och leta efter skäl till att Laman och Lemuel knotade mot sin far. (Obs: Med ordet styvnackad menas högmod eller envishet.)

Ett skäl till att Satan vill att vi ska knota är att det hindrar oss från att följa levande profeter eller andra inspirerade ledare och föräldrar. Äldste H. Ross Workman i de sjuttios kvorum höll ett tal om knot. Han sade att ”knotet [består] av tre steg, och vart och ett av dem leder till nästa steg nerför olydnadens väg”.

Steg ett: när människor knotar, litar de till sitt eget omdöme och börjar ifrågasätta de levande profeternas ord. ”Först ifråga[sätter] de befallningarna i sitt eget sinne, sedan [får] de också andra att börja ifrågasätta.”

Steg två: de som knotar kommer med ”bortförklaringar och undanflykter för att de inte [gör] vad de [har] blivit ombedda att göra … Således [rättfärdigar] de sin olydnad.

Det tredje steget är ofrånkomligt: ovilja att lyda Mästarens befallningar [se L&F 58:29] …

Jag uppmanar er att inrikta er på den befallning från de levande profeterna som stör er mest. Ifrågasätter ni om befallningen kan tillämpas på er? Hittar ni genast en ursäkt för varför ni inte kan lyda den befallningen just nu? Känner ni er frustrerade eller irriterade när någon påminner er om befallningen? Är ni ovilliga att lyda den? Ta er till vara för den ondes list. Akta er för knot” (se ”Akta er för knot”, Liahona jan. 2002, s. 98, 100).

Bild
Lehi med familj
  1. Besvara följande fråga och skriv svaret i din studiedagbok: Vad kan du göra om du märker att du knotar (klagar) över ett bud eller en norm i kyrkan?

1 Nephi 2:16–19

Nephi söker insikt hos Herren

Läs 1 Nephi 2:16, 19 och markera vad Nephi önskade och vad han gjorde som fick honom att tro det som Herren hade gett hans far befallning om. Visserligen knotade Nephi inte, men begrunda gärna hur det han skrev i 1 Nephi 2:16 om att Herren hade uppmjukat hans hjärta tyder på att det kanske inte heller var så lätt för honom att lämna Jerusalem.

  1. Skriv i din studiedagbok om ett tillfälle när du i likhet med Nephi vände dig till din himmelske Fader och upplevde att ditt hjärta uppmjukades genom Anden eller om ett tillfälle när du fick ett vittnesbörd om någonting som Herren sade.

Nephis upplevelser lär oss följande princip i evangeliet: När vi vänder oss till Gud kan han uppmjuka våra hjärtan så att vi tror på hans ord.

Läs 1 Nephi 2:17–18 och ta reda på vad Nephi önskade och gjorde efter att Herren hade uppmjukat hans hjärta. Fundera på vad du kan lära dig av Nephis, Sams, Lamans och Lemuels olika sätt att reagera. Följande sanning är viktig: När vi berättar för andra vad vi fått veta genom den Helige Anden kan de tro på våra ord.

  1. Skriv i din studiedagbok om ett tillfälle när någons ord fick dig att tro på Guds ord, liksom Sam trodde Nephi.

Tänk på någon som du skulle kunna berätta för om något som Anden hjälpt dig få veta och känna är sant. Det kan vara en vän eller kamrat, någon i din familj, en ledare i kyrkan eller en lärare. Prata med den personen den här veckan och bär ditt vittnesbörd.

1 Nephi 2:20–24

Herren försäkrar Nephi att han får framgång om han lyder

Ta reda på och markera löftet i 1 Nephi 2:20–21. Det här löftet förekommer 34 gånger i Mormons bok. I ditt studium av Mormons bok får du se hur Herrens ord till Nephi går i uppfyllelse. Avsluta dagens lektion med att läsa 1 Nephi 2:22–24.

Gud välsignar dem som är lydiga och trofasta. Begrunda i vilken grad du håller Guds bud. Vilket bud skulle du vilja hålla bättre? Handla efter de andliga maningar du får.

  1. Skriv följande i din studiedagbok under dagens uppgifter:

    Jag har studerat 1 Nephi 2 och blev klar med lektionen den (datum).

    Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: