Seminariet
Studieavsnitt 1: Dag 1; Att studera skrifterna


Studieavsnitt 1: Dag 1

Att studera skrifterna

Inledning

Syftet med den här lektionen är att du ska lära dig hur man studerar skrifterna och inbjuder den Helige Anden att inspirera och undervisa dig när du gör det. Lektionen lär också ut färdigheter som hjälper dig att förstå skrifterna bättre och tillämpa dem i ditt liv. När du studerar den här lektionen var då vaken för möjligheter att bjuda in den Helige Anden till ditt studium av evangeliet.

Lär genom studier och genom tro

Föreställ dig att du vill få bättre kondition och ber en kamrat att motionera åt dig. Hur mycket skulle hans eller hennes motionerande förbättra din kondition? På samma sätt som inte någon kan motionera åt någon annan, kan inte heller någon lära sig evangeliet åt någon annan. Var och en av oss är ansvarig för vårt eget evangelielärande och vår egen andliga utveckling.

I Läran och förbunden 88:118 beskriver Herren hur man lär sig evangeliet. När du läser det, urskilj då vad du behöver göra för att lära dig evangeliet, och avsluta följande yttrande: ”Sök lärdom, ja, genom och även genom .”

Lärande genom studier och tro kräver personliga ansträngningar. Dina bemödanden att studera evangeliet under bön inbjuder den Helige Anden till lärandeprocessen. Här är några sätt att lägga ner möda på att studera evangeliet i år: be om insikt, utför dina seminarieuppgifter, bär vittnesbörd, berätta för andra om dina erfarenheter av att leva efter evangeliet och tillämpa det du lär dig.

Något av det viktigaste du kan göra för att inbjuda den Helige Anden till ditt andliga lärande är att studera skrifterna dagligen. Dagliga skriftstudier hjälper dig att höra Herrens röst tala till dig (se L&F 18:34–36). Äldste Robert D. Hales i de tolv apostlarnas kvorum har gett oss följande löfte: ”När vi vill att [Gud] ska tala till oss, utforskar vi skrifterna, för hans ord uttalas genom hans profeter. Då undervisar han oss när vi lyssnar till den Helige Andens maningar” (se ”De heliga skrifterna: Guds kraft till vår frälsning”, Liahona, nov. 2006, s. 27).

När du läser skrifterna och inbjuder den Helige Anden till ditt studium får du följande välsignelser: större andlig utveckling, närhet till Gud, fler uppenbarelser i ditt liv, större kraft att stå emot frestelser, ett djupare vittnesbörd om Jesu Kristi evangelium.

Skriftstudier

President Marion G. Romney i första presidentskapet nämnde ett av huvudsyftena med skrifterna: ”Skrifterna har nedtecknats för att bevara principer till vår nytta” (”Records of Great Worth”, Ensign, sep. 1980, s. 4). Vi lär oss evangeliets principer och lärosatser när vi studerar skrifterna. De här principerna och lärosatserna vägleder oss när vi tillämpar dem i vårt liv.

Bild

Det krävs ansträngningar och övning för att vi ska hitta läror och principer i skrifterna. Äldste Richard G. Scott i de tolv apostlarnas kvorum jämförde skriftstudier med att leta diamanter och uppmanade oss: ”Hitta sanningens diamanter som ni ibland måste gräva grundligt efter på [skrifternas] sidor” (”Four Fundamentals for Those Who Teach and Inspire Youth”, i Old Testament Symposium Speeches, 1987 [1988], s. 1). Den här processen att studera skrifterna består av tre viktiga delar: 1) vi måste förstå bakgrund och omgivning till skrifterna, 2) vi måste urskilja och förstå läror och principer i dem och 3) vi måste tillämpa dessa sanningar i vårt liv.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Vad finns det för likheter mellan en gruvarbetare som letar diamanter och någon som utforskar skrifterna för att hitta evangelieprinciper och tillämpa dem i sitt liv?

Förstå bakgrund och omgivning till skrifterna

Att förstå bakgrund och omgivning till ett skriftställe hjälper dig att känna igen evangeliebudskapen det innehåller. President Thomas S. Monson gav oss rådet: ”Bekanta er med den undervisning som skrifterna skänker. Lär er bakgrunden och omgivningen … Studera dem som om de talade till just dig, för det gör de” (”Var ditt bästa jag”, Liahona, maj 2009, s. 67, 68).

När man läser skrifterna är det bra att ställa följande eller liknande frågor: ”Vem skrev de här verserna?” ”Till vem skrevs de?” ”Vad händer i den här skildringen?” och ”Varför skrev författaren de här verserna?” Kapitelingresserna (de kursiverade sammanfattningarna i början av varje kapitel) ger en överblick över de viktigaste händelserna i kapitlet och besvarar ofta dessa frågor.

Det är också till stor hjälp att slå upp svåra eller obekanta ord i en ordbok. Är ett uttryck eller skriftställe svårförståeligt kan eventuella fotnoter klargöra dem.

För att öva på det här läser du 3 Nephi 17:1–10 och letar efter svar på följande frågor: Vem är det som talar? Vem talar han till? Vad händer? Glöm inte att titta på kapitelingressen för att få en snabb överblick över vad som äger rum.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok med hjälp av fotnoten till 3 Nephi 17:1: Vad menade Jesus då han sade: ”Min stund är nära”?

 2. Skriv i din studiedagbok och berätta med egna ord vad som hände när Frälsaren gjorde sig redo att lämna folkmängden. Varför stannade han? Vad gjorde han för folket?

Urskilj läror och principer

Läror och principer är eviga, oföränderliga sanningar i evangeliet som ger oss ett rättesnöre i livet. De forntida profeterna undervisar oss om dessa sanningar med hjälp av de händelser, skildringar och predikningar som de tog med i skrifterna.

När du väl förstår bakgrund och omgivning till ett skriftställe är du förberedd att urskilja lärorna och principerna det innehåller. Äldste Richard G. Scott har beskrivit ett bra sätt att förstå principer: ”Principer är koncentrerad sanning, förpackad att kunna tillämpas i en rad olika omständigheter. En sann princip gör besluten tydliga även under de mest förvirrande och tvingande omständigheter. Det är värt stora ansträngningar att organisera den sanning vi samlar in till enkla principer” (”Förvärvandet av andlig kunskap”, Nordstjärnan, jan. 1994, s. 86).

Några evangelieprinciper klargörs med hjälp av ord och uttryck som ”sålunda ser vi” eller ”därför”. Men många principer utsägs inte direkt utan åskådliggörs genom personers liv i skrifterna. Du kan upptäcka de här lärorna och principerna genom att ställa följande eller liknande frågor till dig själv: ”Vad är sensmoralen i eller syftet med den här berättelsen?” ”Varför tog författaren med den här berättelsen eller händelsen?” ”Vad ville författaren att vi skulle lära oss?” och ”Vilka sanningar lärs ut i det här skriftstället?”

 1. För att öva på att urskilja några av principerna och lärorna i 3 Nephi 17:1–10 besvarar du antingen frågorna under aktivitet a eller b. Skriv svaren i din studiedagbok. Glöm inte att läsa kapitelingressen så att du får en överblick över kapitlet.

  1. Vem är det som talar i dessa verser? Vem talar han till? Vad är sensmoralen i eller syftet med 3 Nephi 17:1–10?

  2. Vad ville författaren till vers 1, 5–6 och 9–10 att vi skulle lära oss av den här skildringen? Vad lärde du dig för viktiga sanningar i de här verserna?

En viktig sanning i evangeliet som du kanske urskilde i de här verserna är: Herren tillmötesgår vår uppriktiga önskan att komma närmare honom.

Tillämpa läror och principer

När du har urskilt lärorna och principerna i evangeliet är du redo att handla och göra någonting åt dem. När du handlar efter det du lärt dig får du uppleva hur den Helige Anden vittnar om att principen är sann (se Moroni 10:4–5). Syftet med varje lektion som hålls i hemmet, seminariet och kyrkan, med varje aktivitet i Plikt mot Gud, varje uppgift i Personliga tillväxt, är att hjälpa oss att handla efter det vi fått lära oss.

President Thomas S. Monson sade: ”Målet med evangelieundervisning … är inte att proppa eleverna fulla med kunskap … Syftet är att inspirera den enskilde att tänka på, känna för och sedan göra något åt evangeliets sanningar och principer” (i Conference Report, okt. 1970, s. 107).

Att ställa följande eller liknande frågor hjälper dig att tillämpa principerna du lär dig: ”Vad vill Herren att jag ska göra med den här kunskapen?” ”Vilka andliga ingivelser har jag fått så att jag kan gå framåt?” ”Vad kan den här principen göra för skillnad för mig i mitt liv?” ”Vad kan jag börja eller sluta göra nu för att leva efter den här sanningen?” ”Hur blir mitt liv bättre av att göra det som det här skriftstället lär?”

 1. Skriv ett kort stycke i din studiedagbok och beskriv hur du kan tillämpa en princip eller lära som du lärde dig i 3 Nephi 17:1–10.

Skriftstudietekniker och -metoder

Följande studietekniker och -metoder hjälper dig att förstå bakgrunden till skrifterna och urskilja och tillämpa läran och principerna i dem. Dessa metoder nämns om och om igen i studievägledningen. Läs varje teknik och välj en eller två som du känner att du bör använda oftare i dina personliga skriftstudier.

Orsak och verkan. Leta efter samband av typen om-då och på grund av (eftersom)-därför. Exempel: 2 Nephi 13:16–26; Alma 34:33.

Tvärhänvisning. Länka ihop skriftställen för att klargöra betydelse och finna nyckeln till förståelse. Jämför till exempel Mosiah 11:2–6, 14 och 5 Mosebok 17:14–20. Du kan också använda fotnoter för att finna skriftställehänvisningar. Exempel: 3 Nephi 12:28–29, fotnot 28a, hänvisar till Läran och förbunden 42:23.

Inramning. Definiera vem, vad, när och var i fråga om händelser i skrifterna. Exempel: Alma 31:1, 6–11; 32:1–6 ger inramningen till Alma 32:21–43.

Nyckelord. Ord och uttryck som ”därför” eller ”sålunda ser vi” är uppmaningar att stanna till och söka efter förklaringar till det som just lästes. Exempel: Alma 30:60; Helaman 6:35–36; 3 Nephi 18:30–32.

Markering av skrifterna. Markera med överstrykningspenna, ringa in eller stryk under ord eller uttryck som ger versen dess särskilda innebörd. Skriv också ner viktiga tankar, känslor, insikter eller principer i marginalen. Det här hjälper dig att komma ihåg varför skriftstället kändes viktigt för dig.

Namnutbyte. Byt ut ett namn i skrifterna mot ditt eget namn. Exempel: Byt ut Nephis namn i 1 Nephi 3:7 mot ditt eget.

Begrundan. Begrundan innebär att tänka djupt på någonting. Begrundan inbegriper att ställa frågor och utvärdera det du vet och det du har lärt dig. Begrundan får ofta till följd att du vet hur du ska tillämpa en princip i ditt liv.

Ord som upprepas. Det är viktigt att läsaren är uppmärksam på ord som upprepas. De är ledtrådar till det som författaren tyckte var viktigt. Exempel: Ordet hemsk i 2 Nephi 9:10, 19, 26–27, 39, 46–47; orden komma ihåg i Helaman 5:6–14.

Kontraster i skrifterna. Ibland låter profeter redogörelser för olika personer eller folk, föreställningar eller händelser löpa parallellt i skrifterna. Kontrasten gör det lättare att urskilja och förstå viktiga evangelieprinciper som lärs ut. Var uppmärksam på kontraster i enskilda verser, skriftställeblock eller kapitel. Exempel: 2 Nephi 2:27; Alma 47–48.

Listor i skrifterna. Listor du hittar i skrifterna kan hjälpa dig att få djupare insikt i vad Herren och hans profeter undervisar om. När du hittar en lista, numrera då gärna varje del som ingår i den. Exempel: Listan över nephiternas synder i Helaman 4:11–13.

Symbolik i skrifterna. Ord eller uttryck som till exempel som eller liknas vid hjälper dig att uppfatta symboler. Försök att avgöra vad symbolen står för. Ta fotnoterna och Handledning för skriftstudier till hjälp för att hitta symbolens innebörd. Exempel: Jämför Jakob 5:3, 75–77 med Jakob 6:1–7.

Visualisering. Föreställ dig vad som händer medan du läser. Ställ frågor om händelsen och föreställ dig att du är där medan det händer. Exempel: Försök att föreställa dig vad som händer i Enos 1:1–8.

Ordförklaringar. Skrifterna använder ofta ord som vi inte är bekanta med. När du stöter på ett obekant ord, titta då i fotnoterna eller slå upp ordet i Handledning för skriftstudier eller i en vanlig ordbok.

 1. Välj ut och använd en av teknikerna i ”Skriftstudie-tekniker och -metoder”. Skriv i din studiedagbok om hur den tekniken har hjälpt dig i dina personliga skriftstudier.

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat lektionen ”Att studera skrifterna” och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: