Seminariet
Studieavsnitt 20: Dag 3; Alma 42
Hämtade filer
Hela boken (pdf)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Studieavsnitt 20: Dag 3

Alma 42

Inledning

Alma avslutade sina råd och förmaningar till sin son Corianton med att tala om att vår himmelske Fader har berett en väg så att syndare kan få barmhärtighet. Han undervisade sin son om straffen som rättvisans lag kräver för synd. Han vittnade sedan om att Jesus Kristus skulle ”tillfredsställa rättvisans krav” (Alma 42:15) genom att lida för alla som har syndat och är villiga att omvända sig. Herren låter den ångerfulle få barmhärtighet.

Alma 42:1–14

Alma undervisar Corianton om rättvisans lag

Blunda ett tag och tänk över hur det blir när du ska få din slutliga dom. När du ser tillbaka på ditt liv, vill du då att den slutliga domen ska vara rättvis? Varför vill du kanske att din dom ska vara rättvis?

Ta och tänk över vad ordet rättvis betyder. I en av definitionerna av rättvis ingår tanken att du får vad du förtjänar.

Book of Mormon : Gospel Doctrine teacher's manual
 1. Pencil Icon
  Rita en enkel våg i din studiedagbok som den ovan. Skriv sedan ordet Rättvisa under din teckning. Lämna plats i din studiedagbok så att du kan lägga till text på din teckning allteftersom du fortsätter lektionen.

För att du ska förstå begreppet rättvisa bättre läser du följande ord av äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas kvorum:

Oaks, Dallin H.
Rättvisa har många betydelser. En är jämvikt. En vanlig symbol för rättvisa är en våg i jämvikt …

Uppfattningen att rättvisa innebär att man får vad man förtjänar är det grundläggande antagandet i alla skriftställen som talar om att människan ska dömas i enlighet med sina gärningar” (”Sins, Crimes, and Atonement” [tal till KUV:s religionslärare, 7 feb. 1992], s. 1).

Almas son Corianton oroade sig och undrade om den slutliga domen verkligen kunde vara rättvis. Läs Alma 42:1 och markera vad Corianton tyckte var orättvist i fråga om den slutliga domen.

Kom ihåg att Corianton hade begått olika synder, några av dem allvarliga (se Alma 39:2–3) och därför kan han ha hoppats att det vore orättvist att syndare blev bestraffade.

 1. Pencil Icon
  Skriv i din studiedagbok varför du tror att de som inte har omvänt sig från sina synder kanske oroar sig för att de får vad de förtjänar vid domen.

I Alma 42:2–11 går Alma in på Coriantons reservationer genom att förklara att Adams fall utsatte hela människosläktet för den fysiska döden (kroppen och anden åtskiljs vid kroppens död) och den andliga döden (skilsmässa från Gud på grund av synd). Det var därför nödvändigt att en plan upprättades för att befria människosläktet från dess fallna tillstånd. Annars skulle hela människosläktet förbli i ett syndigt tillstånd och vara evigt olyckligt i enlighet med rättvisans krav.

Läs Alma 42:12 och ta reda på vad som försatte människosläktet i ett fallet tillstånd. Läs sedan Alma 42:14 och markera vad rättvisan kräver att vår olydnad får till följd. Skriv brott – olydnad eller synd under den vänstra vågskålen på din teckning och straff – avskurna från Guds närhet under den högra.

 1. Pencil Icon
  Läs Alma 42:18. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Vad innebär det att ha ”samvetskval” (Alma 42:18)?

  2. Vad kan samvetskval få oss att göra?

Vad kräver rättvisans lag enligt Alma när någon inte lyder? (Rättvisans lag kräver att vi får samvetskval och blir avskurna från Guds närhet på grund av vår olydnad.) Tänk på ett tillfälle när du kände ånger och sorg eller var med om att den Helige Anden drog sig tillbaka därför att du hade gjort något som var orätt. Föreställ dig den känslan multiplicerad med allt du någonsin har gjort som var orätt och att den känslan blir kvar för evigt.

Med tanke på vad Alma undervisade om, vill du egentligen att den slutliga domen enbart ska grundas på rättvisa? Vill du få vad du ”förtjänar” för det du har gjort som var orätt?

Alma 42:15–31

Alma undervisar Corianton om barmhärtighetsplanen

En av Guds egenskaper är att han är rättvis. Rättvisans krav fördömer vart och ett av vår himmelske Faders barn och tillåter inte att någon av oss bor hos honom i vårt syndiga tillstånd. Begrunda följande fråga: Finns det något sätt att ta bort eller avvisa rättvisans krav?

Många skulle kanske säga att om vi omvänder oss så behöver vi inte bära följderna av våra synder. Även om det i och för sig är riktigt så måste vi förstå att det vore orättvist om de här följderna utan vidare togs bort eller förläts, för det skulle ju innebära att rättvisans krav inte tillgodosågs. Att avvisa straffet utan att tillfredsställa rättvisans krav är en omöjlighet enligt Alma. Läs Alma 42:25 och ta reda på vad som skulle hända om Gud helt enkelt tog bort syndens följder och rättvisans krav inte tillfredsställdes.

Begrunda följande fråga innan du börjar läsa Alma 42:15: Om det inte går att ta bort straffet för våra synder, hur kan vi då någonsin få samvetsfrid och återföras till Guds närhet?

Uttrycket ”tillfredsställa rättvisans krav” betyder att betala för de straff som rättvisan kräver.

I Alma 42:15 lär vi oss följande: Jesu Kristi försoning tillfredsställde rättvisans krav så att de ångerfulla kunde få barmhärtighet. Avsluta teckningen av vågen i din studiedagbok genom att skriva tillfredsställt genom barmhärtighet – Jesu Kristi försoning under ”straff”-delen.

 1. Pencil Icon
  Föreställ dig att du har en kamrat som är nedtyngd av sina synder. Skriv i din studiedagbok hur du skulle förklara för din kamrat att Jesu Kristi försoning gör det möjligt för var och en av oss att få barmhärtighet.

Begrunda vad det betyder för dig att veta att Frälsaren villigt i ditt ställe utstod de straff som rättvisan kräver så att du kunde få del av barmhärtigheten.

Läs Alma 42:22–24 och markera vad Jesus Kristus kräver för att vi ska få barmhärtighet. Uttrycket ”verkligt ångerfulle” i vers 24 betyder den som uppriktigt omvänder sig. Avsluta följande princip med tanke på vad du har lärt dig: Om vi omvänder oss genom Jesu Kristi försoning.

President Boyd K. Packer, president i de tolv apostlarnas kvorum, har beskrivit Jesus Kristus som en medlare. En medlare är någon som står mellan två parter för att hjälpa till att lösa en konflikt. När du läser hans ord, var då uppmärksam på hur Frälsaren behövs för att syndaren ska få barmhärtighet:

Packer, Boyd K.
”Enligt den eviga lagen kan barmhärtighet inte ges såvida det inte finns någon som både vill och kan överta vår skuld och betala priset och ange villkoren för vår räddning.

Om det inte finns en medlare, om vi inte har en vän, faller rättvisans hela tyngd över oss, oförmildrat och utan medkänsla, ja, måste falla över oss. Varje överträdelse, oavsett hur liten eller omfattande, kommer att utkrävas av oss till sista öret.

Men det ska ni veta att sanningen, den underbara sanningen, förkunnar att det finns en sådan medlare …

Genom honom kan var och en av oss få fullständig barmhärtighet utan att det bryter mot rättvisans eviga lag …

Denna barmhärtighet ges inte automatiskt. Det sker genom förbund med honom. Det sker på hans villkor, hans generösa villkor” (se ”Medlaren”, Nordstjärnan, okt. 1977, s. 53).

O My Father

Alma avslutade samtalet med Corianton med att sammanfatta allt som han hade försökt få honom att förstå. Studera Alma 42:26–31 och markera vad Alma önskar för Coriantons del när denne förstår lärorna och principerna som Alma undervisar om i det här kapitlet. Lägg märke till Almas önskan att Corianton inte skulle försöka urskulda sina synder utan låta lärorna och principerna för rättvisa, barmhärtighet och försoningen ”helt behärska [sitt] hjärta” (Alma 42:30). Hur kan du själv låta de här lärorna och principerna helt behärska ditt hjärta?

 1. Pencil Icon
  Skriv ner dina tankar om följande fråga i din studiedagbok: Om du kunde uttrycka din tacksamhet mot Frälsaren personligen för hans offer för din skull, vad skulle du då säga till honom?

Det är viktigt att veta att Corianton omvände sig och sedan bidrog starkt till kyrkans tillväxt (se Alma 49:30).

 1. Pencil Icon
  Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 42 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: