Seminariet
Studieavsnitt 18: Dag 4; Alma 32


Studieavsnitt 18: Dag 4

Alma 32

Inledning

Efter att ha iakttagit de avfälliga zoramiternas tillbedjan predikade Alma och hans följeslagare Guds ord för dem. De började få framgång bland de fattiga, som hade blivit utstötta ur zoramiternas synagogor. Genom att jämföra Guds ord med ett frö som sås och vårdas, undervisade Alma folket om vad de måste göra för att ta emot Guds ord och vårda tron på det. Alma uppmanade dem att pröva ordet och dagligen vårda sin tro och sitt vittnesbörd. Det här gäller också för oss.

Alma 32:1–16

Alma predikar för zoramiter som gjorts ödmjuka på grund av sin fattigdom

 1. Föreställ dig att en god vän frågar dig hur man kan veta om kyrkan är sann. Besvara frågan om hur man får ett vittnesbörd i din studiedagbok. Skriv därefter Hur man får och stärker ett vittnesbörd på nästa rad i din studiedagbok. När du studerar Alma 32, för då en lista under den här rubriken med sådant som du upptäcker angående hur man får och stärker ett vittnesbörd. Den här listan blir allt längre under lektionen gång, så lämna extra utrymme mellan den här uppgiften och uppgift 2.

I förra lektionen (Alma 31) läste du om hur Alma och bröderna iakttog de avfälliga zoramiternas falska tillbedjan, en grupp nephiter som hade avfallit från sanningen. Efter att ha uppsänt en bön i tro började Alma och bröderna predika evangeliet bland detta folk. Läs Alma 32:1–3 och var uppmärksam på vilken grupp zoramiter som visade intresse för missionärernas budskap.

Läs Alma 32:4–6 och ta reda på hur fattigdomen var en välsignelse i det här fallet.

En princip som illustreras av de här verserna är: Ödmjukhet gör oss beredda att ta emot Guds ord. Skriv vara ödmjuk i din studiedagbok under rubriken ”Hur man får och stärker ett vittnesbörd”.

 1. Skriv i din studiedagbok varför du tror att det är väsentligt att vara ödmjuk för att få och att stärka ett vittnesbörd.

Läs Alma 32:13–16 och var uppmärksam på olika sätt som människor kan bli ödmjuka. Med tanke på vad Alma sade, väljer du hellre att vara ödmjuk än att tvingas att bli ödmjuk? Varför då?

Tänk över vad som menas med att ödmjuka sig ”för ordets skull” (Alma 32:14). Hur kan det här tänkas gälla för din inställning till aktiviteter i kyrkan, till seminariet eller till familjens hemafton?

Välj att vara ödmjuk genom att omsätta i handling varje maning som du har fått eller får i fråga om din egen ödmjukhet.

Alma 32:17–43

Alma undervisar zoramiterna om hur de kan få större tro

När Alma undervisade zoramiterna tog han upp en felaktig uppfattning som många har angående hur man får ett vittnesbörd. Läs Alma 32:17–18 och urskilj den här felaktiga uppfattningen.

Tänk ett ögonblick på hur detta att vänta sig ett tecken kan hindra en från att tillväxa i tron och få ett vittnesbörd. (Skriv gärna L&F 63:9–11 i marginalen i dina skrifter bredvid Alma 32:17–18 och läs det skriftstället för att få djupare insikt.)

Läs Alma 32:21, ett nyckelskriftställe, och ta reda på hur Alma definierar vad tro är och vad det inte är. (Markera det gärna på ett sådant sätt att du hittar det lätt.)

Läs Alma 32:22. Begrunda vad du kan göra för att få större tro och ett starkare vittnesbörd.

Lägg till komma ihåg Guds barmhärtighet och välja att tro till listan i din studiedagbok under rubriken ”Hur man får och stärker ett vittnesbörd”.

Alma undervisade zoramiterna om hur de kunde börja tro på Guds ord genom att göra ett försök eller experiment. Tänk på några försök eller experiment som du har gjort i skolan och hur du gick till väga. Lägg märke till att försök kräver att forskaren handlar. Detta att få eller stärka ett vittnesbörd kräver handling av dig. Läs Alma 32:27 och ta reda på vilket försök som Alma uppmanade zoramiterna att göra.

Ordet själsförmågor betyder förmågorna som vi har välsignats med för att uppfatta och förstå världen runtomkring oss, däribland hörsel, syn och känsel, förnuft och minne.

Lägg till pröva (eller handla efter) ordet till listan i din studiedagbok under rubriken ”Hur man får och stärker ett vittnesbörd”.

När du läser Alma 32:28, markera då gärna uttryck i dina skrifter som ”börja svälla”, ”utvidga min själ”, ”upplysa mitt förstånd” och ”välbehagligt för mig”. Äldste Bruce R. McConkie i de tolv apostlarnas kvorum undervisade om hur vår tro växer:

”Vi tillväxer i tro, går steg för steg från en lägre grad till en högre grad, får nåd och åter nåd tills vi slutligen uppnår ett tillstånd där vi har fullkomnat vår tro åtminstone så långt som det är möjligt för flertalet dödliga människor att göra, och vi befinner oss då på den plats där vi kan fortsätta i evighet i evigt framåtskridande …

Arbeta på projekten som du har framför dig och när du har tagit ett steg för att få tro, ger det dig tillförsikten att du kan fortsätta och ta nästa steg, och gradvis får du större kraft eller inflytande” (Lord, Increase Our Faith, Brigham Young University Speeches of the Year [31 okt. 1967], s. 9, 11).

 1. När du har läst Alma 32:28 gör du två eller flera av följande uppgifter i studiedagboken:

  1. Vad måste vi antingen göra eller låta bli att göra när vi gör det här försöket med ordet? (Det finns en lista med några tänkbara svar i slutet av lektionen.)

  2. Vad tror du menas med att ”[ge] plats så att ett frö [Guds ord] kan sås i ert hjärta”?

  3. När har du känt att Guds ord har utvidgat din själ och upplyst ditt förstånd? Skildra med egna ord hur det kändes.

Läs Alma 32:29–34 och markera ord eller uttryck som beskriver vad någon lär sig om Guds ord när han eller hon gör det här försöket eller experimentet.

Bild

Tänk en stund över hur processen att få ett träd att växa påminner om processen att stärka sitt vittnesbörd. Tänk också över varför någons tro och vittnesbörd inte är fullkomliga när han eller hon har gjort försöket med Guds ord. Vad tror du måste göras mer för att få ett bestående vittnesbörd om evangeliet?

Utforska Alma 32:35–40 och leta efter vad Alma sade att vi måste göra för att avsluta försöket. Tänk över vad du måste göra för att trädet – ditt vittnesbörd – ska växa. Vad händer om du inte gör det här?

Bild

Slå igen skrifterna och se hur många av de här frågorna som du kan besvara:

 • Vad måste vi göra för att vår tro på Gud ska bära frukt?

 • Vad tror du frukten symboliserar?

 • Vad händer om vi försummar trädet och inte ser till att det får näring?

 • På vad sätt kan det jämföras med vad som händer när vi försummar vårt vittnesbörd eller inte ser till att det får näring?

Slå upp dina skrifter vid behov och titta på Alma 32:35–40 för att få hjälp att besvara frågorna. Lägg till vårda det flitigt till listan i din studiedagbok under rubriken ”Hur man får och stärker ett vittnesbörd”.

Sammanfatta i en enda mening vad du har lärt dig i Alma 32 om vad som krävs för att få eller stärka ett vittnesbörd. Skriv den principen i dina skrifter i närheten av Alma 32:37–43.

Kanske skrev du ungefär så här: Om vi flitigt vårdar Guds ord i vårt hjärta så växer vår tro och vårt vittnesbörd om Jesus Kristus och hans evangelium.

Läs Alma 32:41–43 och ta reda på hur Alma beskrev den frukt som de får som trofast vårdar sitt vittnesbörd. Alma 32:42 nämner flit och tålamod. Varför tror du att det krävs flit och tålamod för att trädet – ditt vittnesbörd – ska växa?

Bild
 1. Besvara en av eller båda följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad har det lett till i ditt liv när du har gjort försöket som Alma beskriver i Alma 32?

  2. Hur tänker du tillämpa försöket som Alma beskriver i Alma 32 i ditt liv?

Bild
Nyckelskriftställe – Alma 32:21

 1. Läs Alma 32:21 igen. Försök att lära dig versen utantill. Läs sedan upp den ur minnet för en kamrat eller någon i familjen. Skriv några meningar i din studiedagbok som förklarar vad den här versen lär dig om tro.

Tänkbara svar på uppgift 3a: a) ge plats så att ordet (eller fröet) kan sås i vårt hjärta, b) inte kasta ut det genom vår otro, c) lägga märke till att ordet växer.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 32 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: