Seminariet
titelblad


Mormons bok Elevens studievägledning, hemstudieseminarium

Utgiven av
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Salt Lake City, Utah, USA

Kommentarer och rättelser uppskattas. Var vänlig skicka dem till:

Seminaries and Institutes of Religion Curriculum Services

50 East North Temple Street

Salt Lake City, UT 84150-0008

USA

Email: ces-manuals@ldschurch.org

Var vänlig ange fullständigt namn, adress, församling och stav.
Glöm inte att också ange boktiteln! Skriv sedan dina kommentarer.